Skip to main content

Seniori sa zapájajú do komunitného plánu Mesta Prešov, 30.9. 2020

Seniori sa zapájajú do komunitného plánu Mesta Prešov
V tomto „Covidovom“ čase, kedy nebolo bezpečné pre seniorov na vozíčku zúčastniť sa verejného zasadania, sa seniori z Domu sv. Kozmu a Damiána rozhodli, že stretnutia na Mestskom úrade sa v ich mene zúčastní Mgr. Mária Rindošová. Na pracovnom stretnutí sa prehodnotil Akčný plán za obdobie 2018-2020 a prerokoval Návrh akčného plánu na roky 2021-2023 v rámci Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2021-2023, v ktorom boli zahrnuté aj návrhy od seniorov za Dom sv. Kozmu a Damiána. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 29.09.2020 o 10:00 hod v zasadačke Mestského úradu v Prešove.
Seniorov s podrobnými informáciami zo stretnutia oboznámila Mgr. Mária Rindošová. Návrhy a závery sa prediskutovali na komunitnom stretnutí seniorov v spoločenskej miestnosti v Dome sv. Kozmu a Damiána na Rumanovej 6 v Prešove dňa 30.9.2020. Diskutujúcich napr. zaujali informácie ohľadne debarierizácie Prešova. Bolo spomenuté to, čo sa už uskutočnilo, ale aj to, že samotní občania majú možnosť hlásiť, kde ešte vnímajú bariéry v našom meste a mestské zastupiteľstvo sa týmto bude zaoberať. Určite budeme o týchto skutočnostiach informovať aj našich mladých dobrovoľníkov pri videohovoroch. Sme presvedčení, že aj naša iniciatíva v komunikácii so samosprávami prispeje k lepšej životnej úrovni nás seniorov a k tvorbe prostredia pripomínajúceho domov.
Seniori z Domu sv. Kozmu a Damiána
Táto aktivita sa uskutočnila vďaka projektu „Energia mladých a skúsenosti šedín“v spolupráci viacerých subjektov, a to: Active Citizens Fund – Slovakia, o.z. LÁSKAVÉ RUKY, seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána a študentov z rôznych stredných a vysokých škôl.

Čítať ďalej

70. výročie likvidácie kláštorov komunistickým režimom

V roku 2020 si pripomíname 70. výročie likvidácie kláštorov komunistickým režimom. Pri tejto príležitosti sa v nedeľu 4. októbra 2020 sestry trenčianskej komunity zúčastnili spomienkovej slávnosti v chráme Školských sestier de Notre Dame v Trenčíne. Prítomné boli aj sestry Kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta a veriaci. Po spoločnej modlitbe si prítomní vypočuli osobné svedectvá sestier a sprítomnili dokument zo série Barbarstvo moci. Spoločne tak poďakovali za sestry, ktoré nasadením vlastného života bránili svoje povolanie i povolanie budúcich generácií.
Text, foto: s. Benjamína Ondovčáková

Čítať ďalej

Stretnutie s arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom, SJ

V nedeľu 4. októbra 2020 slávil arcibiskup a metropolita Ján Babjak, SJ, s otcom Antonom Mojžišom v kaplnke sestier služobníc na Sázavského ulici v Prešove svätú liturgiu, na ktorej sa okrem sestier miestnej komunity zúčastnila aj provinciálna predstavená Emanuela Mária Rindošová so sestrami z provinciálneho domu. Pri tejto príležitosti vladyka Ján osobne zablahoželal novozvolenej provinciálnej predstavenej a zaželal jej hojnosť Božích milostí, veľa síl do novej služby a dobrú spoluprácu nielen s novou radou, ale aj so všetkými sestrami v provincii. Po svätej liturgii strávil vladyka v radostnom a družnom rozhovore počas agapé so sestrami ešte krátky, ale pre všetkých o to vzácnejší čas.
Text: sr. Romana Rusnáčková
Foto: sr. Martina Kociková 

Čítať ďalej

Odovzdanie úradu

Dňa 26. 9. 2020 Sestry Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie ukončili X. provinciálnu kapitulu slávnostnou sv. liturgiou o 9. 3O hod. v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Hlavným slúžiteľom bol arcibiskup a apoštolský administrátor Košickej eparchie Prof. ThDr. ICODr. Cyril Vasiľ, SJ, PhD.
Po sv. liturgii prebehol obrad odovzdania úradu novozvolenej provinciálnej predstavenej sr. Emanuele Márii Rindošovej a jej novozvolenej provinciálnej rade a zároveň aj poďakovanie za službu doterajšej provinciálnej predstavenej sr. Petre Eve Sičákovej a jej doterajšej provinciálnej rade.
NA MNOHAJA I BLAHAJA LITA!
Text: sr. Sofia Ondovčáková/ Foto: sr. Simeona Ferková

Čítať ďalej

Nové provinciálne vedenie

V dňoch 19. – 26. septembra 2020 sa v Provincii Svätého Ducha Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie koná X. Provinciálna kapitula na tému: “Zatiahni na hlbinu”. Počas kapituly sa dňa 24. septembra uskutočnili aj voľby nového provinciálneho vedenia na obdobie piatich rokov. Novou provinciálnou predstavenou sa stala sr. Emanuela Mária Rindošová. Za provinciálne radkyne boli zvolené sr. Natanaela A. Barnová, prvá radkyňa a provinciálna zástupkyňa, sr. Faustína K. Minčičová, druhá provinciálna radkyňa, sr. Hieronyma R. Kaščiková, tretia provinciálna radkyňa a sr. Marianna J. Gladišová, štvrtá provinciálna radkyňa.
Text: sr. Ivana Sojková/ Foto: sr. Simeona Ferková

Čítať ďalej

Týždeň dobrovoľníctva 2020

Dom sv. Kozmu a Damiána v Prešove v spolupráci s OZ Láskavé ruky a Prešovským dobrovoľníckym centrom – o.z. sa zapojili do „Týždňa dobrovoľníctva 2020“. Náš deň aktívneho dobrovoľníctva bol v stredu dňa 16.09.2020. Rukávy si vyhrnulo spolu trinásť dobrovoľníkov – študentov zo Strednej odbornej školy služieb z odboru kaderník-vizážista na Košickej 20 v Prešove. Odhodlane sa pustili do údržby seniorparku, ktorý sa nachádza v exteriéri Domu sv. Kozmu a Damiána. Za štyri hodiny študenti – dobrovoľníci urobili poriadny kus práce na jesennej úprave nášho seniorparku, hrabali lístie, pleli burinu, kosili trávu, natierali drevené lavičky. Zvlášť šikovne im išlo vytváranie fazóny pri strihaní kríkov a zelene, ale hlavne svojou šikovnosťou, ochotou a zápalom pre dobrú vec, potešili našich seniorov. Seniori ich pozorne sledovali z bezpečia balkónov a terás.
Radosť z dobre vykonanej práce bolo vidieť na tvárach dobrovoľníkov aj na pochvalných gestách a slovách seniorov, veď náš park dostal nový jesenný zostrih a všetko sa rozvinulo do novej krásy a súladu.
Dobrovoľníci z LÁSKAVÝCH RÚK
Táto aktivita sa uskutočnila vďaka projektov Active citizens fund ACF, KARPATSKEJ NADÁCIE a Nadácie Slovenskej sporiteľne, grantového programu


Čítať ďalej

Košikárstvo – krásne remeslo našich otcov

Košikárstvo má na Slovensku dlhú tradíciu. My sme radi, že aj v Dome sv. Kozmu a Damiána sme sa tomuto remeslu mohli trochu priučiť, a to vďaka zručnej košikárke, ktorú sme projektom získali na pozíciu: pracovník pre odbornú činnosť – rozvoj pracovných zručností. Košikárske dopoludnie všetkých zaujalo svojou osobitou krásou a spomienkami na detstvo. Veď v časoch mladosti našich seniorov, v každej dedine mali svojho košikára a aj naša p. Marika sa tomuto remeslu priučila od svojho starého otca. Pletenie išlo od ruky a techniku si vyskúšali viacerí seniori. Plietli sa nádoby – dózy na ceruzy či príbor, ale aj štýlové dekoračné domčeky, ktoré budú vhodným darčekom pre návštevníkov nášho Domu sv. Kozmu a Damiána. Zaujímavé dopoludnie bude mať ešte jeden pozitívny aspekt, pri najbližšom skypovaní a videohovoroch s mladými dobrovoľníkmi, ukážeme im naše košikárske výrobky, a tak v nich aspoň trocha podnietime záujem o toto staré remeslo.
Na tomto projekte spolupracuje viacero subjektov, a to: Active Citizens Fund – Slovakia, o.z. mimoriadny zamestnanecký grantový program FÉROVEJ NADÁCIE O2 ročník 2020, LÁSKAVÉ RUKY, seniori z Domu sv. Kozmu a Damiána a študenti z rôznych stredných a vysokých škôl.
text: s. Emanuela

Čítať ďalej