Skip to main content

Národné stretnutie mládeže: Prešov 2018

„V živote treba riskovať, kto neriskuje, nevyhráva!“

Pápež František
Ako tému pre SDM na rok 2018 vybral Svätý Otec doslova „anjelský“ hlas: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.“ (Lk 1, 30) Téma nesie podtitul: Odvaha žiť v prítomnosti. Najbližšie Svetové dni mládeže budú v Paname, pre ktorú je voda mimoriadne kľúčová – je to krajina obmytá oceánmi, krajina známa svojím dychberúcim Panamským prieplavom, dažďovými pralesmi aj obdobím dažďov, kvôli ktorým sa SDM budú konať už v januári 2019! Predtým nás však čaká Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove. Ak si známy vzorec vody H2O napíšeme a prečítame odzadu, dostaneme O2H resp. „o-dva-ha“. Predstavujeme vám spoločnú duchovnú prípravu na P18 aj SDM v Paname s názvom Odvážny rok, ktorá spája odvahu so symbolikou vody.
Sväté písmo:
Hlavnými postavami Odvážneho roka budú postavy z Jánovho evanjelia, ktoré niektorí biblisti nazývajú evanjeliom vody, ktorou je Kristus. Všetky postavy súvisia s vodou a odvahou – Ján Krstiteľ, panna Mária, Nikodém, Samaritánka, chromý pri rybníku Betsata, Peter, slepec pri rybníku Siloe, stotník pod krížom a Mária Magdaléna

List:
„Studnicou“ každej katechézy je list pre mladých, ktorý ponúka čerstvý dúšok odvahy. Autori listov sú skúsení sprievodcovia mladých ľudí dobre poznajúci ich smäd – o. biskup Marek Forgáč, biblista František Trstenský, kňazi Andrej Darmo, Patrik Balázs, Dominik Markoš a viacerí rehoľníci – františkán brat Filip Čierny, sestra Chantal Fukasová – vykupiteľka, vincentín Pavol Noga a redemptorista Miroslav Bujdoš.
(viac…)

Čítať ďalej

Sviatok blaženej Jozafaty v Trenčíne

20. november je už tradične deň, kedy slávime sviatok našej spoluzakladateľky bl. Matky Jozafaty.
Aj tento rok sme ho v Trenčíne patrične oslávili spolu s našími farnìkmi v našej kláštornej kaplnke.
Pred sv. liturgiou sme spolu zaspievali moleben k bl. Matke Jozafate. Sv. liturgiu slávil o. Igor Cingeľ, ktorý nás v homìlii povzbudzoval k svätosti, podľa príkladu bl. Jozafaty. Po liturgii sme si počas myrovania mohli uctiť ostatky blahoslavenej. A potom nás čakalo pripravene agape v jedálni materskej školy, počas ktorého sme s našimi farníkmi mohli zdieľať radostné spoločenstvo, nechýbal ani spev tak ako sa na správnych východniarov patrí. (viac…)

Čítať ďalej

Sviatok blaženej Jozafaty v Humennom

Sestry Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie v Humennom ​20. novembra ​znova oslávili sviatok svojej Matky Jozafaty vo farskom spoločenstve v modlitbe.
Po slávnostnej sv. liturgii, v ktorej sa veriacim prihovoril o. dekan Miroslav Iľko, nasledoval moleben k blahoslavenej Matke Jozafate
s prosbami o príhovor od veriacich farnosti.​ ​Na záver si mohli uctiť aj ostatky blahoslavenej uložené v ikone.

Autor textu a fotografii: sr. S. Ondovčáková

Čítať ďalej

Otvorenie nových možností pre seniorov – symfónia aktivity a relaxu

Počas mesiacov júl až november 2017 sa nám, v Dome sv. Kozmu a Damiána v Prešove na Rumanovej 6, podarila realizácia projektu s názvom: Integrácia ľudí so špeciálnymi potrebami do spoločnosti – symfónia aktivity a relaxu

Prioritný cieľ projektu: Zvyšovanie kvality života seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána s poruchami mobility cez zakúpenie 9 miestneho špeciálne upraveného motorového vozidla s hydraulickou zdvíhacou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík

Stručné vyhodnotenie podujatia, projektu:
Dňa 3.11.2017 naši seniori s s náležitou radosťou slávnostne prevzali dlho očakávané špeciálne upravené vozidlo. Hneď na prvej skúšobnej jazde začali podávať návrhy, kam všade sa chcú vybrať na výlet či kultúrnu akciu. Nápadov bolo veľa a my spoločne s nimi, za pomoci rodinných príslušníkov a dobrovoľníkov, im chceme tieto sny začať plniť. Získané prostriedky sa stali oporným bodom pre realizáciu dlhoročných vízií, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb ľudí s poruchami mobility a umožnia plnohodnotne sa zapojiť ľuďom so znevýhodnením do spoločnosti. Už roky sa snažíme umožňovať im účasť na spoločensko-kultúrnych podujatiach a rekreačno-rehabilitačných podujatiach špecificky podľa individuálnych prianí a potrieb a veríme, že za pomoci nového auta budú tieto výjazdy ešte častejšie.
(viac…)

Čítať ďalej

Chcem, čo chce Ježiš, hľadám, čo chce On, milujem, čo miluje On /sv. Terezka Ježiškova/

V zapršanú jesennú nedeľu 29. októbra 2017 sa v chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom konala oslava 30. výročia založenia Zboru sv. Terezky Ježiškovej. V tento deň si terajší aj bývalí členovia zboru spoločne pripomenuli začiatky, úspechy aj prínos Zboru sv. Terezky Ježiškovej vo farnosti. Už mnoho rokov sprevádzajú mesto Humenné piesňami, akadémiami, vystúpeniami a inými aktivitami a samozrejme aktívne pôsobia aj v miestnom farskom spoločenstve. Slávnostnú svätú liturgiu slúžil o. vikár Martin Zlacký. V slávnostnej homílii priblížil a dal za príklad život sv. Terezky Ježiškovej, jej odvahu robiť malé veci s veľkou láskou na oslavu Boha, ako nás vyzývala aj stáť nedeľňajšieho evanjelia, kde Ježiš prikázal mužovi z ktorému vyhnal zlých duchov: „Vráť sa domov a rozprávaj, aké veľké veci ti urobil Boh!“
Po svätej liturgii sa konal spoločný slávnostný obed súčasných členov zboru s rodinnými príslušníkmi, miestnym o. dekanom Miroslavom Iľkom a o. kaplánom Pavlom Dancákom. Poobede o 15.00 hodine sa konala slávnostná akadémia, ktorú si pripravili členovia zboru. Prostredníctvom slova, scénok, prezentácií a spevu si pripomenuli úplné začiatky zboru. Zbor nosí meno sv. Terezky Ježiškovej z vďačnosti k o. Mastiľakovi CSsR, ktorého dlhý život sprevádzala láska k tejto jednoduchej a nenápadnej dievčinke, ktorá naplno spustila loďku svojho života na vlny dôvery a lásky v úplnej odovzdanosti Bohu.
5. februára 1987 bol založený maličký Zbor sv. Terezky Ježiškovej z veľkej túžby zasiať semienko do lona gréckokatolíckej cirkvi, aby rástlo a pritiahlo mladých ľudí k Pánovi. Nemalú zásluhu na vzniku zboru majú manželia Jakubovci, ktorí okrem svojich vlastných detí prijali ďalších dvadsať, aby im pomáhali, povzbudzovali ich, chránili a viedli na ceste k Pánovi.
Aj vďaka ich snahám začali prvé spievané sväté liturgie, jasličkové pobožnosti a akadémie. V pravoslávnom chráme sa 26. decembra 2003 uskutočnil ekumenický koncert, na ktorom samozrejme nechýbali. V roku 2004 sa v našom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky nahralo prvé CD. Nahrávalo sa pre potreby členov zboru.
Ďalšie obdobie prinieslo pre spoločenstvo a zbor nemalé zmeny. Značná časť mladých odišla do iných miest na štúdium. Do zboru prichádzali noví mladí členovia, ktorí opäť potrebovali čas na spoznávanie sa. Zbor prechádzal premenou, v zbore sa vystriedalo množstvo detí a mladých členov. V súčasnosti ho tvoria rozmanití mladí ľudia, obohatení rôznymi darmi a talentami, ktorí sú otvorení pre službu Cirkvi. Činnosť zboru nadväzovala na predchádzajúcu tradíciu. V súčasnosti sa stretávajú na spoločných nácvikoch v rehoľnom dome Sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Každú nedeľu a v sviatky o 10. 30 hod. pred svätou liturgiou v sakristii chrámu.
Záver akadémie patril ďakovaniam. V prvom rade Pánu Bohu za jeho požehnanie, a duchovných otcom, ktorí pôsobia vo farnosti. Neodmysliteľná vďaka patrila aj rodičom za to, že vedú svoje deti po ceste k Pánovi. Pri ďakovaní vypadla aj nejedna slzička z dojatia, keď ďakovali už zosnulým duchovným otcom Michalovi Ivankovi a Emilovi Sičákovi, vzácnym kňazom, ktorí počas svojho života podporovali toto miestne spoločenstvo. Zbor svätej Terezky Ježiškovej si na túto slávnostnú chvíľu pripravil hymnu k sv. Terezke Ježiškovej, ktorá odznela ako vrchol celého slávnostného spomienkového stretnutia.  (viac…)

Čítať ďalej

Formačno-pracovná konferencia pastorácie

 

V dňoch 19. – 22. októbra 2017 sa v priestoroch Kongresového centra UK v Modre – Harmónii uskutočnila celoslovenská formačno-pracovná konferencia pastorácie povolaní pod názvom Majte to isté cítenie ako Kristus. Pripravila ju Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS, ktorej predsedá žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Na konferencii sa zúčastnilo viac ako sto ľudí – koordinátorov pastorácie povolaní v diecézach a rehoľných spoločenstvách, predstavených kňazských seminárov zodpovedných za formáciu bohoslovcov, kňazov pracujúcich v univerzitných pastoračných centrách, kňazov zodpovedných za diecézne centrá mládeže, formátorov mužských a formátoriek ženských rehoľných spoločenstiev. Hlavnú tému: Ako formovať povolaných k zasvätenému životu a kňazstvu v rozmere emócií a sexualityv jednotlivých prednáškových blokoch predniesol dekan Inštitútu psychológie Pápežskej Gregorovej univerzity v Ríme prof. Dr. Hans Zollner SJ. Pomocný biskup Košickej arcidiecézy Mons. PhDr. PsLic. Marek Forgáč, PhD. rozšíril pohľad na danú problematiku zameraním sa na psychologické a spirituálne faktory, ktoré sú vhodným predpokladom na úspešnú formáciu ku kňazstvu a rehoľnému zasväteniu. Za našu Kongregáciu sa Konferencie zúčastnili s. Ester Andrea Mikitová a s. Jozefka Helena Maníková

Čítať ďalej