SSNPM

Modlitba k blaženej Jozafate

A K A T I S T

 k blahoslavenej matke Jozafate 

 

K: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľ: Amen.

K: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Ľ: Kráľu nebeský … (viď Moleben)

 

Kondak 1

 

K: Prečistá Bohorodička, prijmi od nás, tvojich detí, túto pieseň vďaky a prosby. A ty, prepodobná Matka Jozafata, ktorá si sľúbila, že sa budeš za nás prihovárať, vypros u Boha milosť, o ktorú prosíme skrze Teba spievajúc:

 

Ľ: Raduj sa Jozafata, naša zástankyňa.

 

Ikos l

 

K: Už od mladosti, blažená Jozafata, si si zamilovala spoločenstvo s Bohom. Už ako malé dievčatko si prichádzala k Prečistej Bohorodičke, aby si sa pred ňou, v samote a tichu, oddala vrúcnej modlitbe. Vďační za tento príklad ti spievame.

 

Ľ: Raduj sa, lebo si už od detských rokov Boha hľadala.

Raduj sa, lebo už od detstva si sa láske učila.

Raduj sa, lebo si po spoločenstve s neviditeľným Bohom túžila.

Raduj sa, lebo si so Svätým Duchom  spolupracovala.

 

Raduj sa, lebo si po božskom živote túžila.

Raduj sa, lebo si od mladosti samotu a ticho milovala.

Raduj sa, lebo si tak v  hlbokej modlitbe vzrástala.

Raduj sa, lebo si Božím pravdám láskavo učila.

 

Raduj sa, lebo si skromnosťou príklad dávala.

Raduj sa, lebo si  zbožnosťou k modlitbe povzbudzovala.

Raduj sa, lebo si  srdce núdznym ponúkala.

Raduj sa, lebo si blížnym slúžila.

 

Raduj sa Jozafata, naša zástankyňa.

 

Kondak 2

 

K: Čakajúc na Spasiteľa Izraela, ty, Prečistá  Bohorodička, cítila si sa nehodnou dôstojnosti stať sa Matkou Božieho Syna. Preto si pred Bohom vyjavila svoju túžbu byť čistou až do smrti. Zapáčil sa tento dar pokory Nebeskému Otcovi a vylial na teba milosť Svätého Ducha. A ty z preveľkej radosti si mu zaspievala: Aleluja!

 

Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

 

Ikos 2

 

K: Aj Ty, blažená Jozafata, túžiac čoraz viac po zjednotení s Nebeským Ženichom, zriekla si sa telesnej príjemnosti, skladajúc do rúk Krista dar svojej čistoty. My ti s vďakou za to spievame.

 

Ľ: Raduj sa, lebo si nevinnosť srdca chránila.

Raduj sa, lebo si čistotu pre Krista sľúbila.

Raduj sa, lebo si sa s Ním naveky zjednotila.

Raduj sa, lebo si sa čistotou nad Anjelov povzniesla.

 

Raduj sa, lebo si čistým srdcom Boha oslavovala.

Raduj sa, lebo si čistotu srdca ľúbezným darom učinila.

Raduj sa, lebo si lásku Krista  sprítomnila.

Raduj sa, lebo si život z lásky k Nemu obetovala.

 

Raduj sa, lebo si  nežnej láske učila.

Raduj sa, lebo si podľa príkladu Márie kráčala.

Raduj sa, lebo si  sťa voňavý kvet žila.

Raduj sa, lebo si nás príjemnou vôňou svätosti obdarila.

 

Raduj sa Jozafata,  naša zástankyňa.

 

Kondak 3

 

K: „Raduj sa, milostiplná, Pán s tebou. Počneš a porodiš syna a dáš  mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom  Najvyššieho“ … S takýmto pozdravom prišiel k tebe, Prečistá  Bohorodička, beztelesný Anjel Gabriel. A ty si pohotovo odpovedala: „Hľa, služobnica Pána“. A zostúpil na teba Svätý Duch,

ktorý všetkých učí spievať: Aleluja!

 

Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

 

Ikos 3

 

K: Aj ty, blažená Jozafata, nehľadiac na svoje túžby zasvätiť sa modlitbe a nazeraniu, rozhodne a odvážne si odpovedala „áno“ na Božie volanie. Ono ťa pozývalo k životu a službe uprostred svojho národa. Za tvoju ochotu ti vďačne spievame:

 

Ľ: Raduj sa, lebo si volanie Krista  v srdci  začula.

Raduj sa, lebo si sa Pánovmu slovu neprotivila

Raduj sa, lebo si  ako Mária svoje „áno“ vyslovila

Raduj sa, lebo si  Božiu vôľu aj srdcom prijala.

 

Raduj sa, lebo láska Otca ťa  k novému životu pozvala.

Raduj sa, lebo láska  Syna ti silu dávala.

Raduj sa, lebo láska Svätého Ducha ťa upevnila.

Raduj sa, lebo si  život do rúk Svätej Trojice zložila.

 

 

Raduj sa, lebo si  pravej Láske „áno“ vyriekla.

Raduj sa, lebo si  srdce na vánok  Ducha otvorila.

Raduj sa, lebo si cenný dar pre národ dala.

Raduj sa, lebo si  sa s jeho utrpením zjednotila.:

 

Raduj sa Jozafata, naša zástankyňa.

 

 

Kondak 4

 

K: Obdarovaná radostnou zvesťou  Anjela, Prečistá  Bohorodička,  ponáhľala si sa k svojej príbuznej Alžbete, aby si jej poslúžila  a podelila sa radostnou novinou. Počujúc tvoj hlas Alžbeta sa naplnila Svätým Duchom a hlasno zaspievala: Aleluja!

 

Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

 

Ikos 4

 

K: Aj ty, blažená Jozafata, prijala si pozvanie Krista a s radosťou a odvahou si ho zaniesla tým, ktoré tiež chceli vstúpiť na cestu evanjeliového života. S otvoreným srdcom a láskou si ich prijala. My ti s vďačnosťou spievame:

 

Ľ: Raduj sa, lebo si sa na celopalnú obetu oddala.

Raduj sa, lebo si všetko zanechala.

Raduj sa, lebo si sa nikdy späť neobzerala.

Raduj sa, lebo si sa len na Boha spoliehala.

 

Raduj sa, lebo si s radosťou prísľuby plnila.

Raduj sa, lebo si deti k šťastnému životu viedla.

Raduj sa, lebo si v ťažkostiach potešovala.

Raduj sa, lebo si ľudí k pravdivej Radosti privádzala.

 

Raduj sa, lebo si seba iným ochotne darovala.

Raduj sa, lebo si zo živého žriedla radosť načierala.

Raduj sa, lebo si aj protivenstvá srdcom prijímala.

Raduj sa, lebo si o Kristovi – jedinej poteche učila.

 

Raduj sa Jozafata, naša zástankyňa.

 

Kondak 5

 

K: „A tvoju vlastnú dušu prenikne meč“ – povedal starec Simeon tebe Prečistá Bohorodička, keď si priniesla svoju najväčšiu radosť do Jeruzalemskej svätyne. A ty,  hoci si ešte nerozumela, prijala si to, aby si nás naučila aj v utrpení a bôli spievať Bohu: Aleluja!

 

Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

 

 

 

 

Ikos 5

 

K: Aj ty, blažená Jozafata, nevediac, čo prinesie budúcnosť, s odvahou si sa podujala na nové dielo. Neodradili ťa na tejto ceste ani protivenstvá, ani utrpenie, ani bôľ. Preto ti vďačným hlasom voláme:

 

Ľ: Raduj sa, lebo si si utrpenie pre Krista zamilovala.

Raduj sa, lebo si v ňom pre nebo dozrela.

Raduj sa, lebo si sa v ňom nikdy nezakolísala.

Raduj sa, lebo takto dážď lásky tvoja duša prijala.

 

Raduj sa, lebo si utrpenie s láskou a vierou prežívala.

Raduj sa, lebo si bôľ  srdca s  Kristom zjednotila.

Raduj sa, lebo si protivenstvá statočne znášala.

Raduj sa, lebo si svoj bôľ pod kríž prinášala.

 

Raduj sa, lebo si dobro v utrpení hľadať učila.

Raduj sa, lebo si utrpením za celý svet prosila.

Raduj sa, lebo si  utrpenie v srdci s Kristom prežívala.

Raduj sa, lebo si v utrpení žiarivú perlu videla.

 

Raduj sa Jozafata,  naša  zástankyňa.

 

Kondak 6

 

K: Tichý a spravodlivý život si v Nazarete žila, Prečistá Bohorodička a prítomnosti Božieho Syna si sa tešila. Toto šťastie ti otvorilo srdce pre potreby  tých, ktorí nemali nijakú pomoc. Za túto lásku ti všetci s vďačnosťou spievali: Aleluja!

 

Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

 

Ikos 6

 

K: Aj ty, blažená Jozafata, ako matka každej Služobnice si sa tešila rozvoju mladých spoločenstiev. Tvoje srdce túžilo mať statočné a pre každú obetu pripravené nasledovníčky Prečistej Bohorodičky. Svojím príkladom si ich učila, ako treba pomáhať a tešiť ubitý národ, aby všetci s vďačnosťou spievali:

 

Ľ: Raduj sa, lebo si sa  žiadnej obety nebála.

Raduj sa, lebo ona ako ľubovonné kadidlo k nebu stúpala.

Raduj sa, lebo  si v živote ako svieca zhárala.

Raduj sa, lebo tvoja žertva jasným plameňom horela.

 

Raduj sa, lebo si sa chlebom pre hladných stala.

Raduj sa, lebo  si milú spomienku zanechala.

Raduj sa, lebo si pri najúbohejších stála.

Raduj sa, lebo si život svoj s nimi zjednotila.

 

 

 

Raduj sa, lebo teba nemocní anjelom nazývali.

Raduj sa, lebo si len na druhých myslela.

Raduj sa, lebo si im život zasvätila.

Raduj sa, lebo si sa na celopalnú žertvu oddala.

 

Raduj sa Jozafata,  naša  zástankyňa.

 

Kondak 7

 

K: Keď ukončil svoj skrytý život s tebou, Prečistá  Bohorodička, v nazaretskom domčeku, odišiel tvoj Syn Ježiš do púšte. A ty si ostala sama v tomto dome, ale modlitbami si sprevádzala Krista v diele spasenia. Preto vďačné za lásku tvojho srdca k nám spievame: Aleluja!

 

Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

 

Ikos 7

 

K: Aj ty, blažená Jozafata, videla si vzrast svojich prvých následovníčok – duchovných dcér. Spolu s nimi si prežívala úspechy a ťažkosti. A keď prišiel čas odlúčenia, s materinskou láskou si ich vyprevádzala na cestu sprevádzajúc ich svojimi modlitbami. Preto ti spievame:

 

Ľ: Raduj sa, lebo si  Cirkvi duchovné deti nadobudla.

Raduj sa, lebo si sa Matkou pre mnohých stala.

Raduj sa, lebo si stratených  pri sebe zhromaždila.

Raduj sa, lebo v tebe každý útechu nachádza.

 

Raduj sa, lebo si iným cestu ako hviezda ukázala.

Raduj sa, lebo ty si v tichosti núdznych sprevádzala.

Raduj sa, lebo si v Božiu pomoc pevne dúfala.

Raduj sa, lebo tvoja služba pokorná bola.

 

Raduj sa, lebo si tichou službou národ zjednocovala.

Raduj sa, lebo si s účasťou jeho bolesť prežívala.

Raduj sa, lebo  si Anjelom bola nazývaná.

Raduj sa, lebo si nádej v  najúbohejších zapálila.

 

Raduj sa Jozafata, naša zástankyňa.

 

Kondak 8

 

K: Keď Ježiš začal svoje verejné účinkovanie, ty Prečistá  Bohorodička, si zanechala svoj dom a išla si za ním, pomáhajúc mu pri spáse sveta svojou modlitbou a tichou službou. Nie raz ťa stretli tvrdé slová tvojho Syna. Ale aj tak tvoja viera všetko premohla, aby sme dnes mohli spievať: Aleluja !

 

Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

 

 

 

Ikos 8

 

K: Aj ty, blažená Jozafata, keď si povedala svoje „áno“ na Božie volanie, nikdy si nezakolísala a niesla si pomoc a potechu ťažkým životom  unavenému svojmu národu. Preto ti dnes všetci spievame:

 

Ľ: Raduj sa, lebo si ako zrno, ktoré v zemi odumiera.

Raduj sa, lebo si ako chlieb, čo sa  hladným dáva.

Raduj sa, lebo si ako vinič, z ktorého nápoj vytláčajú.

Raduj sa, lebo si ako oliva, ktorú na olej rozdrvujú.

 

Raduj sa, lebo si Kristovi v biednych slúžila.

Raduj sa, lebo si od Neho svoje oči neodvrátila.

Raduj sa, lebo si  stratené Kristove ovečky  hľadala.

Raduj sa, lebo si všetkých ku Kristovi priviesť túžila.

 

Raduj sa, lebo  si všetko biednym rozdala.

Raduj sa, lebo  si v službe bola vytrvalá.

Raduj sa, lebo tvoja pomoc úľavu prinášala.

Raduj sa, lebo tvoja prítomnosť chorým nádej dávala.

 

Raduj sa Jozafata, naša zástankyňa.

 

Kondak 9

 

K: Ty si najlepšie poznala, Prečistá  Bohorodička, nekonečnú dobrotu a milosrdnú lásku svojho Syna k všetkým ľuďom. Preto zrada jeho učeníka prenikla tvoje srdce nesmiernym bôľom. A keď všetci zapochybovali, ty jediná si pevne verila a neprestala si mu spievať Aleluja!

 

Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

 

Ikos 9

 

K: Aj ty , blažená Jozafata, si často nachádzala za svoju lásku a dobrotu odsúdenie a odmietnutie. Ale tak, ako Prečistá  Bohorodička, v modlitbe, mlčanlivosti a pokore znášala si tieto bolestné chvíle. Preto ti dnes spievame:

 

Ľ: Raduj sa, lebo si sa s utrpením národa  zjednotila.

Raduj sa, lebo si  ukrivdených k srdcu túlila.

Raduj sa, lebo si zradu učeníkov poznala.

Raduj sa, lebo si pokorou na skúšky odpovedala.

 

Raduj sa, lebo si svoju pravdu nepresadzovala.

Raduj sa, lebo si v modlitbe osud  Konkregácie prežívala.

Raduj sa, lebo si pri Prečistej  pomoc hľadala.

Raduj sa, lebo si všetko  Otcovi odovzdávala.

 

 

 

Raduj sa, lebo si  k Nemu sťa dieťa prichádzala.

Raduj sa, lebo si pre dôveru nebo zaslúžila.

Raduj sa, lebo si mocne v Božiu dobrotu verila.

Raduj sa, lebo tvoja viera sa nám pomocou stala.

 

Raduj sa Jozafata, naša  zástankyňa.

 

Kondak 10

 

K: Keď Ježiša nepravdivo obvinili a nespravodlivo odsúdili, ty jediná, Prečistá Bohorodička, si nepochybovala o Jeho dobrote a nevinnosti, lebo si sa každý deň v Nazarete učila mu spievať Aleluja!

 

Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

 

Ikos 10

 

K: Aj ty, blažená Jozafata, si zakúsila vo svojom živote nepravdivé obvinenia. Ale z tvojich úst nevyšlo ani slovo na obranu či výhovorky., lebo ty si vedela prežívať a obetovať svoj bôľ jedinému Spravodlivému a jedinému Milosrdnému. Obdivujúc tvoje odovzdané utrpenie vzývame:

 

Ľ: Raduj sa, lebo si  obvinenia mlčky prijímala.

Raduj sa, lebo si sa pred nimi nebránila.

Raduj sa, lebo si sa za nepriateľov modlila.

Raduj sa, lebo spravodlivosť Božia tvojou  obranou bola.

 

Raduj sa, lebo si sa pevne Božej pravdy držala.

Raduj sa, lebo si Božiu vôľu splnila.

Raduj sa, lebo si celý život len Jeho slávu hľadala.

Raduj sa, lebo si  svoju cestu nezanechala.

 

Raduj sa, lebo si sa v mlčaní s Bohom zhovárala.

Raduj sa, lebo si v utrpení mlčaním dozrievala.

Raduj sa, lebo si v tichosti slúžila.

Raduj sa, lebo si mlčaním  všetkých učila.

 

Raduj sa Jozafata,  naša  zástankyňa.

 

Kondak 11

 

K: Kto môže opísať bôľ srdca matky, ktorá vidí smrť dieťaťa? Kto opíše tvoj bôľ, Prečistá  Bohorodička, keď si stála pod krížom mŕtveho Syna. Hlboko skláňajúc svoje hlavy pred tvojím utrpením, vďačne Ti za túto preveľkú obetu spievame Aleluja!

 

Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

 

 

 

 

Ikos 11

 

K: Aj ty, blažená Jozafata, nie raz si bola tou, ktorá pomáhala prestúpiť prah smrti. Vedela si dodať nádej, utvrdiť vo viere v ťažkej chvíli, lebo si pevne verila, že tam čaká láskyplný Boh – dobrý Otec. Vďační za tvoju pevnú vieru ti spievame:

 

Ľ: Raduj sa, lebo si krížovú cestu na zemi prešla.

Raduj sa, lebo si statočne na Golgotu vyšla.

Raduj sa, lebo si na nej pevne vo viere stála.

Raduj sa, lebo si tam dušu do Božích rúk odovzdala.

 

Raduj sa, lebo si pod Pánov kríž prichádzala.

Raduj sa, lebo si tam v tichej modlitbe  silu prosila.

Raduj sa, lebo si zo studne kríža lásku načierala.

Raduj sa, lebo si v ňom útočište a spásu nachádzala.

 

Raduj sa, lebo si cez utrpenie iným rozumela.

Raduj sa, lebo si pod krížom za iných prosila.

Raduj sa, lebo si v kríži  ochranu videla.

Raduj sa, lebo si kríž vrúcne milovala.

 

Raduj sa Jozafata, naša  zástankyňa.

 

Kondak 12

 

K: Ako po noci prichádza deň a po búrke ticho, tak po smrti tvojho Syna, Prečistá  Bohorodička, prišlo  spásonosné Vzkriesenie. Úžas všetkých bol taký veľký, že nemohli tomu uveriť. Ty jediná – ktorá si nezapochybovala – v tej radostnej chvíli si celým hlasom volala: Aleluja!  1

 

Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

 

Ikos 12

 

K: Aj ty, blažená Jozafata, po ťažkých dňoch, plných utrpenia a bojov, vošla si vo svoje vzkriesenie, zjednocujúc sa s Bohom vo večnom zasvätení sa. Očistená utrpením, posilnená láskou, naplnená Svätým Duchom, vošla si do Nebeského Kráľovstva, ktoré bolo pripravené Nebeským Ženíchom. A my tu na zemi ti spievame:

 

       Ľ: Raduj sa, lebo si sa  s večným Bohom zjednotila.

Raduj sa, lebo si olejom  lásky Ženícha privítala.

Raduj sa, lebo si  po nebeskej svadbe túžila.

Raduj sa, lebo si sa  životom na ňu pripravovala.

 

Raduj sa, lebo Nebeský Jeruzalem tvoja túžba bola.

Raduj sa, lebo si  sťa vysmädnutá laň k Prameňu smerovala.

Raduj sa, lebo si smädných po láske  napájala.

Raduj sa, lebo si vodu, ktorá sceľuje, dávala.

 

 

Raduj sa, lebo ty  na nás nezabudneš.

Raduj sa, lebo nám  milosti vyprosuješ.

Raduj sa, lebo nás z neba ochraňuješ.

Raduj sa, lebo nám cestu ukazuješ.

 

Raduj sa Jozafata,  naša zástankyňa.

 

Kondak 13

 

K: O, blažená Jozafata, ty pozývaš všetkých nás, aby sme sa stali svätými, ale poznáš našu slabú prirodzenosť; pomôž nám svojimi modlitbami a vypros nám milosť, aby sme s čistým srdcom spievali ďakovnú pieseň nášmu Otcovi: Aleluja!

 

Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

 

Modlitba

 

K: Pane,  som tu, pred tebou – Dobrým a Milosrdným a z hĺbky duše sa obraciam na teba slovami blaženej Jozafaty: „Ježišu, ty si životom duší. Učiň, aby moja duša v tebe, pre teba a skrze teba žila. Nech o tebe rozmýšľa, o tebe hovorí, pre teba pracuje. Nech teba hľadá, k tebe smeruje a s tebou nech sa zjednotí. Ježišu, buď jediným žriedlom a cieľom môjho života. Lebo ty si moja múdrosť, sila, potecha, moje slovo, šťastie a poklad tu aj vo večnosti.“ Ľ: Amen.

 

Prepustenie

 

K: Premúdrosť!

Ľ: Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo. Opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

K: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. 3x Požehnaj.

K: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, blahoslavenej matky Jozafaty, blahoslavenej mučeníčky Tarzície, blaženého nášho otca a mučeníka Pavla, prešovského biskupa, blahoslaveného kňaza a mučeníka Metoda, michalovského igumena i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľ: Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M O L E B E N

 k blahoslavenej matke Jozafate 

 

 

K: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľ: Amen.

K: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Ľ: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás. Očisť nás od každej poškvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Ľ: Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

K: Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

K: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Ľ: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisť nás od našich hriechov. Vládca, odpusť nám naše neprávosti. Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

K: Pane, zmiluj sa. 3x

Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

K: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Ľ:  Otče, náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.

K: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľ: Amen.

 

Žalm 145.

 

Oslavovať ťa chcem, Bože, môj kráľ, * a tvoje meno velebiť navždy a na veky.

Budem ťa velebiť každý deň * a tvoje meno chváliť navždy a na veky.

Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden, * tvoju veľkosť nemožno preskúmať.

Z pokolenia na pokolenie ide chvála tvojich skutkov * a všetky pokolenia ohlasujú tvoju moc.

Hovoria o vznešenosti tvojej slávy a veleby * a rozprávajú o tvojich zázrakoch.

Hovoria aj o sile tvojich skutkov úžasných * a rozprávajú o tvojej veľkosti.

Rozhlasujú chválu tvojej veľkej láskavosti * a plesajú nad tvojou spravodlivosťou.

Milostivý a milosrdný je Pán, * zhovievavý a veľmi láskavý.

Dobrý je Pán ku každému * a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam.

Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela * a tvoji svätí nech ťa velebia.

Nech rozprávajú o sláve tvojho kráľovstva * a o tvojej moci nech hovoria.

Nech ľuďom oznamujú tvoje zázraky * i slávu a velebu tvojho kráľovstva.

Tvoje kráľovstvo je kráľovstvo pre všetky veky * a tvoja vláda sa rozprestiera na všetky pokolenia.

Pán je vo všetkých svojich slovách pravdivý * a svätý vo všetkých svojich skutkoch.

Pán podopiera všetkých, čo klesajú, * a dvíha všetkých skľúčených.

Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba * a ty im dávaš pokrm v pravý čas.

Otváraš svoju ruku * a dobrotivo nasycuješ všetko živé.

Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách * a svätý vo všetkých svojich skutkoch.

Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, * všetkým, čo ho vzývajú úprimne.

Vyplní želanie bohabojných, * vyslyší ich modlitbu a zachráni ich.

Pán ochraňuje všetkých, čo ho milujú, * a ničí všetkých hriešnikov.

Nech moje ústa hlásajú slávu Pánovu * a všetko živé nech jeho sväté meno velebí navždy a na veky.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. * I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. 3x

 

Tropár,hl.4. Blahoslavená Jozafata, – svojím duchom modlitby a služby – učíš nás obnovovať a povznášať ľudské srdce všade, kde len bije. – Slúžiť tam, kde je najväčšia potreba. – Nech je všetko na Božiu slávu.

Sláva, i teraz, kondák, hl.2. Blahoslavená Jozafata, – spoluzakladateľka Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, – začala si svoju misiu pre svoj ľud na Ukrajine. – Prinášala si mu svetlo v jeho opustenosti. – Vychovávala si deti a mládež. – Otcom si dodávala novú silu a nádej. – Starala si sa o chorých a biednych, – lebo si v nich videla Boží obraz. – Dbala si o krásu Božieho domu. – Ľuďom si pomáhala prežívať krásu bohoslužieb. – Pán ťa priviedol k svätosti cestou utrpenia. – Ty si ženou pre všetky časy.

 

K: Vnímajme! Pokoj  + všetkým ! Premúdrosť, vnímajme!

Ľ: Prokimen, 4.hlas: Pána mám vždy pred očami * a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.

Verš: Preto sa raduje moje srdce a moja duša plesá, * aj moje telo odpočíva v nádeji.

 

K: Modlime sa k Pánovi.

Ľ: Pane, zmiluj sa.

K: Lebo svätý si, Bože náš, a medzi svätými prebývaš. A tebe vzdávame slávu Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľ: Amen.

K: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Ľ: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Verš: Chváľte Pána v jeho svätyni, chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

Ľ: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

K: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium,  Pána, Boha prosme.

Ľ: Pane, zmiluj sa. 3x

K: Premúdrosť! Pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj + všetkým!

Ľ: I tvojmu duchu.

K: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána.

Ľ: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

 

 

K: Vnímajme!

„Pán povedal: Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“  ( Jn 15, 1 – 5 )

 

Ľ: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

 

K: Blahoslavená Jozafata, vyvolená Bohom pre službu svojmu národu, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

Ľud po každom verši odpovedá: Ó, blažená matka Jozafata, pros Boha za nás.

 

 

 

K: Blahoslavená Jozafata, od detstva sa prejavila tvoja zbožnosť a túžba po dokonalosti, raduj sa…

K: Blahoslavená Jozafata, deti si vyučovala  a mládež si privádzala k Bohu, raduj sa…

K: Blahoslavená Jozafata, niesla si pomoc chorým, bezmocným a opusteným, raduj sa…

K: Blahoslavená Jozafata, starala si sa o čistotu a krásu Božieho chrámu, raduj sa…

K: Blahoslavená Jozafata, svojím spevom si oslavovala Božiu dobrotu a jeho milosrdenstvo, raduj sa…

K: Blahoslavená Jozafata, v utrpeniach si vydala svedectvo dôvery v Boha, raduj sa…

K: Blahoslavená Jozafata, najlepšie si sa cítila v spoločnosti Ježiša Krista a Márie, raduj sa…

K: Blahoslavená Jozafata, spaľovala ťa túžba po nebeskom Jeruzaleme, raduj sa…

K: Blahoslavená Jozafata, všetko si odovzdala pod ochranu Nepoškvrnenej  Bohorodičky, raduj sa…

K: Blahoslavená Jozafata, korunovaná v nebi slávou blažených, raduj sa…

K: Blahoslavená Jozafata, máme v tebe žiarivý príklad svätosti a prosebníčku u  Boha, raduj sa…

 

Stichiry, hlas 8. ( samohlas ) Aký ľúbezný je hlas nebeského Ženícha, – keď volá: „ Poď za mnou, priateľka moja!“ – Počujúc tento hlas, blažená Jozafata, – ochotne si mu podala svoju ruku – a on ti navliekol snubný prsteň. – Už sa nikdy od neho neodlúčiš. – Pros ho, aby i nás pritiahol k sebe.

    Verš: Ty si moja sila a moje útočište, pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.

Aký ľúbezný je hlas Kristovej nevesty, – keď mu vraví: „ Celá som len tvoja.“ – Takto pristupujúc k Ježišovi, blažená Jozafata, – priniesla si mu svoje veno: – drahocennú perlu čistoty, chudoby a poslušnosti. – Veď všetko ostatné pred tebou stratilo cenu. – Jediný poklad je sám Kristus. – Pros ho, aby spasil naše duše.

    Verš: Pane, tvoja dobrota je taká nesmierna a vyhradil si ju bohabojným.

Kto dokáže opísať tú nevýslovnú radosť, – aká vládne na Baránkovej svadbe. – Nebeské mesto Jeruzalem je plné svetla. – A ty, blažená Jozafata, – spaľovaná túžbou po tomto meste, – úpenlivo si volala: – „ Príď už, príď moja Láska a nemeškaj!“ – Teraz, keď sa s ním večne raduješ, – prihováraj sa za nás, – aby sme sa aj my stali obyvateľmi tohto blaženého mesta.

Sláva, hl.6. Dnes spolu so žalmistom radostne spievame: – Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý Boh. – Plesaj, blažená Jozafata. – Všetkých si povzbudzovala ku svätosti. – Sama si ju aj dosiahla. – Raduj sa, lebo teraz prebývaš so svojim Ženíchom. – Vypros aj nám miesto medzi blaženými.

   I teraz: Zhliadni na nás, Panenská Nevesta. – Ty si zachovala panenstvo pred pôrodom i po ňom. – Nezabúdaj na svoje biedne deti – a pros svojho milovaného Syna, – aby nám daroval odpustenie hriechov – i hojné milosrdenstvo.

 

 

 

 

K: V pokore skloňme svoje hlavy a v pokoji Pána, Boha prosme.

Ľ: Pane, zmiluj sa. 3x.

K: Nebeský Otče, ty si poslal svojho Syna, nášho Pána, Ježiša Krista, na spásu všetkým ľuďom. Vo svojej otcovskej starostlivosti voláš vyvolené deti, aby išli za ním a, vezmúc svoj kríž, svedčili o veľkosti tvojej lásky. Ďakujeme ti dnes za to, že si v našej cirkvi povolal k životu Kongregáciu Sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie a že si ju ozdobil cnosťami a svätosťou prostredníctvom osobitnej oslavy sestier: prepodobnej Jozafaty – spoluzakladateľky, a blahoslavenej Tarzície – mučenice. Prvá z nich ťa ohlasovala svojím heroickým a láskyplným životom, druhá s modlitbou na perách a odhodlanosťou v srdci prijala smrť za katolícku vieru. Spoliehajúc sa na ich príhovor i modlitby Presvätej Bohorodičky ťa prosíme: upevni našu vieru, nádej a lásku, aby sme nasledovali ich príklad a viedli hrdinský kresťanský život v súlade so svätým evanjeliom a tak vošli do Božieho Kráľovstva. Štedrosťou tvojho jednorodeného Syna, s ktorým si velebený spolu s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľ: Amen.

 

K: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľ: Pane, zmiluj sa. 3x

K: Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej cirkvi, nášho svätého otca meno, rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu meno i za nášho bohumilého otca biskupa meno, (za generálnu predstavenú … ), za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme (alebo dome), za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

K: Všemohúci Bože, ty si prisľúbil, že vypočuješ prosby, keď sa dvaja alebo traja modlia v tvojom mene. Dúfajúc v tvoju vernosť a milosrdenstvo ťa prosíme, na príhovor blahoslavenej Jozafaty vypočuj modlitby a prosby svojich služobníkov a obdaruj nás plnosťou svojej milosti. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

K: Pane a Bože náš, zhliadni láskavo na nás, svojich služobníkov. Očisť naše srdcia a daj nám silu oslavovať ťa svojím životom, prežiareným tvojím Svätým Duchom. Na príhovor blahoslavenej Jozafaty, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

K: Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kresťanov.

K: Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľ.: Amen.

K: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Pane, zmiluj sa. 3x Požehnaj.

K: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, blahoslavenej matky Jozafaty, blahoslavenej mučeníčky Tarzície, blaženého nášho otca a mučeníka Pavla, prešovského biskupa, blahoslaveného kňaza a mučeníka Metoda, michalovského igumena i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľ: Amen.

 

 

P i e s n e

k úcte blahoslavenej matky Jozafaty

                                                     Hudba a text: o. Miroslav Gavala

V hlinených nádobách

 

V hlinených nádobách

máme viery poklad,

slovo kňaza duši

vracia Kristov pohľad.

 

Pán ťa, Jozafata,

po mene zavolal:

pouč môj verný ľud,

by hriechu odolal.

 

V nízkom dome z hliny,

za okrúhlym stolom,

nasýť hladné duše

Slovom, chlebom, soľou.

 

Štedro z Božej lásky

rozdala si biednym,

pohlaď moje dlane,

nech nad spásou bedlím.

 

Piesňou a modlitbou

chcem Boha velebiť

a na tvoj príhovor

v nebi spasený byť.

 

 

Ttext: s. Magdaléna Mária Karasová, SSNPM

 Radosťou a vďakou 

 

Radosťou a vďakou

nám srdcia plesajú,

lebo Pán, Boh nám doprial

povýšiť na oltár

sestru Jozafatu

– Spoluzakladateľku.

Pokorná a tichá,

veľká trpiteľka

bola zrelá pre nebo.

Za nás oroduje,

pokoj vyprosuje

svojim nasledovníčkam.

Podľa jej príkladu

buďme pohotové

všetko úprimne robiť

– nasledovať Krista.

On je brána istá

do neba otvorená.

 

                                                                     Hudba a text: s. Serafína Agáta Ondovčáková, SSNPM

 

Blažená Jozafata

 

R:  Blažená Jozafata,

zapaľ nám lampu, nech oheň horí,

vždy bedlí s nami

pri bráne k nášmu Ženíchovi.

On si ťa zamiloval,

pozval ťa k trónu svojej slávy,

cez teba, matka Jozafata,

žehná a vedie naše snahy.

 

 1. Pamätaj, duša moja,

na ten strašný deň,

bedli, zapaľ lampu

a olejom udržuj svetlo,

lebo nevieš, kedy ti zaznie hlas:

„Hľa, Ženích je tu!“

R: Blažená Jozafata, …

 

 1. Bedli teda, duša moja,

aby si nezaspala,

s bdelosťou čakaj na stretnutie

s milostivým Kristom

a on ťa uvedie do svojho paláca

Božej slávy.

R: Blažená Tarzícia,

zapáľ nám lampu …

… cez teba, mučeníčka,

žehná a vedie naše snahy.

Blažená Jozafata …

 

Hudba a text: s. Jeremia Ľubov Ivanyšin, SSNPM

Laskami bahata

 

 1. Zasijala v Žuželi zirnycja,

dilo ruk nebesnoho Otcja,

dobroty i radosti krynycja,

napojila sprahneni serdcja.

R:  /: Laskamy bahata, nyni j povsjakčas,

Maty Josafato, moly Boha za nas.:/

 

 1. Ty pišla za prykladom Mariji,

po svjatij stežyni do mety.

V čistoti pachučoji lelyji

chrest žyťa zumila pronesty.

 

 1. My usi – tvoji duchovni dity

zberežem u serdci nazavždy

pryklad tvij – ľubyty i terpity,

u tvoji stupajučy slidy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O B S A H

 

 

Krátko  o živote …………………………………………………………………………….

 

ÚVAHY A MODLITBY sestry Jozafaty ………………………………………..

 

MOLEBEN k blahoslavenej matke Jozafate  …………………………………

 

AKATIST k blahoslavenej matke Jozafate …………………………………….

 

Piesne k úcte blahoslavenej matky Jozafaty  …………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ú v a h y   a   m o d l i t b y sestry Jozafaty

 Sestra Jozafata bola  človekom modlitby a súčasne aj veľkej horlivosti v službe blížnym. Vedela spojiť do jedného ohňa lásky hlbokú modlitbu a neúnavnú prácu pre ľudí, a takto ukázala na nový spôsob služby v našej Cirkvi: kontempláciu a činnosť – lásku k Bohu a lásku k blížnym, hlavne k trpiacim a duchovne zanedbaným.

Pre sestru Jozafatu Boh nebol niečim abstraktným, ale reálnou Osobou. Sformoval sa u nej hlboký a prirodzený vzťah k Nemu. Boh bol jej Abba. To On povolal sestru Jozafatu do bohatej a dynamickej komunikácie s Ním, čo nechcela nikdy stratiť, lebo len Boh bol Pánom jej života.

Neúnavná a obetavá služba sestry Jozafaty svojmu národu sa rodila z jej neustáleho spojenia s Bohom, ktorý bol pre ňu silou a potechou v životných ťažkostiach.

Sestra Jozafata ohlasuje dnešnému človeku radikálne nový život podľa evanjelia a pripomína účasť na utrpení iných. Dnes Cirkev potrebuje ľudí, ktorí majú odvahu hovoriť s láskou pravdu.

Aby sme lepšie poznali hĺbku duše našej sestry Jozafaty,  uvažujme nad jej poznámkami, ktoré sú modlitbou k Bohu Stvoriteľovi. Zoberme pár riadkov z týchto modlitieb či úvah a zastavme sa nad týmito slovami. Dovoľme, aby nám s. Jozafata sama odkryla hlboký význam, ktorý sa ukrýva v jednoduchých slovác

 

Odovzdanosť Bohu

 

Na pohľad jednoduchý život sestry Jozafaty dosiahol takú hĺbku, že ťažko dovidieť až na dno. Jej modlitby majú neobyčajnú duchovnosť, ktorá je aktuálna aj dnes.

 

Ježišu, ty si životom duší.

     Učiň, aby moja duša v tebe, pre teba a skrze teba žila.

     Nech o tebe rozmýšľa, o tebe hovorí, pre teba pracuje.

     Nech teba hľadá, k tebe smeruje a s tebou nech sa zjednotí.

     Ježišu, buď jediným žriedlom a cieľom môjho života.

     Lebo ty si moja múdrosť, sila, potecha,

moje slovo, šťastie a poklad tu aj vo večnosti.

 

Ó, Kriste! Ty si žil uprostred ľudí, pracoval si a trpel spolu s nimi.

Tak aj ja vo všetkých mojich záležitostiach túžim len po tom,

 po čom túžilo tvoje Presväté Srdce. 

 

Úvahy nad kvietkom

 

Najväčším svedectvom čistého srdca, ktoré je úplne zjednotené s Pánom, je schopnosť vidieť Boha v každom Jeho stvorení, aj vo zvädnutom kvietku.

 

Sedím a hľadím na vysušený kvietok; poslala mi ho sestra z Brazílie.

Pán Boh chcel, aby jeho vzhľad povzniesol moju myseľ k Nemu.

Veď to Boh dal kvetinke krásu – hoci vysušená, predsa je taká prekrásna!

Keď teda on nešetril svojou všemohúcnosťou pre kvietok,

ktorý dnes kvitne a zajtra zvädne,

tak čo potom urobí pre moju dušu, ktorá ho chce ľúbiť?

Kvietky sú mŕtve, bez rozumu a schopnosti poznania.

 

Kde sa pripravuje materiál pre túto kvetinku?

Akými farbami ich maľuje

a ako harmonicky ukladá všetky odtiene Božia všemohúcnosť!

Kde vyhotovujú také vône, akými je napojená každá kvetinka,

kde ponúkajú vzory a šablóny pre to zázračné ukladanie lístočkov?

Akou teda bude moja duša, keď ju začne vyfarbovať Božia všemohúcnosť,

až ma nájde hodnou, takou, ktorá ľúbi Boha nielen slovami a citmi, ale aj skutkom?! Bože môj, nech sa splní Tvoja vôľa! Chcem Ťa ľúbiť tak, ako si toho hodný.

 

Moja vďačnosť voči tebe ma vedie k  tomu, aby som ľúbila a tešila sa len tebou, lebo len ty jediný si žriedlom šťastia a hodným tisícich sŕdc.

 

 

Túžba po Nebeskom Jeruzaleme

 

Tieto hlboké úvahy odhaľujú veľkú lásku sestry Jozafaty k Bohu a nádej v Neho. Jozafata je presvedčená, že Pán ju prijme k sebe na konci života, a ona túži, aby táto chvíľa prišla čo najskôr – ale všetko nech sa stane podľa Jeho vôle. Táto modlitba svedčí o tom, že aj keď Jozafata pracovala medzi ľuďmi, starala sa o rozvoj a rast Kongregácie, jej duša túžila po nebi. Ono bolo jej domovom a ona si vrúcne želala prebývať v ňom.

 

Ó, Jeruzalem, Jeruzalem, moja rodná zem! …

Ako jeleň  unavený dlhou cestou túži po živej vode,

tak moja duša túži po tebe, Bože môj!

Táto túžba, môj Bože, je neznesiteľná,

keď žiješ na tej prázdnej a zhorenej zemi,

ktorej žriedla ma len otrávia,

ak sa z ktoréhokoľvek napijem.

 

Ó, kedy mi už bude dovolené  načerpať tú živú vodu

z prameňa  večného života!

Či ešte nepríde ten očakávaný deň,

keď budem vlastniť čistú a trvalú radosť?

Nech sa stratia všetky rozkoše sveta,

čo sa ma snažia oklamať,

prekliata zem, dolina sĺz, zíď mi z očí.

Nie, o môj Bože, nie, viac neznesiem túto túžbu

– uzrieť ťa a tešiť sa tebou.

 

Ó, kiežby táto túžba mohla urýchliť moju smrť,

aká by som bola šťastná!

Ó, príď môj Bože!

Ó, urýchli chvíľu môjho vyslobodenia!

Ó, kedy už nastane ten prekrásny deň,

po ktorom už nikdy nebude noc?!

 

Ó, túžim a čakám ten deň,

keď budeš chcieť vojsť do mojej duše

– vojdi, ó Jeruzalem, do radosti svojho Pána,

do radosti môjho Pána,

čo viac ešte môžem povedať?

 

Ó, Jeruzalem milovaný, moja večnosť!

Aké prekrásne veci hovoria o tebe.

Ale všetko, čo povedali a povedia,

nie je ničím v porovnaní s tým, čím si TY.

 

A krásu všetkého toho, čo vidím tu na zemi,

nemôžem nazvať ani tieňom krásy,

ktorou si TY!

 

Ó, Jeruzalem milovaný, moja rodná zem,

buď pre mňa odteraz jedinou potechou,

ku ktorej dvíham svoje oči

a všetku túžbu môjho srdca.

A o ničom inom nechcem ani počuť,

ani hovoriť, ani čítať, len o Tebe.

A keď čokoľvek prečítam o tebe,

budem tým svoju myseľ

zamestnávať  a obnovovať.

Iba to bude mojou potechou

v tomto úbohom živote

a len to bude obveseľovať moju cestu

v tomto cudzom kraji

a bude urýchľovať moje kroky k tebe,

milovaný Jeruzalem.

 

Ó, môj Bože,

dovoľ, aby všetky moje myšlienky

boli obrátené na toto milované miesto;

nedovoľ, aby ma niekedy

márnosť tohto sveta

mohla pozbaviť tohto nazerania.

 

Niekedy nastane ten deň,

keď nebude viac nepriateľov,

ktorí by sa mi mohli priblížiť,

ani pokušenia.

Ó, nastane deň, keď už nedokážem zhrešiť.

Ó, aký to prekrásny deň,

keď už viac neurazím Boha,

nedokážem naňho zabudnúť

a nikdy Ho nedokážem nemilovať!

Ó, nevýslovné šťastie!

Ó, sladká radosť!

Čakám na tento deň a túžim po ňom.

 

Ó, aká len budem šťastná,

keď Ťa, môj Bože,

nebudem môcť viac uraziť.

A keď Ťa budem môcť ľúbiť

a byť si istá, že Ťa nestratím.

 

Ó, moja láska,

ó, radosť, ktorá je väčšia ako všetky ľudské city!

Pôjdem sama a uvidím to,

čo nie som schopná poznať teraz

a čo nik nevie vysvetliť.

 

Och, priala by som si,

aby sa to už uskutočnilo,

aby som sa už teraz mohla živiť týmto šťastím.

Ale škoda, cítim, ako ma čosi drží,

len čo zatúžim splynúť s Bohom.

Tu zrazu prichádza akási sila,

prikuje ma k zemi

a zráža ma ako hrom.

 

Ach, to ty, nešťastné telo,

to ty ma zdržiavaš

a držíš ma ako biedne vtáča v tesnej klietke

a nedávaš mi potrebné jedlo a nápoj …

Vlastne  ma živíš,

ale takým horkým pokrmom,

akým sa moje túžby nikdy nenasýtia.

 

Ó, kedy už oslabneš natoľko,

že budem môcť slobodne odletieť

k svojmu Stvoriteľovi?

Dokedy bude trvať moje vyhnanstvo?

Či ešte nebude skoro koniec mojim okovám?

A dokedy mám ešte čakať?

Nie, nečakám nič a nikoho iného,

len jediného teba, ó, môj Bože!

 

Čakám Ježiša Krist, môjho Pána,

ktorý premení toto moje telo z blata

a urobí ho podobným

svojmu oslávenému telu.

Čakám, že sám Pán ma pozve na hostinu.

 

Ó, príď Pane, príď a neotáľaj dlhšie.

Príď, Ježišu a povedz, ako obyčajne:

„Pokoj vám!“

Príď a osloboď nás z ťažkého otroctva.

Príď, ó môj Spasiteľ, príď!

Či stále budem len v nebezpečenstve

a či nezahyniem?

 

Pane, či ešte dlho mám k tebe povznášať

svoj žalostný hlas?

A ty ma opäť nevypočuješ?

Ach, vypočuj ma,

hoci až na konci života, môj Bože

a odostri mojej túžbe prestol šťastia.

 

Ó, akí sú šťastní tí, ktorí ho už dosiahli!

Spokojní tešia sa zo slávy, ktorú obdržali.

Ó, aká je veľká tá sláva,

na ktorej svätí majú účasť so svojím Bohom;

keď ju obdržali, tak ju už nikdy nestratia.

Tam budeme navždy šťastní.

Tam mladosť nestarne,

svetlo nehasne, krása nezaniká,

láska nechladne, zdravie neslabne.

Už nie je nič, ani bôľ, ani smútok,

akékoľvek zlo zaniká,

lebo všetko dobro je v Tom, koho vlastníme

– v najvyššom a najsvätejšom Bohu.

 

Akí sú šťastní, stokrát šťastní tí,

ktorí už preplávali

široké more tohto sveta

a šťastne došli do prístavu.

A čo povedať o tých nešťastných,

ktorí ostávajú na rozbitom člne,

medzi skalami a rôznymi úskaliami;

čln naplnený morom tohto sveta,

stále v neistote.

Či sa doplavia do prístavu?

 

Ó, Ježišu,

Tvoje svetlo svieti našim očiam len zďaleka,

uprostred nepriehľadnej temnoty,

ktorá nás obkľučuje.

 

Ó, Ježišu,

zachráň nás, lebo hynieme

a vysloboď nás silou tvojho kríža.

K tebe voláme, ktorý si nás vykúpil.

Zatiaľ sme ešte pútnici,

aj keď si nás už

celkom vykúpil tvojou Krvou.

Vypočuj nás,

vypočuj Bože a Spasiteľu náš,

keď voláme uprostred tohto mora,

zápasiac uprostred vĺn.

Vidíme ťa, Ježišu, stále na brehu,

odkiaľ sa pozeráš,

v akom sme nebezpečenstve,

ako sa namáhame,

aby sme zvíťazili v tomto boji.

Spas nás pre Tvoje meno

a učiň,aby sme preplávali

bezpečne uprostred skál

a nakoniec odpočívali

v Tvojom náruči, ó, môj Bože!

Amen.

 

 

Úvahy

 

Čím je celý svet

v porovnaní s Bohom?

Čím je dočasný život

v porovnaní s večnosťou?

Budem sa usilovať čo najlepšie vykonávať

svoje každodenné povinnosti,

pamätajúc, že Boh sa na mňa pozerá

a budem sa usilovať

nájsť milosť v Jeho očiach.

 

Naša pozornosť

má byť obrátená na Boha tak,

ako keby na svete nič iné nebolo,

len Pán a ja.

Každý deň je potrebné

venovať trochu času

uvažovaniu o utrpení Ježiša Krista,

a v tom hľadať silu

a liek na slabosti duše.

 

Usilovať sa čo najmenej hovoriť

a len v nutnom prípade.

Unikať pred nepotrebnými rečami.

 

 

Nádej na Bohorodičku

 

Prečistá Panna, Božia Matka!

Nauč ma ľúbiť Pána.

Vyberám si ťa za Matku.

Odpusť mi,

keď som sa stala nehodnou

Božej lásky.

Všetko porúčam Nepoškvrnenej Panne Márii.

 

 

Úvahy a modlitba nad textom sľubov

 

Krása skladania sľubov je v tom, že  sú úplným aktom viery. Akoby sme hovorili Bohu: „Ja budem s Tebou v zdraví aj v chorobe, v dostatku aj v chudobe, v šťastí i v nešťastí, v radostí i v utrpení“. Takto rozumela svojim sľubom sestra Jozafata. Takéto úvahy – modlitby nad textom sľubov – svedčia o tom, ako vážne brala  svoje zasvätenie sa Bohu.

„Všemohúci a Predvečný Bože! Ja, N.N., pred tvojou tvárou najnehodnejšia, ale spoliehajúc sa na tvoju dobrotu a nekonečné milosrdenstvo, vedená túžbou slúžiť ti, obetujem pred Prečistou Nepoškvrnene počatou Pannou, Bohorodičkou Máriou, Ochrankyňou a Paňou mojou, aj pred nebeskými silami tvojej Božej Velebnosti chudobu, čistotu a poslušnosť v tomto pokornom Zhromaždení Služobníc Prečistej Panny na tri roky, v zhode s pravidlami a ustanoveniami tohto spoločenstva. Preto pokorne prosím tvoju Nekonečnú Dobrotu a Štedrosť skrze Krv najdrahšieho Spasiteľa sveta, aby si túto celopalnú obetu ráčil prijať, a tak, ako si dal ochotu k tejto obeti, daj aj plnosť milosti k jej vyplneniu. Amen. (Tento úryvok z textu sľubov je z Konštitúcií r. 1892; pravopis originálu sa zachoval)

 

 

Všemohúci a Predvečný Bože!

 

Pane, ty môj Stvoriteľ.

Ty ma riadiš.

Ty sa tak  otcovsky staráš o mňa,

že je správne odovzdať všetko tebe,

lebo všetko je tvoje.

Nakladaj so všetkým v súlade s tvojou vôľou.

Daj mi, všemohúci Bože, milosť,

aby som tieto sľuby

skladala nielen ústami, ale aj srdcom.

 

Všemohúci Pane,

nech tvoja milosť vždy bude so mnou,

nech ona naplno vo mne pôsobí,

aby som  to, čo ti teraz sľúbim,

mohla aj naplno

a stále vykonávať.

Ale bez tvojej milosti, Pane,

ja nie som schopná prehovoriť

ani jediné slovo „Ježiš“,

takže sama ani  nedokážem

premôcť všetky ťažkosti,

ktoré mi nepriateľ dáva do cesty,

aby ma odtiahol od služby tebe.

 

Jednako, všemohúci Bože,

ja stále budem dvíhať svoje oči k tebe,

prosiac o  pomoc!

S Bohom môžem všetko vykonať.

 

Pane – Ty – večný.

Tebe patrí večná služba.

Preto, Pane, aj sľuby skladám

nie dočasné, ale večné.

Aká som šťastná,

že môžem slúžiť Tomu,

služba ktorému je kráľovanie,

– nielen na tomto svete, ale aj vo večnosti.

Nech moja ochota bude stála,

lebo aj Ty, Pane, si stály.

Učiň, aby som nikdy netúžila

uvoľniť sa z týchto zväzkov,

ktorými sa teraz priväzujem k Tebe.

 

Bože!

 

Všetko, čo o Tebe môžem povedať, ó, Pane,

je v tomto jednom slove.

Pane, Otče, Synu, Svätý Duchu,

môj Bože, moje všetko!

Ty sám si vystačíš

a nepotrebuješ moje dary.

Ale preto, že si dobrý a milosrdný,

prijímaš môj  dar, moju službu.

 

Ty si žriedlom všetkej dokonalosti a dobra.

V mojich sľuboch ťa chcem dokonale  milovať

a oddať sa celkom do Tvojej služby.

 

Ja

 

Keď poznám tvoju veľkosť,

ako sa osmeľujem pristúpiť k tebe?

Som prach a popol, suchá slama,

ktorá neobstojí

ani pred najmenším závanom vetra;

strom, ktorý neprináša plody,

aj keď je živený rosou Pánovej Krvi.

Aj napriek tomu mám nádej a prosím,

aby si zapísal moje meno do Knihy Života.

 

Pred tvojou tvárou najnehodnejšia!

 

Stojím pred tebou

a želám si zložiť svoje sľuby.

Tebe, pred ktorým ani nebo nie je čisté,

lebo aj anjeli sa ti previnili.

Ja – hriešnica;

ja som premárnila desaťtisíc talentov

a nemám čím zaplatiť.

Ale aj tak neodchádzam,

lebo taká je tvoja vôľa.

 

Hnaná túžbou slúžiť ti!

 

Áno, môj Bože,

to, čo teraz robím, nerobím  zo zvyku,

ani preto, že tak robia iní,

ale len preto, že je to tvoja vôľa.

Len preto, že ťa milujem

a že z lásky k tebe chcem byť dokonalá.

Nežiadam si nijakú odmenu,

lebo som od teba obdržala

tak veľa dobrého.

Ale preto, že si štedrý,

neprijímaš nič od ľudí,

aby si nám to štedro neodmenil,

preto sa aj mňa z veľkej lásky opýtaš,

čo by som si od teba žiadala

za taký neobyčajný skutok?

Preto, Pane, aby som splnila tvoju svätú vôľu,

prosím ťa o to,

o čo prosila sv. Mária Egyptská,

 1. Makrína, sv. Bazil Veľký

a všetky rehoľníčky a rehoľníci.

 

Ó, Pane, daj mi lásku k TEBE!

Neželám si inú odmenu,

len ťa milovať vždy viac a viac.

A tiež ťa prosím,

zober ma z tohto sveta v čase,

keď budem najviac pripravená

stáť pred tebou

a dovoľ mi pred odchodom

posilniť sa tvojím Telom

a Najdrahšou Krvou,

a zomrieť v tvojom náručí,

ako zomrel sv. Jozef.

Viac nič nepotrebujem.

O to ťa úpenlivo prosím,

lebo čím dlhšie žijem,

tým viac ťa urážam.

Ale nie podľa mojej vôle,

ale podľa tvojej nech sa stane.

 

Hnaná túžbou slúžiť Ti!

 

Nie je to len jednoduché predsavzatie,

ako pri spovedi,

ale skutočný sľub,

ktorým sa zaväzujem

čo najtesnejšie sa s tebou spojiť.

Môj najvyšší, nekonečný Pane,

chcem zložiť tento sľub

s najčistejším úmyslom a s láskou.

 

 

 

Pred Prečistou Pannou Máriou!

 

Ona je utešiteľkou hriešnikov,

moja jediná nádej a pomoc,

Matka môjho Zhromaždenia.

Ona pokrýva svojím omoforom mňa

aj celé Zhromaždenie svojich Služobníc.

Dúfam, že moje sľuby,

zložené v jej prítomnosti,

budú tebe, môj Bože, príjemnejšie.

Keď je vo mne niečo, čo sa ti nepáči,

Ona ťa bude odprosovať za mňa.

Mária, príď mi na pomoc.

Pozývam ťa na svoje sľuby.

 

Ochránkyňou a Paňou mojou!

 

Prestri i  v budúcnosti

svoj svätý omofor

na túto malú rodinu, naše Zromaždenie,

a keby aj celé peklo povstalo proti nám,

nezahynieme pod tvojou ochranou.

A po dočasných námahách

priviň nás všetkých k sebe

v Nebeskom Kráľovstve,

aby sme ťa naveky velebili,

ó, naša najdrahšia Matka!

 

Aj všetkými nebeskými silami!

 

Pozývam na moje sľuby všetkých anjelov

a všetkých svätých,

ktorí kraľujú v nebi

s naším Pánom Ježišom Kristom.

 

A predovšetkým pozývam

môjho anjela strážneho

a všetkých mojich zástancov a zástankyne,

a aj tých,

ktorých si  dnes Cirkev uctieva.

 

Tvojej  Božskej Velebnosti!

 

Ó, Pane, to, čo teraz sľubujem,

nesľubujem ani archanjelom,

ani mučeníkom,

ani Matke Boha, Prečistej Panne Márii,

ale jedine tvojej Božskej Velebnosti.

 

Ó, kiežby myšlienka na to mi pomáhala

dokonalejšie vyplniť moje sľuby,

aby som ťa nikdy neurazila tým,

že nesplním, čo som sľúbila.

Aby som nikdy nezabudla,

že len Tebe patrí všetka sláva a česť.

Aby som vykonala všetko

podľa svojej sily,

aby som splnila svoje sľuby.

A pretože to sama nedokážem,

prosím  Ťa, buď vždy so mnou

ako svedok, sudca

a náhrada za moje námahy.

 

Chudoba!

 

Príklad chudoby mi dal sám Syn Boží,

ktorý si tak zamiloval chudobu,

že mohol povedať o sebe:

„Líšky majú  svoje skrýše a

nebeské vtáky hniezda,

ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť“.

Pozri sa na takýto Boží vzor chudoby

a snaž sa ho nasledovať,

volajúc z hlbín srdca:

„Predvečný Otče,

Otče Pána môjho Ježiša Krista!

Nechávam dom,

otca a matku, sestry a bratov,

a všetko, čo som mohla mať na svete

a vstupujem do chudobného Zhromaždenia

tvojho Syna a jeho Matky,

aby som odteraz s ním v chudobe

žila aj zomierala.

Robím to z lásky k Pánovi,

Ježišovi Kristovi, môjmu snúbencovi.

Aj keby bola rovnaká tvoja sláva a moja zásluha,

keby som žila vo svete v dostatku a radosti,

alebo chudobná a pohrdnutá v monastieri,

vybrala by som si to posledné,

aby som  mohla

lepšie nasledovať Ježiša.

 

Čistota!

 

Ó, ako sa tebe páči čistota!

Takto si povedal ľuďom, môj Ježišu.

Ó, čistota sama v sebe taká milá,

sľubom sa stáva ešte milšia.

Skladám sľub čistoty

a cez sľub

moja čistota naberá novú krásu,

ktorú ani anjeli nevlastnia.

Matka môjho Boha, Kráľovná anjelov,

ukazuje mi čistotu svojím príkladom.

Spolu s ňou teraz sľubujem

najdokonalejšiu čistotu duše a tela.

 

Poslušnosť!

 

Ty, Pane a Spasiteľu,

si vzorom poslušnosti.

Stal si sa poslušným až na smrť na kríži,

poslušným nielen Otcovi,

ale tiež Matke, ochrancovi Jozefovi

a Pilátovi a tiež tým,

ktorí ťa pribíjali na kríž,

slovom – všetkému stvoreniu,

ktoré malo akúkoľvek moc

od tvojho Nebeského Otca.

 

Večne v Zhromaždení

Sestier Služobníc

Prečistej Panny Márie!

 

To znamená, že celý môj život,

až do smrti,

chcem prežiť v tomto Zhromaždení,

aby som sa stala hodnou

po smrti obdržať náhradu z tvojich rúk

a aby si ma preniesol

z tohto Zhromaždenia na zemi

do slávnostného prebývania s tebou v nebi.

 

V zhode s pravidlami tohto Zhromaždenia!

 

Áno, Pane, v zhode s pravidlami,

neprekrúcajúc ich,

nevysvetľujúc si ich po svojom.

 

Ó, môj Ježišu, učiň,

aby som nikdy neprotirečila

týmto svätým pravidlám.

Chcem, aby pravidlá Zhromaždenia

boli mojím vodcom a učiteľom.

Len toto jedno si želám.

Pane, urob, aby som pravdivo

poznala záväzky sľubov

a môjho povolania.

 

Preto prosím tvoju

Nekonečnú Dobrotu

a Milosrdenstvo!

 

Skladajúc teraz sľuby

pred nebom a zemou,

len na teba skladám svoju nádej

a budem si to želať aj v hodine smrti,

keď už nebudem môcť hovoriť.

 

Skrze Najdrahšiu Krv Spasiteľa sveta!

 

Táto Krv, ó, Otče,

k tebe volá za mňa

celkom ináč ako volala krv Ábela.

Tvoj Syn

prelial ju za mňa na Kríži

a teraz na prestole

obnovuje túto obetu.

Skrze túto Krv

nepoškvrneného Božieho Baránka,

ktorý zotrel hriechy sveta,

pokorne prosím.

 

Aby si túto celopalnú obetu prijal! 

 

Nie hocakú obetu

chcem priniesť tvojej velebnosti,

ale celopalnú,

skrze ktorú dávam celú seba až do konca.

Áno, Pane, chcem ti priniesť

na obetu celú seba,

celkom zhorieť vo svätom

a sladkom ohni tvojej lásky.

Ráč, ó, Pane a Otče môj,

prijať tento celopal.

Spájam to s obetou,

ktorú tvoj Syn

a náš Pán a Spasiteľ priniesol

a až do konca sveta bude prinášať.

 

 

 

Ako si dal  ochotu k tejto obete,

         tak daj aj plnosť milosti

                k jej vykonaniu!

 

Ty vieš, ó Pane,

že ja sama od seba nič nezmôžem,

jedine naveky sa zatratiť.

Vieš Pane,

že prebývanie v dobrom,

ktoré jediné  je hodné náhrady,

nezáleži od človeka,

ale od tvojho milosrdenstva.

Takže sa oddávam tvojmu milosrdenstvu

a prosím ťa,

aby si ma bezpečne priviedol do cieľa,

ktorým si Ty Sám.

Amen.

 

Tieto úvahy nad textom skladania sľubov svedčia o tom, akú veľkú hodnotu dávala služobnica Božia Jozafata rehoľnému povolaniu a ako hlboko rozumela skladanie sľubov Bohu.

 

Na smrteľnej posteli

 

Ježišu! Ježišu!

Chcem jedine teba.

Už si mi tak veľa milostí dal,

daj mi ešte tu poslednú …

– a o chvíľu dodala: –

Aké je to šťastie mať tak veľa sestier!

Mojim svätým záväzkom

je modliť sa za každú z nich.

 

 

Posledné slová

 

Ježiš, Mária, Jozef …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A K A T I S T

 k blahoslavenej matke Jozafate 

 

K: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľ: Amen.

K: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Ľ: Kráľu nebeský … (viď Moleben)

 

Kondak 1

 

K: Prečistá Bohorodička, prijmi od nás, tvojich detí, túto pieseň vďaky a prosby. A ty, prepodobná Matka Jozafata, ktorá si sľúbila, že sa budeš za nás prihovárať, vypros u Boha milosť, o ktorú prosíme skrze Teba spievajúc:

 

Ľ: Raduj sa Jozafata, naša zástankyňa.

 

Ikos l

 

K: Už od mladosti, blažená Jozafata, si si zamilovala spoločenstvo s Bohom. Už ako malé dievčatko si prichádzala k Prečistej Bohorodičke, aby si sa pred ňou, v samote a tichu, oddala vrúcnej modlitbe. Vďační za tento príklad ti spievame.

 

Ľ: Raduj sa, lebo si už od detských rokov Boha hľadala.

Raduj sa, lebo už od detstva si sa láske učila.

Raduj sa, lebo si po spoločenstve s neviditeľným Bohom túžila.

Raduj sa, lebo si so Svätým Duchom  spolupracovala.

 

Raduj sa, lebo si po božskom živote túžila.

Raduj sa, lebo si od mladosti samotu a ticho milovala.

Raduj sa, lebo si tak v  hlbokej modlitbe vzrástala.

Raduj sa, lebo si Božím pravdám láskavo učila.

 

Raduj sa, lebo si skromnosťou príklad dávala.

Raduj sa, lebo si  zbožnosťou k modlitbe povzbudzovala.

Raduj sa, lebo si  srdce núdznym ponúkala.

Raduj sa, lebo si blížnym slúžila.

 

Raduj sa Jozafata, naša zástankyňa.

 

Kondak 2

 

K: Čakajúc na Spasiteľa Izraela, ty, Prečistá  Bohorodička, cítila si sa nehodnou dôstojnosti stať sa Matkou Božieho Syna. Preto si pred Bohom vyjavila svoju túžbu byť čistou až do smrti. Zapáčil sa tento dar pokory Nebeskému Otcovi a vylial na teba milosť Svätého Ducha. A ty z preveľkej radosti si mu zaspievala: Aleluja!

 

Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

 

Ikos 2

 

K: Aj Ty, blažená Jozafata, túžiac čoraz viac po zjednotení s Nebeským Ženichom, zriekla si sa telesnej príjemnosti, skladajúc do rúk Krista dar svojej čistoty. My ti s vďakou za to spievame.

 

Ľ: Raduj sa, lebo si nevinnosť srdca chránila.

Raduj sa, lebo si čistotu pre Krista sľúbila.

Raduj sa, lebo si sa s Ním naveky zjednotila.

Raduj sa, lebo si sa čistotou nad Anjelov povzniesla.

 

Raduj sa, lebo si čistým srdcom Boha oslavovala.

Raduj sa, lebo si čistotu srdca ľúbezným darom učinila.

Raduj sa, lebo si lásku Krista  sprítomnila.

Raduj sa, lebo si život z lásky k Nemu obetovala.

 

Raduj sa, lebo si  nežnej láske učila.

Raduj sa, lebo si podľa príkladu Márie kráčala.

Raduj sa, lebo si  sťa voňavý kvet žila.

Raduj sa, lebo si nás príjemnou vôňou svätosti obdarila.

 

Raduj sa Jozafata,  naša zástankyňa.

 

Kondak 3

 

K: „Raduj sa, milostiplná, Pán s tebou. Počneš a porodiš syna a dáš  mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom  Najvyššieho“ … S takýmto pozdravom prišiel k tebe, Prečistá  Bohorodička, beztelesný Anjel Gabriel. A ty si pohotovo odpovedala: „Hľa, služobnica Pána“. A zostúpil na teba Svätý Duch,

ktorý všetkých učí spievať: Aleluja!

 

Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

 

Ikos 3

 

K: Aj ty, blažená Jozafata, nehľadiac na svoje túžby zasvätiť sa modlitbe a nazeraniu, rozhodne a odvážne si odpovedala „áno“ na Božie volanie. Ono ťa pozývalo k životu a službe uprostred svojho národa. Za tvoju ochotu ti vďačne spievame:

 

Ľ: Raduj sa, lebo si volanie Krista  v srdci  začula.

Raduj sa, lebo si sa Pánovmu slovu neprotivila

Raduj sa, lebo si  ako Mária svoje „áno“ vyslovila

Raduj sa, lebo si  Božiu vôľu aj srdcom prijala.

 

Raduj sa, lebo láska Otca ťa  k novému životu pozvala.

Raduj sa, lebo láska  Syna ti silu dávala.

Raduj sa, lebo láska Svätého Ducha ťa upevnila.

Raduj sa, lebo si  život do rúk Svätej Trojice zložila.

 

 

Raduj sa, lebo si  pravej Láske „áno“ vyriekla.

Raduj sa, lebo si  srdce na vánok  Ducha otvorila.

Raduj sa, lebo si cenný dar pre národ dala.

Raduj sa, lebo si  sa s jeho utrpením zjednotila.:

 

Raduj sa Jozafata, naša zástankyňa.

 

 

Kondak 4

 

K: Obdarovaná radostnou zvesťou  Anjela, Prečistá  Bohorodička,  ponáhľala si sa k svojej príbuznej Alžbete, aby si jej poslúžila  a podelila sa radostnou novinou. Počujúc tvoj hlas Alžbeta sa naplnila Svätým Duchom a hlasno zaspievala: Aleluja!

 

Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

 

Ikos 4

 

K: Aj ty, blažená Jozafata, prijala si pozvanie Krista a s radosťou a odvahou si ho zaniesla tým, ktoré tiež chceli vstúpiť na cestu evanjeliového života. S otvoreným srdcom a láskou si ich prijala. My ti s vďačnosťou spievame:

 

Ľ: Raduj sa, lebo si sa na celopalnú obetu oddala.

Raduj sa, lebo si všetko zanechala.

Raduj sa, lebo si sa nikdy späť neobzerala.

Raduj sa, lebo si sa len na Boha spoliehala.

 

Raduj sa, lebo si s radosťou prísľuby plnila.

Raduj sa, lebo si deti k šťastnému životu viedla.

Raduj sa, lebo si v ťažkostiach potešovala.

Raduj sa, lebo si ľudí k pravdivej Radosti privádzala.

 

Raduj sa, lebo si seba iným ochotne darovala.

Raduj sa, lebo si zo živého žriedla radosť načierala.

Raduj sa, lebo si aj protivenstvá srdcom prijímala.

Raduj sa, lebo si o Kristovi – jedinej poteche učila.

 

Raduj sa Jozafata, naša zástankyňa.

 

Kondak 5

 

K: „A tvoju vlastnú dušu prenikne meč“ – povedal starec Simeon tebe Prečistá Bohorodička, keď si priniesla svoju najväčšiu radosť do Jeruzalemskej svätyne. A ty,  hoci si ešte nerozumela, prijala si to, aby si nás naučila aj v utrpení a bôli spievať Bohu: Aleluja!

 

Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

 

 

 

 

Ikos 5

 

K: Aj ty, blažená Jozafata, nevediac, čo prinesie budúcnosť, s odvahou si sa podujala na nové dielo. Neodradili ťa na tejto ceste ani protivenstvá, ani utrpenie, ani bôľ. Preto ti vďačným hlasom voláme:

 

Ľ: Raduj sa, lebo si si utrpenie pre Krista zamilovala.

Raduj sa, lebo si v ňom pre nebo dozrela.

Raduj sa, lebo si sa v ňom nikdy nezakolísala.

Raduj sa, lebo takto dážď lásky tvoja duša prijala.

 

Raduj sa, lebo si utrpenie s láskou a vierou prežívala.

Raduj sa, lebo si bôľ  srdca s  Kristom zjednotila.

Raduj sa, lebo si protivenstvá statočne znášala.

Raduj sa, lebo si svoj bôľ pod kríž prinášala.

 

Raduj sa, lebo si dobro v utrpení hľadať učila.

Raduj sa, lebo si utrpením za celý svet prosila.

Raduj sa, lebo si  utrpenie v srdci s Kristom prežívala.

Raduj sa, lebo si v utrpení žiarivú perlu videla.

 

Raduj sa Jozafata,  naša  zástankyňa.

 

Kondak 6

 

K: Tichý a spravodlivý život si v Nazarete žila, Prečistá Bohorodička a prítomnosti Božieho Syna si sa tešila. Toto šťastie ti otvorilo srdce pre potreby  tých, ktorí nemali nijakú pomoc. Za túto lásku ti všetci s vďačnosťou spievali: Aleluja!

 

Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

 

Ikos 6

 

K: Aj ty, blažená Jozafata, ako matka každej Služobnice si sa tešila rozvoju mladých spoločenstiev. Tvoje srdce túžilo mať statočné a pre každú obetu pripravené nasledovníčky Prečistej Bohorodičky. Svojím príkladom si ich učila, ako treba pomáhať a tešiť ubitý národ, aby všetci s vďačnosťou spievali:

 

Ľ: Raduj sa, lebo si sa  žiadnej obety nebála.

Raduj sa, lebo ona ako ľubovonné kadidlo k nebu stúpala.

Raduj sa, lebo  si v živote ako svieca zhárala.

Raduj sa, lebo tvoja žertva jasným plameňom horela.

 

Raduj sa, lebo si sa chlebom pre hladných stala.

Raduj sa, lebo  si milú spomienku zanechala.

Raduj sa, lebo si pri najúbohejších stála.

Raduj sa, lebo si život svoj s nimi zjednotila.

 

 

 

Raduj sa, lebo teba nemocní anjelom nazývali.

Raduj sa, lebo si len na druhých myslela.

Raduj sa, lebo si im život zasvätila.

Raduj sa, lebo si sa na celopalnú žertvu oddala.

 

Raduj sa Jozafata,  naša  zástankyňa.

 

Kondak 7

 

K: Keď ukončil svoj skrytý život s tebou, Prečistá  Bohorodička, v nazaretskom domčeku, odišiel tvoj Syn Ježiš do púšte. A ty si ostala sama v tomto dome, ale modlitbami si sprevádzala Krista v diele spasenia. Preto vďačné za lásku tvojho srdca k nám spievame: Aleluja!

 

Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

 

Ikos 7

 

K: Aj ty, blažená Jozafata, videla si vzrast svojich prvých následovníčok – duchovných dcér. Spolu s nimi si prežívala úspechy a ťažkosti. A keď prišiel čas odlúčenia, s materinskou láskou si ich vyprevádzala na cestu sprevádzajúc ich svojimi modlitbami. Preto ti spievame:

 

Ľ: Raduj sa, lebo si  Cirkvi duchovné deti nadobudla.

Raduj sa, lebo si sa Matkou pre mnohých stala.

Raduj sa, lebo si stratených  pri sebe zhromaždila.

Raduj sa, lebo v tebe každý útechu nachádza.

 

Raduj sa, lebo si iným cestu ako hviezda ukázala.

Raduj sa, lebo ty si v tichosti núdznych sprevádzala.

Raduj sa, lebo si v Božiu pomoc pevne dúfala.

Raduj sa, lebo tvoja služba pokorná bola.

 

Raduj sa, lebo si tichou službou národ zjednocovala.

Raduj sa, lebo si s účasťou jeho bolesť prežívala.

Raduj sa, lebo  si Anjelom bola nazývaná.

Raduj sa, lebo si nádej v  najúbohejších zapálila.

 

Raduj sa Jozafata, naša zástankyňa.

 

Kondak 8

 

K: Keď Ježiš začal svoje verejné účinkovanie, ty Prečistá  Bohorodička, si zanechala svoj dom a išla si za ním, pomáhajúc mu pri spáse sveta svojou modlitbou a tichou službou. Nie raz ťa stretli tvrdé slová tvojho Syna. Ale aj tak tvoja viera všetko premohla, aby sme dnes mohli spievať: Aleluja !

 

Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

 

 

 

Ikos 8

 

K: Aj ty, blažená Jozafata, keď si povedala svoje „áno“ na Božie volanie, nikdy si nezakolísala a niesla si pomoc a potechu ťažkým životom  unavenému svojmu národu. Preto ti dnes všetci spievame:

 

Ľ: Raduj sa, lebo si ako zrno, ktoré v zemi odumiera.

Raduj sa, lebo si ako chlieb, čo sa  hladným dáva.

Raduj sa, lebo si ako vinič, z ktorého nápoj vytláčajú.

Raduj sa, lebo si ako oliva, ktorú na olej rozdrvujú.

 

Raduj sa, lebo si Kristovi v biednych slúžila.

Raduj sa, lebo si od Neho svoje oči neodvrátila.

Raduj sa, lebo si  stratené Kristove ovečky  hľadala.

Raduj sa, lebo si všetkých ku Kristovi priviesť túžila.

 

Raduj sa, lebo  si všetko biednym rozdala.

Raduj sa, lebo  si v službe bola vytrvalá.

Raduj sa, lebo tvoja pomoc úľavu prinášala.

Raduj sa, lebo tvoja prítomnosť chorým nádej dávala.

 

Raduj sa Jozafata, naša zástankyňa.

 

Kondak 9

 

K: Ty si najlepšie poznala, Prečistá  Bohorodička, nekonečnú dobrotu a milosrdnú lásku svojho Syna k všetkým ľuďom. Preto zrada jeho učeníka prenikla tvoje srdce nesmiernym bôľom. A keď všetci zapochybovali, ty jediná si pevne verila a neprestala si mu spievať Aleluja!

 

Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

 

Ikos 9

 

K: Aj ty , blažená Jozafata, si často nachádzala za svoju lásku a dobrotu odsúdenie a odmietnutie. Ale tak, ako Prečistá  Bohorodička, v modlitbe, mlčanlivosti a pokore znášala si tieto bolestné chvíle. Preto ti dnes spievame:

 

Ľ: Raduj sa, lebo si sa s utrpením národa  zjednotila.

Raduj sa, lebo si  ukrivdených k srdcu túlila.

Raduj sa, lebo si zradu učeníkov poznala.

Raduj sa, lebo si pokorou na skúšky odpovedala.

 

Raduj sa, lebo si svoju pravdu nepresadzovala.

Raduj sa, lebo si v modlitbe osud  Konkregácie prežívala.

Raduj sa, lebo si pri Prečistej  pomoc hľadala.

Raduj sa, lebo si všetko  Otcovi odovzdávala.

 

 

 

Raduj sa, lebo si  k Nemu sťa dieťa prichádzala.

Raduj sa, lebo si pre dôveru nebo zaslúžila.

Raduj sa, lebo si mocne v Božiu dobrotu verila.

Raduj sa, lebo tvoja viera sa nám pomocou stala.

 

Raduj sa Jozafata, naša  zástankyňa.

 

Kondak 10

 

K: Keď Ježiša nepravdivo obvinili a nespravodlivo odsúdili, ty jediná, Prečistá Bohorodička, si nepochybovala o Jeho dobrote a nevinnosti, lebo si sa každý deň v Nazarete učila mu spievať Aleluja!

 

Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

 

Ikos 10

 

K: Aj ty, blažená Jozafata, si zakúsila vo svojom živote nepravdivé obvinenia. Ale z tvojich úst nevyšlo ani slovo na obranu či výhovorky., lebo ty si vedela prežívať a obetovať svoj bôľ jedinému Spravodlivému a jedinému Milosrdnému. Obdivujúc tvoje odovzdané utrpenie vzývame:

 

Ľ: Raduj sa, lebo si  obvinenia mlčky prijímala.

Raduj sa, lebo si sa pred nimi nebránila.

Raduj sa, lebo si sa za nepriateľov modlila.

Raduj sa, lebo spravodlivosť Božia tvojou  obranou bola.

 

Raduj sa, lebo si sa pevne Božej pravdy držala.

Raduj sa, lebo si Božiu vôľu splnila.

Raduj sa, lebo si celý život len Jeho slávu hľadala.

Raduj sa, lebo si  svoju cestu nezanechala.

 

Raduj sa, lebo si sa v mlčaní s Bohom zhovárala.

Raduj sa, lebo si v utrpení mlčaním dozrievala.

Raduj sa, lebo si v tichosti slúžila.

Raduj sa, lebo si mlčaním  všetkých učila.

 

Raduj sa Jozafata,  naša  zástankyňa.

 

Kondak 11

 

K: Kto môže opísať bôľ srdca matky, ktorá vidí smrť dieťaťa? Kto opíše tvoj bôľ, Prečistá  Bohorodička, keď si stála pod krížom mŕtveho Syna. Hlboko skláňajúc svoje hlavy pred tvojím utrpením, vďačne Ti za túto preveľkú obetu spievame Aleluja!

 

Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

 

 

 

 

Ikos 11

 

K: Aj ty, blažená Jozafata, nie raz si bola tou, ktorá pomáhala prestúpiť prah smrti. Vedela si dodať nádej, utvrdiť vo viere v ťažkej chvíli, lebo si pevne verila, že tam čaká láskyplný Boh – dobrý Otec. Vďační za tvoju pevnú vieru ti spievame:

 

Ľ: Raduj sa, lebo si krížovú cestu na zemi prešla.

Raduj sa, lebo si statočne na Golgotu vyšla.

Raduj sa, lebo si na nej pevne vo viere stála.

Raduj sa, lebo si tam dušu do Božích rúk odovzdala.

 

Raduj sa, lebo si pod Pánov kríž prichádzala.

Raduj sa, lebo si tam v tichej modlitbe  silu prosila.

Raduj sa, lebo si zo studne kríža lásku načierala.

Raduj sa, lebo si v ňom útočište a spásu nachádzala.

 

Raduj sa, lebo si cez utrpenie iným rozumela.

Raduj sa, lebo si pod krížom za iných prosila.

Raduj sa, lebo si v kríži  ochranu videla.

Raduj sa, lebo si kríž vrúcne milovala.

 

Raduj sa Jozafata, naša  zástankyňa.

 

Kondak 12

 

K: Ako po noci prichádza deň a po búrke ticho, tak po smrti tvojho Syna, Prečistá  Bohorodička, prišlo  spásonosné Vzkriesenie. Úžas všetkých bol taký veľký, že nemohli tomu uveriť. Ty jediná – ktorá si nezapochybovala – v tej radostnej chvíli si celým hlasom volala: Aleluja!  1

 

Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

 

Ikos 12

 

K: Aj ty, blažená Jozafata, po ťažkých dňoch, plných utrpenia a bojov, vošla si vo svoje vzkriesenie, zjednocujúc sa s Bohom vo večnom zasvätení sa. Očistená utrpením, posilnená láskou, naplnená Svätým Duchom, vošla si do Nebeského Kráľovstva, ktoré bolo pripravené Nebeským Ženíchom. A my tu na zemi ti spievame:

 

       Ľ: Raduj sa, lebo si sa  s večným Bohom zjednotila.

Raduj sa, lebo si olejom  lásky Ženícha privítala.

Raduj sa, lebo si  po nebeskej svadbe túžila.

Raduj sa, lebo si sa  životom na ňu pripravovala.

 

Raduj sa, lebo Nebeský Jeruzalem tvoja túžba bola.

Raduj sa, lebo si  sťa vysmädnutá laň k Prameňu smerovala.

Raduj sa, lebo si smädných po láske  napájala.

Raduj sa, lebo si vodu, ktorá sceľuje, dávala.

 

 

Raduj sa, lebo ty  na nás nezabudneš.

Raduj sa, lebo nám  milosti vyprosuješ.

Raduj sa, lebo nás z neba ochraňuješ.

Raduj sa, lebo nám cestu ukazuješ.

 

Raduj sa Jozafata,  naša zástankyňa.

 

Kondak 13

 

K: O, blažená Jozafata, ty pozývaš všetkých nás, aby sme sa stali svätými, ale poznáš našu slabú prirodzenosť; pomôž nám svojimi modlitbami a vypros nám milosť, aby sme s čistým srdcom spievali ďakovnú pieseň nášmu Otcovi: Aleluja!

 

Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

 

Modlitba

 

K: Pane,  som tu, pred tebou – Dobrým a Milosrdným a z hĺbky duše sa obraciam na teba slovami blaženej Jozafaty: „Ježišu, ty si životom duší. Učiň, aby moja duša v tebe, pre teba a skrze teba žila. Nech o tebe rozmýšľa, o tebe hovorí, pre teba pracuje. Nech teba hľadá, k tebe smeruje a s tebou nech sa zjednotí. Ježišu, buď jediným žriedlom a cieľom môjho života. Lebo ty si moja múdrosť, sila, potecha, moje slovo, šťastie a poklad tu aj vo večnosti.“ Ľ: Amen.

 

Prepustenie

 

K: Premúdrosť!

Ľ: Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo. Opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

K: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. 3x Požehnaj.

K: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, blahoslavenej matky Jozafaty, blahoslavenej mučeníčky Tarzície, blaženého nášho otca a mučeníka Pavla, prešovského biskupa, blahoslaveného kňaza a mučeníka Metoda, michalovského igumena i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľ: Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M O L E B E N

 k blahoslavenej matke Jozafate 

 

 

K: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľ: Amen.

K: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Ľ: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás. Očisť nás od každej poškvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Ľ: Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

K: Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

K: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Ľ: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisť nás od našich hriechov. Vládca, odpusť nám naše neprávosti. Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

K: Pane, zmiluj sa. 3x

Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

K: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Ľ:  Otče, náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.

K: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľ: Amen.

 

Žalm 145.

 

Oslavovať ťa chcem, Bože, môj kráľ, * a tvoje meno velebiť navždy a na veky.

Budem ťa velebiť každý deň * a tvoje meno chváliť navždy a na veky.

Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden, * tvoju veľkosť nemožno preskúmať.

Z pokolenia na pokolenie ide chvála tvojich skutkov * a všetky pokolenia ohlasujú tvoju moc.

Hovoria o vznešenosti tvojej slávy a veleby * a rozprávajú o tvojich zázrakoch.

Hovoria aj o sile tvojich skutkov úžasných * a rozprávajú o tvojej veľkosti.

Rozhlasujú chválu tvojej veľkej láskavosti * a plesajú nad tvojou spravodlivosťou.

Milostivý a milosrdný je Pán, * zhovievavý a veľmi láskavý.

Dobrý je Pán ku každému * a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam.

Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela * a tvoji svätí nech ťa velebia.

Nech rozprávajú o sláve tvojho kráľovstva * a o tvojej moci nech hovoria.

Nech ľuďom oznamujú tvoje zázraky * i slávu a velebu tvojho kráľovstva.

Tvoje kráľovstvo je kráľovstvo pre všetky veky * a tvoja vláda sa rozprestiera na všetky pokolenia.

Pán je vo všetkých svojich slovách pravdivý * a svätý vo všetkých svojich skutkoch.

Pán podopiera všetkých, čo klesajú, * a dvíha všetkých skľúčených.

Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba * a ty im dávaš pokrm v pravý čas.

Otváraš svoju ruku * a dobrotivo nasycuješ všetko živé.

Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách * a svätý vo všetkých svojich skutkoch.

Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, * všetkým, čo ho vzývajú úprimne.

Vyplní želanie bohabojných, * vyslyší ich modlitbu a zachráni ich.

Pán ochraňuje všetkých, čo ho milujú, * a ničí všetkých hriešnikov.

Nech moje ústa hlásajú slávu Pánovu * a všetko živé nech jeho sväté meno velebí navždy a na veky.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. * I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. 3x

 

Tropár,hl.4. Blahoslavená Jozafata, – svojím duchom modlitby a služby – učíš nás obnovovať a povznášať ľudské srdce všade, kde len bije. – Slúžiť tam, kde je najväčšia potreba. – Nech je všetko na Božiu slávu.

Sláva, i teraz, kondák, hl.2. Blahoslavená Jozafata, – spoluzakladateľka Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, – začala si svoju misiu pre svoj ľud na Ukrajine. – Prinášala si mu svetlo v jeho opustenosti. – Vychovávala si deti a mládež. – Otcom si dodávala novú silu a nádej. – Starala si sa o chorých a biednych, – lebo si v nich videla Boží obraz. – Dbala si o krásu Božieho domu. – Ľuďom si pomáhala prežívať krásu bohoslužieb. – Pán ťa priviedol k svätosti cestou utrpenia. – Ty si ženou pre všetky časy.

 

K: Vnímajme! Pokoj  + všetkým ! Premúdrosť, vnímajme!

Ľ: Prokimen, 4.hlas: Pána mám vždy pred očami * a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.

Verš: Preto sa raduje moje srdce a moja duša plesá, * aj moje telo odpočíva v nádeji.

 

K: Modlime sa k Pánovi.

Ľ: Pane, zmiluj sa.

K: Lebo svätý si, Bože náš, a medzi svätými prebývaš. A tebe vzdávame slávu Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľ: Amen.

K: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Ľ: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Verš: Chváľte Pána v jeho svätyni, chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

Ľ: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

K: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium,  Pána, Boha prosme.

Ľ: Pane, zmiluj sa. 3x

K: Premúdrosť! Pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj + všetkým!

Ľ: I tvojmu duchu.

K: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána.

Ľ: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

 

 

K: Vnímajme!

„Pán povedal: Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“  ( Jn 15, 1 – 5 )

 

Ľ: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

 

K: Blahoslavená Jozafata, vyvolená Bohom pre službu svojmu národu, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

Ľud po každom verši odpovedá: Ó, blažená matka Jozafata, pros Boha za nás.

 

 

 

K: Blahoslavená Jozafata, od detstva sa prejavila tvoja zbožnosť a túžba po dokonalosti, raduj sa…

K: Blahoslavená Jozafata, deti si vyučovala  a mládež si privádzala k Bohu, raduj sa…

K: Blahoslavená Jozafata, niesla si pomoc chorým, bezmocným a opusteným, raduj sa…

K: Blahoslavená Jozafata, starala si sa o čistotu a krásu Božieho chrámu, raduj sa…

K: Blahoslavená Jozafata, svojím spevom si oslavovala Božiu dobrotu a jeho milosrdenstvo, raduj sa…

K: Blahoslavená Jozafata, v utrpeniach si vydala svedectvo dôvery v Boha, raduj sa…

K: Blahoslavená Jozafata, najlepšie si sa cítila v spoločnosti Ježiša Krista a Márie, raduj sa…

K: Blahoslavená Jozafata, spaľovala ťa túžba po nebeskom Jeruzaleme, raduj sa…

K: Blahoslavená Jozafata, všetko si odovzdala pod ochranu Nepoškvrnenej  Bohorodičky, raduj sa…

K: Blahoslavená Jozafata, korunovaná v nebi slávou blažených, raduj sa…

K: Blahoslavená Jozafata, máme v tebe žiarivý príklad svätosti a prosebníčku u  Boha, raduj sa…

 

Stichiry, hlas 8. ( samohlas ) Aký ľúbezný je hlas nebeského Ženícha, – keď volá: „ Poď za mnou, priateľka moja!“ – Počujúc tento hlas, blažená Jozafata, – ochotne si mu podala svoju ruku – a on ti navliekol snubný prsteň. – Už sa nikdy od neho neodlúčiš. – Pros ho, aby i nás pritiahol k sebe.

    Verš: Ty si moja sila a moje útočište, pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.

Aký ľúbezný je hlas Kristovej nevesty, – keď mu vraví: „ Celá som len tvoja.“ – Takto pristupujúc k Ježišovi, blažená Jozafata, – priniesla si mu svoje veno: – drahocennú perlu čistoty, chudoby a poslušnosti. – Veď všetko ostatné pred tebou stratilo cenu. – Jediný poklad je sám Kristus. – Pros ho, aby spasil naše duše.

    Verš: Pane, tvoja dobrota je taká nesmierna a vyhradil si ju bohabojným.

Kto dokáže opísať tú nevýslovnú radosť, – aká vládne na Baránkovej svadbe. – Nebeské mesto Jeruzalem je plné svetla. – A ty, blažená Jozafata, – spaľovaná túžbou po tomto meste, – úpenlivo si volala: – „ Príď už, príď moja Láska a nemeškaj!“ – Teraz, keď sa s ním večne raduješ, – prihováraj sa za nás, – aby sme sa aj my stali obyvateľmi tohto blaženého mesta.

Sláva, hl.6. Dnes spolu so žalmistom radostne spievame: – Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý Boh. – Plesaj, blažená Jozafata. – Všetkých si povzbudzovala ku svätosti. – Sama si ju aj dosiahla. – Raduj sa, lebo teraz prebývaš so svojim Ženíchom. – Vypros aj nám miesto medzi blaženými.

   I teraz: Zhliadni na nás, Panenská Nevesta. – Ty si zachovala panenstvo pred pôrodom i po ňom. – Nezabúdaj na svoje biedne deti – a pros svojho milovaného Syna, – aby nám daroval odpustenie hriechov – i hojné milosrdenstvo.

 

 

 

 

K: V pokore skloňme svoje hlavy a v pokoji Pána, Boha prosme.

Ľ: Pane, zmiluj sa. 3x.

K: Nebeský Otče, ty si poslal svojho Syna, nášho Pána, Ježiša Krista, na spásu všetkým ľuďom. Vo svojej otcovskej starostlivosti voláš vyvolené deti, aby išli za ním a, vezmúc svoj kríž, svedčili o veľkosti tvojej lásky. Ďakujeme ti dnes za to, že si v našej cirkvi povolal k životu Kongregáciu Sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie a že si ju ozdobil cnosťami a svätosťou prostredníctvom osobitnej oslavy sestier: prepodobnej Jozafaty – spoluzakladateľky, a blahoslavenej Tarzície – mučenice. Prvá z nich ťa ohlasovala svojím heroickým a láskyplným životom, druhá s modlitbou na perách a odhodlanosťou v srdci prijala smrť za katolícku vieru. Spoliehajúc sa na ich príhovor i modlitby Presvätej Bohorodičky ťa prosíme: upevni našu vieru, nádej a lásku, aby sme nasledovali ich príklad a viedli hrdinský kresťanský život v súlade so svätým evanjeliom a tak vošli do Božieho Kráľovstva. Štedrosťou tvojho jednorodeného Syna, s ktorým si velebený spolu s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľ: Amen.

 

K: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľ: Pane, zmiluj sa. 3x

K: Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej cirkvi, nášho svätého otca meno, rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu meno i za nášho bohumilého otca biskupa meno, (za generálnu predstavenú … ), za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme (alebo dome), za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

K: Všemohúci Bože, ty si prisľúbil, že vypočuješ prosby, keď sa dvaja alebo traja modlia v tvojom mene. Dúfajúc v tvoju vernosť a milosrdenstvo ťa prosíme, na príhovor blahoslavenej Jozafaty vypočuj modlitby a prosby svojich služobníkov a obdaruj nás plnosťou svojej milosti. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

K: Pane a Bože náš, zhliadni láskavo na nás, svojich služobníkov. Očisť naše srdcia a daj nám silu oslavovať ťa svojím životom, prežiareným tvojím Svätým Duchom. Na príhovor blahoslavenej Jozafaty, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

K: Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kresťanov.

K: Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľ.: Amen.

K: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Pane, zmiluj sa. 3x Požehnaj.

K: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, blahoslavenej matky Jozafaty, blahoslavenej mučeníčky Tarzície, blaženého nášho otca a mučeníka Pavla, prešovského biskupa, blahoslaveného kňaza a mučeníka Metoda, michalovského igumena i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľ: Amen.

 

 


P i e s n e

k úcte blahoslavenej matky Jozafaty

                                                     Hudba a text: o. Miroslav Gavala

V hlinených nádobách

 

V hlinených nádobách

máme viery poklad,

slovo kňaza duši

vracia Kristov pohľad.

 

Pán ťa, Jozafata,

po mene zavolal:

pouč môj verný ľud,

by hriechu odolal.

 

V nízkom dome z hliny,

za okrúhlym stolom,

nasýť hladné duše

Slovom, chlebom, soľou.

 

Štedro z Božej lásky

rozdala si biednym,

pohlaď moje dlane,

nech nad spásou bedlím.

 

Piesňou a modlitbou

chcem Boha velebiť

a na tvoj príhovor

v nebi spasený byť.

 

 

Ttext: s. Magdaléna Mária Karasová, SSNPM

 Radosťou a vďakou 

 

Radosťou a vďakou

nám srdcia plesajú,

lebo Pán, Boh nám doprial

povýšiť na oltár

sestru Jozafatu

– Spoluzakladateľku.

Pokorná a tichá,

veľká trpiteľka

bola zrelá pre nebo.

Za nás oroduje,

pokoj vyprosuje

svojim nasledovníčkam.

Podľa jej príkladu

buďme pohotové

všetko úprimne robiť

– nasledovať Krista.

On je brána istá

do neba otvorená.

 

                                                                     Hudba a text: s. Serafína Agáta Ondovčáková, SSNPM

 

Blažená Jozafata

 

R:  Blažená Jozafata,

zapaľ nám lampu, nech oheň horí,

vždy bedlí s nami

pri bráne k nášmu Ženíchovi.

On si ťa zamiloval,

pozval ťa k trónu svojej slávy,

cez teba, matka Jozafata,

žehná a vedie naše snahy.

 

 1. Pamätaj, duša moja,

na ten strašný deň,

bedli, zapaľ lampu

a olejom udržuj svetlo,

lebo nevieš, kedy ti zaznie hlas:

„Hľa, Ženích je tu!“

R: Blažená Jozafata, …

 

 1. Bedli teda, duša moja,

aby si nezaspala,

s bdelosťou čakaj na stretnutie

s milostivým Kristom

a on ťa uvedie do svojho paláca

Božej slávy.

R: Blažená Tarzícia,

zapáľ nám lampu …

… cez teba, mučeníčka,

žehná a vedie naše snahy.

Blažená Jozafata …

 

Hudba a text: s. Jeremia Ľubov Ivanyšin, SSNPM

Laskami bahata

 

 1. Zasijala v Žuželi zirnycja,

dilo ruk nebesnoho Otcja,

dobroty i radosti krynycja,

napojila sprahneni serdcja.

R:  /: Laskamy bahata, nyni j povsjakčas,

Maty Josafato, moly Boha za nas.:/

 

 1. Ty pišla za prykladom Mariji,

po svjatij stežyni do mety.

V čistoti pachučoji lelyji

chrest žyťa zumila pronesty.

 

 1. My usi – tvoji duchovni dity

zberežem u serdci nazavždy

pryklad tvij – ľubyty i terpity,

u tvoji stupajučy slidy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O B S A H

 

 

Krátko  o živote …………………………………………………………………………….

 

ÚVAHY A MODLITBY sestry Jozafaty ………………………………………..

 

MOLEBEN k blahoslavenej matke Jozafate  …………………………………

 

AKATIST k blahoslavenej matke Jozafate …………………………………….

 

Piesne k úcte blahoslavenej matky Jozafaty  …………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súbor:

 

Jozafata

   (obrázok      

        elipsa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celým                 srdcom


   Celým

            

            srdcom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestrám

z Kongregácie sestier služobníc

Nepoškvrnenej Panny Márie

sú tieto slová heslom,

ktoré  ich sprevádza

 

Prešov2002

Sestry služobnice           

Nepoškvrnenej Panny Márie

 

 

 

 

Sedemdesiatpäť  rokov

sa píše v  slovenskej  krajine história

gréckokatolíckych sestier v „modrom“.

Deň 27. 6. 2001

sa stáva zvlášť svetlým momentom

dejín celej  Kongregácie

Sestier služobníc

Nepoškvrnenej Panny Márie.

Svätý otec Ján Pavol II.

totiž v tento deň vo Ľvove prehlasuje

sestru Jozafatu a sestru Tarzíciu

z a        b l a h o s l a v e n é.

Týmto činom nám ich životy  ponúka

ako vzory hodné nasledovania,

ako aktuálnu školu najväčších hodnôt,

+ktorými sú láska k Bohu

a láska k blížnemu.

 

 

 

Krátko  o  živote

 

 

Narodila sa 20. 11. 1869 vo Ľvove a osem dní na to prijíma vo Ľvovskej Cerkvi sv. apoštolov Petra a Pavla sviatosť krstu a myropomazania. Rodinu Hordaševských  Darca  všetkého dobra obdaroval štyrmi deťmi ešte pred Michaelou  a ďalšími štyrmi  po nej. Chudobní kresťanskí rodičia – pracovitý  stolár  reštaurátor Jakub Pukas a dobrá, obetavá Ksenia Hordaševská – ich prijímajú  v jednoduchej a hlbokej zbožnosti a dôvere v Božiu starostlivosť a prozreteľnosť.

Michaela  je pekným dieťaťom. Ako šesťročnú ju zapisujú do Školy svätého Antonija. Už v tomto veku prejavuje výrazné znaky zbožnosti a čností. So svojou sestrou Annou sa často  hrávajú na pustovníčky a jedia korienky.

Po ukončení  základnej školy – hoci  s vyznamenaním – musí nastúpiť do práce vo fabrike na výrobu skla, aby pomohla rodine. Aj v tomto prostredí sa osvedčuje ako svedomitá v práci a horlivá v náboženskom živote. Rada a spontánne – ak je to potrebné – učí katechizmus, a veľmi často sa zúčastňuje   cirkevných bohoslužieb.

Michaela má devätnásť rokov, keď otcovia Baziliáni dávajú pre ľvovskú mládež duchovné cvičenia. Mladučká a horlivá dievčina spoznáva o. Jeremiáša Lomnického, OSBM, ktorý sa stáva jej duchovným vodcom. S jeho dovolením 24. júna 1889 v Cerkvi sv. Onufria vo Ľvove skladá súkromný sľub čistoty na jeden rok a neskôr ho obnovuje na tri roky.

Otec Lomnický vidí v Michaele neobyčajnú dušu a vedie ju k hlbokému spojeniu s Kristom.  Je svedkom toho, ako v mladej dievčine rastie príťažlivosť k rehoľnému životu a ako sa vážne zamýšľa nad povolaním k úplnému zasväteniu sa Bohu. Istý čas sa zaoberá myšlienkou vstúpiť k sestrám Baziliánkam.

Tvorca ľudských dejín má s ňou však iné plány. V Božej múdrosti sa totiž napĺňa čas na zrod Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie a Michaela má v tomto pláne pripravenú úlohu. Cez o. Jeremiáša dostáva ponuku stať sa spoluzakladateľkou a prvou Sestrou služobnicou.  Ako o tom neskôr sama  píše,   spočiatku   sa  tejto  myšlienky zľakla. Keď ale uvážila, aké veľké sú potreby jej duchovne opusteného národa, rozhodla sa a ochotne sa oddala na službu Bohu v začínajúcej  Kongregácii.

Bola to prvá kongregácia s aktívnym spôsobom života v našom obrade. Aby Michaela mohla skúsiť a zároveň sa trochu zaučiť takémuto spôsobu rehoľného života, odchádza na nejaký čas k poľským sestrám Feliciánkam do  Žovkvi.

Po tejto skúsenosti si s pomocou svojej sestry Anny navrhuje a šije rehoľné rúcho a 24. augusta 1892 ho v Cerkvi sv. Onufria vo Ľvove ho slávnostne prijíma. Zároveň dostáva nové meno – Jozafata.

Po obliečke odchádza do domu, ktorý v Žuželi pripravil o. Selecký – jeden zo zakladateľov Kongregácie – pre Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie. Tu sa stretáva s kandidátkami – dievčatami, ktoré už skôr prejavili záujem o takýto spôsob života. Je im predstavenou a učiteľkou. Dňa 20. novembra 1892 verejne skladá na tri roky svoje prvé rehoľné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti, pričom  jej deväť kandidátok má obliečku.

Sestra Jozafata sa starostlivo venuje  formácii prvých noviciek, ale súčasne apoštoluje a horlivo pomáha svojmu národu. Už v r. 1893 otvára v stodole prvú materskú školu, ktorú vedie jej rodná sestra Anna, rehoľným menom Arzénia. Všetky sestry spoločne dbajú o duchovné povznesenie svojho národa – učia deti i ženy, starajú sa o Božie chrámy, o chorých. Oheň, ktorý misiami otcovia Baziliáni zapaľujú,  ony udržujú a žijú s národom. Mladá, ale prezieravá Jozafata vštepuje sestrám hlbokú lásku k národu, uprostred ktorého majú vykonávať svoju misiu.

Pod múdrym a neúnavným vedením s. Jozafaty sa Kongregácia, aj napriek veľkým ťažkostiam, rýchlo rozrastá. Zakladá nové domy a časom posiela sestry aj do iných krajín  (Kanada, Chorvátsko, Brazília…). Všade, kde len môže, pomáha a organizuje sestrám duchovný život a slúži tam, kde je najväčšia potreba. Snaží sa dvíhať národ duchovne, morálne a kultúrne. Dňa 11. mája 1909 s. Jozafata skladá doživotné sľuby.

V r. 1914 nastupuje poslednú etapu svojho života – svoju krížovú cestu. Začína sa jej choroba – tuberkulóza kostí. Po dlhom a ťažkom utrpení na tomto kríži ako 49 ročná, odovzdáva dňa 7. 4. 1919  svoju  svätú   dušu   Pánovi. Stáva   sa   to,   čo   už  skôr predpovedala, že zomrie na sviatok Blahoviščenija – Zvestovania (podľa juliánskeho kalendára). V čase jej smrti Kongregácia sestier služobníc už má 400 sestier a 40 domov.

Aj na smrteľnej posteli vyjavuje s. Jozafata túžbu po tom, aby sestry boli sväté. Jej životná duchovnosť – veľmi prirodzená a jednoduchá, zameraná na pravdu, čiže na Boha a jeho svätú vôľu – sa prejavuje aj pri smrti v poslednej modlitbe: Ježiš, Ježiš, chcem len teba! Ježiš, Mária, Jozef, vám oddávam svoju dušu!

 

*   *   *

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ú v a h y   a   m o d l i t b y

sestry Jozafaty

 

 

Sestra Jozafata bola  človekom modlitby a súčasne aj veľkej horlivosti v službe blížnym. Vedela spojiť do jedného ohňa lásky hlbokú modlitbu a neúnavnú prácu pre ľudí, a takto ukázala na nový spôsob služby v našej Cirkvi: kontempláciu a činnosť – lásku k Bohu a lásku k blížnym, hlavne k trpiacim a duchovne zanedbaným.

Pre sestru Jozafatu Boh nebol niečim abstraktným, ale reálnou Osobou. Sformoval sa u nej hlboký a prirodzený vzťah k Nemu. Boh bol jej Abba. To On povolal sestru Jozafatu do bohatej a dynamickej komunikácie s Ním, čo nechcela nikdy stratiť, lebo len Boh bol Pánom jej života.

Neúnavná a obetavá služba sestry Jozafaty svojmu národu sa rodila z jej neustáleho spojenia s Bohom, ktorý bol pre ňu silou a potechou v životných ťažkostiach.

Sestra Jozafata ohlasuje dnešnému človeku radikálne nový život podľa evanjelia a pripomína účasť na utrpení iných. Dnes Cirkev potrebuje ľudí, ktorí majú odvahu hovoriť s láskou pravdu.

Aby sme lepšie poznali hĺbku duše našej sestry Jozafaty,  uvažujme nad jej poznámkami, ktoré sú modlitbou k Bohu Stvoriteľovi. Zoberme pár riadkov z týchto modlitieb či úvah a zastavme sa nad týmito slovami. Dovoľme, aby nám s. Jozafata sama odkryla hlboký význam, ktorý sa ukrýva v jednoduchých slovách.

 

 

 

 

 

 

 


 

Odovzdanosť Bohu

 

Na pohľad jednoduchý život sestry Jozafaty dosiahol takú hĺbku, že ťažko dovidieť až na dno. Jej modlitby majú neobyčajnú duchovnosť, ktorá je aktuálna aj dnes.

 

Ježišu, ty si životom duší.

     Učiň, aby moja duša v tebe, pre teba a skrze teba žila.

     Nech o tebe rozmýšľa, o tebe hovorí, pre teba pracuje.

     Nech teba hľadá, k tebe smeruje a s tebou nech sa zjednotí.

     Ježišu, buď jediným žriedlom a cieľom môjho života.

     Lebo ty si moja múdrosť, sila, potecha,

moje slovo, šťastie a poklad tu aj vo večnosti.

 

Ó, Kriste! Ty si žil uprostred ľudí, pracoval si a trpel spolu s nimi.

Tak aj ja vo všetkých mojich záležitostiach túžim len po tom,

 po čom túžilo tvoje Presväté Srdce. 

 

Úvahy nad kvietkom

 

Najväčším svedectvom čistého srdca, ktoré je úplne zjednotené s Pánom, je schopnosť vidieť Boha v každom Jeho stvorení, aj vo zvädnutom kvietku.

 

Sedím a hľadím na vysušený kvietok; poslala mi ho sestra z Brazílie.

Pán Boh chcel, aby jeho vzhľad povzniesol moju myseľ k Nemu.

Veď to Boh dal kvetinke krásu – hoci vysušená, predsa je taká prekrásna!

Keď teda on nešetril svojou všemohúcnosťou pre kvietok,

ktorý dnes kvitne a zajtra zvädne,

tak čo potom urobí pre moju dušu, ktorá ho chce ľúbiť?

Kvietky sú mŕtve, bez rozumu a schopnosti poznania.

 

Kde sa pripravuje materiál pre túto kvetinku?

Akými farbami ich maľuje

a ako harmonicky ukladá všetky odtiene Božia všemohúcnosť!

Kde vyhotovujú také vône, akými je napojená každá kvetinka,

kde ponúkajú vzory a šablóny pre to zázračné ukladanie lístočkov?

Akou teda bude moja duša, keď ju začne vyfarbovať Božia všemohúcnosť,

až ma nájde hodnou, takou, ktorá ľúbi Boha nielen slovami a citmi, ale aj skutkom?! Bože môj, nech sa splní Tvoja vôľa! Chcem Ťa ľúbiť tak, ako si toho hodný.

 

Moja vďačnosť voči tebe ma vedie k  tomu, aby som ľúbila a tešila sa len tebou, lebo len ty jediný si žriedlom šťastia a hodným tisícich sŕdc.

 

 

Túžba po Nebeskom Jeruzaleme

 

Tieto hlboké úvahy odhaľujú veľkú lásku sestry Jozafaty k Bohu a nádej v Neho. Jozafata je presvedčená, že Pán ju prijme k sebe na konci života, a ona túži, aby táto chvíľa prišla čo najskôr – ale všetko nech sa stane podľa Jeho vôle. Táto modlitba svedčí o tom, že aj keď Jozafata pracovala medzi ľuďmi, starala sa o rozvoj a rast Kongregácie, jej duša túžila po nebi. Ono bolo jej domovom a ona si vrúcne želala prebývať v ňom.

 

Ó, Jeruzalem, Jeruzalem, moja rodná zem! …

Ako jeleň  unavený dlhou cestou túži po živej vode,

tak moja duša túži po tebe, Bože môj!

Táto túžba, môj Bože, je neznesiteľná,

keď žiješ na tej prázdnej a zhorenej zemi,

ktorej žriedla ma len otrávia,

ak sa z ktoréhokoľvek napijem.

 

Ó, kedy mi už bude dovolené  načerpať tú živú vodu

z prameňa  večného života!

Či ešte nepríde ten očakávaný deň,

keď budem vlastniť čistú a trvalú radosť?

Nech sa stratia všetky rozkoše sveta,

čo sa ma snažia oklamať,

prekliata zem, dolina sĺz, zíď mi z očí.

Nie, o môj Bože, nie, viac neznesiem túto túžbu

– uzrieť ťa a tešiť sa tebou.

 

Ó, kiežby táto túžba mohla urýchliť moju smrť,

aká by som bola šťastná!

Ó, príď môj Bože!

Ó, urýchli chvíľu môjho vyslobodenia!

Ó, kedy už nastane ten prekrásny deň,

po ktorom už nikdy nebude noc?!

 

Ó, túžim a čakám ten deň,

keď budeš chcieť vojsť do mojej duše

– vojdi, ó Jeruzalem, do radosti svojho Pána,

do radosti môjho Pána,

čo viac ešte môžem povedať?

 

Ó, Jeruzalem milovaný, moja večnosť!

Aké prekrásne veci hovoria o tebe.

Ale všetko, čo povedali a povedia,

nie je ničím v porovnaní s tým, čím si TY.

 

A krásu všetkého toho, čo vidím tu na zemi,

nemôžem nazvať ani tieňom krásy,

ktorou si TY!

 

Ó, Jeruzalem milovaný, moja rodná zem,

buď pre mňa odteraz jedinou potechou,

ku ktorej dvíham svoje oči

a všetku túžbu môjho srdca.

A o ničom inom nechcem ani počuť,

ani hovoriť, ani čítať, len o Tebe.

A keď čokoľvek prečítam o tebe,

budem tým svoju myseľ

zamestnávať  a obnovovať.

Iba to bude mojou potechou

v tomto úbohom živote

a len to bude obveseľovať moju cestu

v tomto cudzom kraji

a bude urýchľovať moje kroky k tebe,

milovaný Jeruzalem.

 

Ó, môj Bože,

dovoľ, aby všetky moje myšlienky

boli obrátené na toto milované miesto;

nedovoľ, aby ma niekedy

márnosť tohto sveta

mohla pozbaviť tohto nazerania.

 

Niekedy nastane ten deň,

keď nebude viac nepriateľov,

ktorí by sa mi mohli priblížiť,

ani pokušenia.

Ó, nastane deň, keď už nedokážem zhrešiť.

Ó, aký to prekrásny deň,

keď už viac neurazím Boha,

nedokážem naňho zabudnúť

a nikdy Ho nedokážem nemilovať!

Ó, nevýslovné šťastie!

Ó, sladká radosť!

Čakám na tento deň a túžim po ňom.

 

Ó, aká len budem šťastná,

keď Ťa, môj Bože,

nebudem môcť viac uraziť.

A keď Ťa budem môcť ľúbiť

a byť si istá, že Ťa nestratím.

 

Ó, moja láska,

ó, radosť, ktorá je väčšia ako všetky ľudské city!

Pôjdem sama a uvidím to,

čo nie som schopná poznať teraz

a čo nik nevie vysvetliť.

 

Och, priala by som si,

aby sa to už uskutočnilo,

aby som sa už teraz mohla živiť týmto šťastím.

Ale škoda, cítim, ako ma čosi drží,

len čo zatúžim splynúť s Bohom.

Tu zrazu prichádza akási sila,

prikuje ma k zemi

a zráža ma ako hrom.

 

Ach, to ty, nešťastné telo,

to ty ma zdržiavaš

a držíš ma ako biedne vtáča v tesnej klietke

a nedávaš mi potrebné jedlo a nápoj …

Vlastne  ma živíš,

ale takým horkým pokrmom,

akým sa moje túžby nikdy nenasýtia.

 

Ó, kedy už oslabneš natoľko,

že budem môcť slobodne odletieť

k svojmu Stvoriteľovi?

Dokedy bude trvať moje vyhnanstvo?

Či ešte nebude skoro koniec mojim okovám?

A dokedy mám ešte čakať?

Nie, nečakám nič a nikoho iného,

len jediného teba, ó, môj Bože!

 

Čakám Ježiša Krist, môjho Pána,

ktorý premení toto moje telo z blata

a urobí ho podobným

svojmu oslávenému telu.

Čakám, že sám Pán ma pozve na hostinu.

 

Ó, príď Pane, príď a neotáľaj dlhšie.

Príď, Ježišu a povedz, ako obyčajne:

„Pokoj vám!“

Príď a osloboď nás z ťažkého otroctva.

Príď, ó môj Spasiteľ, príď!

Či stále budem len v nebezpečenstve

a či nezahyniem?

 

Pane, či ešte dlho mám k tebe povznášať

svoj žalostný hlas?

A ty ma opäť nevypočuješ?

Ach, vypočuj ma,

hoci až na konci života, môj Bože

a odostri mojej túžbe prestol šťastia.

 

Ó, akí sú šťastní tí, ktorí ho už dosiahli!

Spokojní tešia sa zo slávy, ktorú obdržali.

Ó, aká je veľká tá sláva,

na ktorej svätí majú účasť so svojím Bohom;

keď ju obdržali, tak ju už nikdy nestratia.

Tam budeme navždy šťastní.

Tam mladosť nestarne,

svetlo nehasne, krása nezaniká,

láska nechladne, zdravie neslabne.

Už nie je nič, ani bôľ, ani smútok,

akékoľvek zlo zaniká,

lebo všetko dobro je v Tom, koho vlastníme

– v najvyššom a najsvätejšom Bohu.

 

Akí sú šťastní, stokrát šťastní tí,

ktorí už preplávali

široké more tohto sveta

a šťastne došli do prístavu.

A čo povedať o tých nešťastných,

ktorí ostávajú na rozbitom člne,

medzi skalami a rôznymi úskaliami;

čln naplnený morom tohto sveta,

stále v neistote.

Či sa doplavia do prístavu?

 

Ó, Ježišu,

Tvoje svetlo svieti našim očiam len zďaleka,

uprostred nepriehľadnej temnoty,

ktorá nás obkľučuje.

 

Ó, Ježišu,

zachráň nás, lebo hynieme

a vysloboď nás silou tvojho kríža.

K tebe voláme, ktorý si nás vykúpil.

Zatiaľ sme ešte pútnici,

aj keď si nás už

celkom vykúpil tvojou Krvou.

Vypočuj nás,

vypočuj Bože a Spasiteľu náš,

keď voláme uprostred tohto mora,

zápasiac uprostred vĺn.

Vidíme ťa, Ježišu, stále na brehu,

odkiaľ sa pozeráš,

v akom sme nebezpečenstve,

ako sa namáhame,

aby sme zvíťazili v tomto boji.

Spas nás pre Tvoje meno

a učiň,aby sme preplávali

bezpečne uprostred skál

a nakoniec odpočívali

v Tvojom náruči, ó, môj Bože!

Amen.

 

 

Úvahy

 

Čím je celý svet

v porovnaní s Bohom?

Čím je dočasný život

v porovnaní s večnosťou?

Budem sa usilovať čo najlepšie vykonávať

svoje každodenné povinnosti,

pamätajúc, že Boh sa na mňa pozerá

a budem sa usilovať

nájsť milosť v Jeho očiach.

 

Naša pozornosť

má byť obrátená na Boha tak,

ako keby na svete nič iné nebolo,

len Pán a ja.

Každý deň je potrebné

venovať trochu času

uvažovaniu o utrpení Ježiša Krista,

a v tom hľadať silu

a liek na slabosti duše.

 

Usilovať sa čo najmenej hovoriť

a len v nutnom prípade.

Unikať pred nepotrebnými rečami.

 

 

Nádej na Bohorodičku

 

Prečistá Panna, Božia Matka!

Nauč ma ľúbiť Pána.

Vyberám si ťa za Matku.

Odpusť mi,

keď som sa stala nehodnou

Božej lásky.

Všetko porúčam Nepoškvrnenej Panne Márii.

 

 

Úvahy a modlitba nad textom sľubov

 

Krása skladania sľubov je v tom, že  sú úplným aktom viery. Akoby sme hovorili Bohu: „Ja budem s Tebou v zdraví aj v chorobe, v dostatku aj v chudobe, v šťastí i v nešťastí, v radostí i v utrpení“. Takto rozumela svojim sľubom sestra Jozafata. Takéto úvahy – modlitby nad textom sľubov – svedčia o tom, ako vážne brala  svoje zasvätenie sa Bohu.

„Všemohúci a Predvečný Bože! Ja, N.N., pred tvojou tvárou najnehodnejšia, ale spoliehajúc sa na tvoju dobrotu a nekonečné milosrdenstvo, vedená túžbou slúžiť ti, obetujem pred Prečistou Nepoškvrnene počatou Pannou, Bohorodičkou Máriou, Ochrankyňou a Paňou mojou, aj pred nebeskými silami tvojej Božej Velebnosti chudobu, čistotu a poslušnosť v tomto pokornom Zhromaždení Služobníc Prečistej Panny na tri roky, v zhode s pravidlami a ustanoveniami tohto spoločenstva. Preto pokorne prosím tvoju Nekonečnú Dobrotu a Štedrosť skrze Krv najdrahšieho Spasiteľa sveta, aby si túto celopalnú obetu ráčil prijať, a tak, ako si dal ochotu k tejto obeti, daj aj plnosť milosti k jej vyplneniu. Amen. (Tento úryvok z textu sľubov je z Konštitúcií r. 1892; pravopis originálu sa zachoval)

 

 

Všemohúci a Predvečný Bože!

 

Pane, ty môj Stvoriteľ.

Ty ma riadiš.

Ty sa tak  otcovsky staráš o mňa,

že je správne odovzdať všetko tebe,

lebo všetko je tvoje.

Nakladaj so všetkým v súlade s tvojou vôľou.

Daj mi, všemohúci Bože, milosť,

aby som tieto sľuby

skladala nielen ústami, ale aj srdcom.

 

Všemohúci Pane,

nech tvoja milosť vždy bude so mnou,

nech ona naplno vo mne pôsobí,

aby som  to, čo ti teraz sľúbim,

mohla aj naplno

a stále vykonávať.

Ale bez tvojej milosti, Pane,

ja nie som schopná prehovoriť

ani jediné slovo „Ježiš“,

takže sama ani  nedokážem

premôcť všetky ťažkosti,

ktoré mi nepriateľ dáva do cesty,

aby ma odtiahol od služby tebe.

 

Jednako, všemohúci Bože,

ja stále budem dvíhať svoje oči k tebe,

prosiac o  pomoc!

S Bohom môžem všetko vykonať.

 

Pane – Ty – večný.

Tebe patrí večná služba.

Preto, Pane, aj sľuby skladám

nie dočasné, ale večné.

Aká som šťastná,

že môžem slúžiť Tomu,

služba ktorému je kráľovanie,

– nielen na tomto svete, ale aj vo večnosti.

Nech moja ochota bude stála,

lebo aj Ty, Pane, si stály.

Učiň, aby som nikdy netúžila

uvoľniť sa z týchto zväzkov,

ktorými sa teraz priväzujem k Tebe.

 

Bože!

 

Všetko, čo o Tebe môžem povedať, ó, Pane,

je v tomto jednom slove.

Pane, Otče, Synu, Svätý Duchu,

môj Bože, moje všetko!

Ty sám si vystačíš

a nepotrebuješ moje dary.

Ale preto, že si dobrý a milosrdný,

prijímaš môj  dar, moju službu.

 

Ty si žriedlom všetkej dokonalosti a dobra.

V mojich sľuboch ťa chcem dokonale  milovať

a oddať sa celkom do Tvojej služby.

 

Ja

 

Keď poznám tvoju veľkosť,

ako sa osmeľujem pristúpiť k tebe?

Som prach a popol, suchá slama,

ktorá neobstojí

ani pred najmenším závanom vetra;

strom, ktorý neprináša plody,

aj keď je živený rosou Pánovej Krvi.

Aj napriek tomu mám nádej a prosím,

aby si zapísal moje meno do Knihy Života.

 

Pred tvojou tvárou najnehodnejšia!

 

Stojím pred tebou

a želám si zložiť svoje sľuby.

Tebe, pred ktorým ani nebo nie je čisté,

lebo aj anjeli sa ti previnili.

Ja – hriešnica;

ja som premárnila desaťtisíc talentov

a nemám čím zaplatiť.

Ale aj tak neodchádzam,

lebo taká je tvoja vôľa.

 

Hnaná túžbou slúžiť ti!

 

Áno, môj Bože,

to, čo teraz robím, nerobím  zo zvyku,

ani preto, že tak robia iní,

ale len preto, že je to tvoja vôľa.

Len preto, že ťa milujem

a že z lásky k tebe chcem byť dokonalá.

Nežiadam si nijakú odmenu,

lebo som od teba obdržala

tak veľa dobrého.

Ale preto, že si štedrý,

neprijímaš nič od ľudí,

aby si nám to štedro neodmenil,

preto sa aj mňa z veľkej lásky opýtaš,

čo by som si od teba žiadala

za taký neobyčajný skutok?

Preto, Pane, aby som splnila tvoju svätú vôľu,

prosím ťa o to,

o čo prosila sv. Mária Egyptská,

 1. Makrína, sv. Bazil Veľký

a všetky rehoľníčky a rehoľníci.

 

Ó, Pane, daj mi lásku k TEBE!

Neželám si inú odmenu,

len ťa milovať vždy viac a viac.

A tiež ťa prosím,

zober ma z tohto sveta v čase,

keď budem najviac pripravená

stáť pred tebou

a dovoľ mi pred odchodom

posilniť sa tvojím Telom

a Najdrahšou Krvou,

a zomrieť v tvojom náručí,

ako zomrel sv. Jozef.

Viac nič nepotrebujem.

O to ťa úpenlivo prosím,

lebo čím dlhšie žijem,

tým viac ťa urážam.

Ale nie podľa mojej vôle,

ale podľa tvojej nech sa stane.

 

Hnaná túžbou slúžiť Ti!

 

Nie je to len jednoduché predsavzatie,

ako pri spovedi,

ale skutočný sľub,

ktorým sa zaväzujem

čo najtesnejšie sa s tebou spojiť.

Môj najvyšší, nekonečný Pane,

chcem zložiť tento sľub

s najčistejším úmyslom a s láskou.

 

 

 

Pred Prečistou Pannou Máriou!

 

Ona je utešiteľkou hriešnikov,

moja jediná nádej a pomoc,

Matka môjho Zhromaždenia.

Ona pokrýva svojím omoforom mňa

aj celé Zhromaždenie svojich Služobníc.

Dúfam, že moje sľuby,

zložené v jej prítomnosti,

budú tebe, môj Bože, príjemnejšie.

Keď je vo mne niečo, čo sa ti nepáči,

Ona ťa bude odprosovať za mňa.

Mária, príď mi na pomoc.

Pozývam ťa na svoje sľuby.

 

Ochránkyňou a Paňou mojou!

 

Prestri i  v budúcnosti

svoj svätý omofor

na túto malú rodinu, naše Zromaždenie,

a keby aj celé peklo povstalo proti nám,

nezahynieme pod tvojou ochranou.

A po dočasných námahách

priviň nás všetkých k sebe

v Nebeskom Kráľovstve,

aby sme ťa naveky velebili,

ó, naša najdrahšia Matka!

 

Aj všetkými nebeskými silami!

 

Pozývam na moje sľuby všetkých anjelov

a všetkých svätých,

ktorí kraľujú v nebi

s naším Pánom Ježišom Kristom.

 

A predovšetkým pozývam

môjho anjela strážneho

a všetkých mojich zástancov a zástankyne,

a aj tých,

ktorých si  dnes Cirkev uctieva.

 

Tvojej  Božskej Velebnosti!

 

Ó, Pane, to, čo teraz sľubujem,

nesľubujem ani archanjelom,

ani mučeníkom,

ani Matke Boha, Prečistej Panne Márii,

ale jedine tvojej Božskej Velebnosti.

 

Ó, kiežby myšlienka na to mi pomáhala

dokonalejšie vyplniť moje sľuby,

aby som ťa nikdy neurazila tým,

že nesplním, čo som sľúbila.

Aby som nikdy nezabudla,

že len Tebe patrí všetka sláva a česť.

Aby som vykonala všetko

podľa svojej sily,

aby som splnila svoje sľuby.

A pretože to sama nedokážem,

prosím  Ťa, buď vždy so mnou

ako svedok, sudca

a náhrada za moje námahy.

 

Chudoba!

 

Príklad chudoby mi dal sám Syn Boží,

ktorý si tak zamiloval chudobu,

že mohol povedať o sebe:

„Líšky majú  svoje skrýše a

nebeské vtáky hniezda,

ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť“.

Pozri sa na takýto Boží vzor chudoby

a snaž sa ho nasledovať,

volajúc z hlbín srdca:

„Predvečný Otče,

Otče Pána môjho Ježiša Krista!

Nechávam dom,

otca a matku, sestry a bratov,

a všetko, čo som mohla mať na svete

a vstupujem do chudobného Zhromaždenia

tvojho Syna a jeho Matky,

aby som odteraz s ním v chudobe

žila aj zomierala.

Robím to z lásky k Pánovi,

Ježišovi Kristovi, môjmu snúbencovi.

Aj keby bola rovnaká tvoja sláva a moja zásluha,

keby som žila vo svete v dostatku a radosti,

alebo chudobná a pohrdnutá v monastieri,

vybrala by som si to posledné,

aby som  mohla

lepšie nasledovať Ježiša.

 

Čistota!

 

Ó, ako sa tebe páči čistota!

Takto si povedal ľuďom, môj Ježišu.

Ó, čistota sama v sebe taká milá,

sľubom sa stáva ešte milšia.

Skladám sľub čistoty

a cez sľub

moja čistota naberá novú krásu,

ktorú ani anjeli nevlastnia.

Matka môjho Boha, Kráľovná anjelov,

ukazuje mi čistotu svojím príkladom.

Spolu s ňou teraz sľubujem

najdokonalejšiu čistotu duše a tela.

 

Poslušnosť!

 

Ty, Pane a Spasiteľu,

si vzorom poslušnosti.

Stal si sa poslušným až na smrť na kríži,

poslušným nielen Otcovi,

ale tiež Matke, ochrancovi Jozefovi

a Pilátovi a tiež tým,

ktorí ťa pribíjali na kríž,

slovom – všetkému stvoreniu,

ktoré malo akúkoľvek moc

od tvojho Nebeského Otca.

 

Večne v Zhromaždení

Sestier Služobníc

Prečistej Panny Márie!

 

To znamená, že celý môj život,

až do smrti,

chcem prežiť v tomto Zhromaždení,

aby som sa stala hodnou

po smrti obdržať náhradu z tvojich rúk

a aby si ma preniesol

z tohto Zhromaždenia na zemi

do slávnostného prebývania s tebou v nebi.

 

V zhode s pravidlami tohto Zhromaždenia!

 

Áno, Pane, v zhode s pravidlami,

neprekrúcajúc ich,

nevysvetľujúc si ich po svojom.

 

Ó, môj Ježišu, učiň,

aby som nikdy neprotirečila

týmto svätým pravidlám.

Chcem, aby pravidlá Zhromaždenia

boli mojím vodcom a učiteľom.

Len toto jedno si želám.

Pane, urob, aby som pravdivo

poznala záväzky sľubov

a môjho povolania.

 

Preto prosím tvoju

Nekonečnú Dobrotu

a Milosrdenstvo!

 

Skladajúc teraz sľuby

pred nebom a zemou,

len na teba skladám svoju nádej

a budem si to želať aj v hodine smrti,

keď už nebudem môcť hovoriť.

 

Skrze Najdrahšiu Krv Spasiteľa sveta!

 

Táto Krv, ó, Otče,

k tebe volá za mňa

celkom ináč ako volala krv Ábela.

Tvoj Syn

prelial ju za mňa na Kríži

a teraz na prestole

obnovuje túto obetu.

Skrze túto Krv

nepoškvrneného Božieho Baránka,

ktorý zotrel hriechy sveta,

pokorne prosím.

 

Aby si túto celopalnú obetu prijal! 

 

Nie hocakú obetu

chcem priniesť tvojej velebnosti,

ale celopalnú,

skrze ktorú dávam celú seba až do konca.

Áno, Pane, chcem ti priniesť

na obetu celú seba,

celkom zhorieť vo svätom

a sladkom ohni tvojej lásky.

Ráč, ó, Pane a Otče môj,

prijať tento celopal.

Spájam to s obetou,

ktorú tvoj Syn

a náš Pán a Spasiteľ priniesol

a až do konca sveta bude prinášať.

 

 

 

Ako si dal  ochotu k tejto obete,

         tak daj aj plnosť milosti

                k jej vykonaniu!

 

Ty vieš, ó Pane,

že ja sama od seba nič nezmôžem,

jedine naveky sa zatratiť.

Vieš Pane,

že prebývanie v dobrom,

ktoré jediné  je hodné náhrady,

nezáleži od človeka,

ale od tvojho milosrdenstva.

Takže sa oddávam tvojmu milosrdenstvu

a prosím ťa,

aby si ma bezpečne priviedol do cieľa,

ktorým si Ty Sám.

Amen.

 

Tieto úvahy nad textom skladania sľubov svedčia o tom, akú veľkú hodnotu dávala služobnica Božia Jozafata rehoľnému povolaniu a ako hlboko rozumela skladanie sľubov Bohu.

 

Na smrteľnej posteli

 

Ježišu! Ježišu!

Chcem jedine teba.

Už si mi tak veľa milostí dal,

daj mi ešte tu poslednú …

– a o chvíľu dodala: –

Aké je to šťastie mať tak veľa sestier!

Mojim svätým záväzkom

je modliť sa za každú z nich.

 

 

Posledné slová

 

Ježiš, Mária, Jozef …