Skip to main content

Seminár Otcovo srdce

V dňoch od 15.7. – 21.7.2020 na Donovaloch v penzióne Zornička prebiehal seminár Otcovo srdce, ktorý je zameraný na zakorenenie sa v identite Božích synov a dcér. Seminára sa zúčastnili aj naše sestry sr. Jozefka, sr. Ester a sr. Hieronyma. Seminár Otcovo srdce je určený pre každého, kto chce spoznať Boha ako svojho nebeského Otca a zakúsiť jeho otcovskú lásku, dobrotu odpustenia alebo jednoducho túži po niečom viac. Cez katechézy a modlitby sme spoznávali, že Boh má pre nás vždy niečo viac, aby sme boli „zakorenení a upevneni v láske, a tak mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby nás naplnila Božia plnosť celá“ (Ef 3, 17 – 18). Bol to pre každú sestru požehnaný čas milostí a zakotvenia v Božom náručí. Text/foto: sr. Jozefka SNPM

Čítať ďalej

Spomienka odchodu do večnosti bl. Tarzície

V sobotu 18. júla 2020 si sestry trenčianskej komunity pripomenuli odchod do večnosti svojej patrónky bl. mučenice Tarzície, spoločnou modlitbou molebenu ku jej cti a slávnostným agapé v rodinnom kruhu trenčianskeho farára o. Igora Cingeľa.
„V tvojom čistom srdci, prepodobná mučenica Tarzícia, sme našli lásku, ktorá prikrýva množstvo hriechov. Ponúkla si život, aby iní žili, túžila si po záchrane nepriateľov. Tvoju krásnu hlavu ozdobil nenapodobiteľný veniec a jagavo sa trblietal perlami tvojej krvi. Keď ťa takto ozdobenú uzrel Ženích, prijal ťa do svojich radostí.“ (tropár blahoslavenej)
Text, foto: s. Benjamína SNPM

Čítať ďalej

Ochutnávka dobrovoľníctva

„Ochutnávka dobrovoľníctva“ pozvanie na spoluprácu s Mestom Prešov
Dňa 25 júna 2020 o 13:00 hodine v zasadačke MÚ na Jarkovej ulici v Prešove, sa naše 3 členky o.z. LÁSKAVÉ RUKY zúčastnili na „Ochutnávke dobrovoľníctva“. Na toto informačné a zoznamovacie stretnutie ich pozvalo Prešovské dobrovoľnícke centrum o.z. a Mestský úrad v Prešove, odbor služieb pre občanov. Stretnutie sa začalo verejným poďakovaním dobrovoľníkom nápomocným počas pandémie, ktorým ocenenie odovzdal viceprimátor Mesta Prešov JUDr. Vladimír Feľbaba a poďakoval za obetavú pomoc dobrovoľníkov pri zvládaní pandémie. Ďalej Bc. Juliana Hajduková, predsedníčka PDC, o.z. vysvetlila „Čo je dobrovoľníctvo, kto je dobrovoľníkom, legislatíva – základné informácie“. Nasledovala živá diskusia, predstavenie národnej akcie Týždeň dobrovoľníctva a pozvanie ku vzájomnej spolupráci. Skúsenosti nazbierané počas pandémie nás vedú k poznaniu, že najúčinnejšia a najefektívnejšia pomoc občanom v núdzi je spájanie sa a spolupráca rôznych subjektov – samosprávy, občianskych združení a iniciatív i jednotlivých občanov z ochotou pomôcť.
Táto aktivita sa uskutočnila vďaka projektu „Enargia mladých a skúsenosti šedín“ v spolupráci viacerých subjektov, a to: Active Citizens Fund – Slovakia, o.z. LÁSKAVÉ RUKY, seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána a študentov z rôznych stredných a vysokých škôl.

Čítať ďalej

Energia mladých a skúsenosti šedín

Názov projektu: Energia mladých a skúsenosti šedín
Projektovým zámerom je, že pomocou tohto projektu umožníme seniorom a tiež dvom znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie rozhodovať o svojej prítomnosti i budúcnosti. Preto prvou aktivitou projektu bolo zamestnanie znevýhodnenej uchádzačky o zamestnanie na pozíciu: Koordinátor dobrovoľníkov a animátor voľnočasových aktivít. Mladá mamička sa po dvojnásobnej niekoľkoročnej materskej dovolenke s chuťou pustila do práce. Spoznáva sa so seniormi a postupne pripravuje rôzne zaujímavé voľnočasové aktivity. Ďalej spolu s manažérkou projektu vymysleli náhradný plán na oslovenie mladých ľudí z radov študentov, aby svoj voľný čas venovali aj seniorom so špeciálnymi potrebami. Pôvodne boli v pláne besedy a prezentácie na viacerých stredných a vysokých školách, čo pandémia koronavírusu COVID-19 úplne znemožnila. Aj keď sa študenti na niekoľko málo dní na konci júna 2020 predsa len do školy vrátili, nebolo možné tretím osobám vstúpiť na teritórium škôl. Po telefonickej porade s riaditeľkou Gymnázia P. P. Gojdiča v Prešove, ktorá bola myšlienke dobrovoľníctva veľmi naklonená, sa spoločne vymyslel špeciálny, náhradný plán. Pani riaditeľka využila svoje kompetencie a informáciu o možnostiach dobrovoľníctva aj počas pandémie v Dome sv. Kozmu a Damiána pustila cez sociálnu sieť edupage priamo všetkých študentom gymnázia. Na túto výzvu niekoľko študentov zareagovalo. Ďalšou spoločnou aktivitou bola videokonferencia, kde vedenie gymnázia súhlasilo so spustením prezentácie študentom. Dňa 25.6. a 26.6.2020 sa spolu na videobesede zúčastnilo 47 mladých ľudí. Videoprezentácia spočívala v predstavení spoločného projektu ACF, o.z. LÁSKAVÉ RUKY a pozvaním, aby sa toho stali aktívnou súčasťou pre pomoc seniorom. Pre všetkých to bola nová skúsenosť a veríme, že angažovanosť a energia mladých ľudí otvorí nové formy pomoci seniorom aj v čase pandémie a pomôže búrať bariéry predsudkov i fyzické bariéry v našom meste.
Na tomto projekte spolupracuje viacero subjektov, a to: Active Citizens Fund – Slovakia, o.z. LÁSKAVÉ RUKY, seniori z Domu sv. Kozmu a Damiána a študenti z rôznych stredných a vysokých škôl.
Manažérka projektu

Čítať ďalej

Energia mladých a skúsenosti šedín

Názov projektu: Energia mladých a skúsenosti šedín 24.6.2020
Od 1.6.2020 sme začali s realizáciou projektu pod názvom “Energia mladých a skúsenosti šedín”. Jedná sa o projekt, kde spolupracuje viacero subjektov, a to: Active Citizens Fund – Slovakia, o.z. LÁSKAVÉ RUKY, seniori z Domu sv. Kozmu a Damiána a študenti z rôznych stredných a vysokých škôl. Active Citizens Fund – Slovakia je grantový program zameraný na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku. Rozhodli sme sa spoločne zaangažovať aj mladých ľudí na stredných i vysokých školách, aby mali odvahu aj chuť skvalitňovať život ľuďom so špeciálnymi potrebami. Zapojiť ich do projektov, ktoré riešia potreby a problémy týchto ľudí s poruchami mobility. Preto sme sa aj počas pandémie koronavírusu nenechali odradiť, a aj keď v tomto období sú prísne zakázané návštevy cudzích osôb v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, začali sme na spojenie využívať staré aj nové telekomunikačné technológie (telefón, videohovory, e-mailová komunikácia).
Dňa 16.6.2020 sa naši seniori rozhodli napísať otvorený list poslancom zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja a vyjadriť svoju prosbu o podporu projektu pre seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána v Prešove s názvom: „Stimulujúce prostredie pre ľudí na vozíčku“ cez Výzvu Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o dotácie pre rok 2020. O podpore projektu sa malo rozhodnúť na zasadnutí Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja dňa 22. júna 2020. Tejto problematike sa venovali v bode 9., ktorý znel: Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Mikroprogram PSK.
Do koncipovania listu si prizvali mladého 19 ročného dobrovoľníka, čerstvého maturanta, s ktorým daný problém a požiadavky živo prediskutovali cez telefonické prepojenie. V tomto liste sa snažili konkretizovať svoje prosby a očakávania, ktoré majú od Prešovského samosprávneho kraja. Tých požiadaviek je veľa, preto sa spoločne dohodli len na tých najpodstatnejších. Aj keď naši seniori sú fyzicky obmedzení svojím ochorením, sú odhodlaní žiť svoj život naplno. Spísané požiadavky dali do úradnej formy a zástupcovia seniorov list podpísali a odoslali. Traja z oslovených poslancov aj písomne zareagovali, čo seniorov veľmi potešilo. 22.6.2020 si seniori so záujmom pozreli priamy online prenos zasadanie zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja a vypočuli si rôzne návrhy a rozhodnutia. Naši seniori sa živo zapojili do ich diskusie v rámci našej komunity, komentovali rôzne návrhy. Rozhodnutia sa týkali budúcnosti celého PSK, ale aj možnosti zlepšenia kvality života zraniteľných skupín cez podporu rôznych projektov. Náš projekt „Stimulujúce prostredie pre ľudí na vozíčku“ bol z väčšej časti podporený, čo je veľkým spoločným úspechom seniorov aj dobrovoľníkov. S výsledkami rozhodnutí boli seniori spokojní, dozvedeli sa, že život seniorov poslancom PSK nie je ľahostajný. A tiež si uvedomili, že ako aktívny občania Slovenskej Republiky aj oni majú možnosť zasadzovať sa o svoje požiadavky a práva v spoločnosti.

Čítať ďalej

Spomienka väznenia bl. Metoda Trčku

V sobotu 11. júla 2020 si sestry z Trenčianskej komunity spolu s redemptoristami, za účasti štátnych predstaviteľov, uctili bl. mučeníka Metoda Trčku, ktorému v Ilavskej väznici pri príležitosti spomienky jeho väznenia odhalili pamätnú tabuľu. V tejto väznici počas totalitného režimu strávilo istý čas aj šestnásť ukrajinských sestier služobníc NPM, medzi ktorými bola aj blahej pamäti s. Eufémia E. Nováková. Práve v tento deň cirkev slávi spomienku na svätú všechválnu mučenicu Eufémiu. VEČNÁ IM PAMIATKA!
Text, foto: s. Benjamína SNPM

Čítať ďalej