Skip to main content

Návšteva krajského múzea

Miništranti spolu so seniormi navštívili Krajské múzeum v Prešove
Stredajšie doobedie strávili chlapci z tábora miništrantov „Česť služby – Úctu vzdáme“ spolu s animátormi, bohoslovcami kňazského seminára v Prešove t.j. spolu 38 nadšencov, ako dobrovoľníci so seniormi z Domu sv. Kozmu a Damiána. Chlapci svoju návštevu začali priamo v seniorparku, kde im sestra Emanuela porozprávala o Dome a jeho obyvateľoch, s ktorými sa mali o chvíľu stretnúť. Spomenula aj olympiádu, ktorá sa konala pred necelým mesiacom. Následne zobrala chlapcov na prehliadku samotnej budovy, kde ich už nedočkavo čakali seniori, pripravení na výlet. Niektorí vozičkári sa previezli na špeciálnom aute so zdvižnou plošinou, iní išli na vozíčku spolu s chlapcami. Akciu pomohol manažovať personál a členovia o.z. LÁSKAVÉ RUKY a všetci spolu sa vybrali cez Prešov do Krajského múzea. So záujmom si najprv prezreli výstavu historických hasičských vozidiel. V múzeu práve prebiehala okrem stálej expozície archeoparku a zbraní aj výstava petrolejových lámp z rôznych krajín sveta. Na návštevníkov múzea čakali aj odborní lektori, ktorí sa nenechali zaskočiť veľkou skupinou návštevníkov a ochotne každej skupinke porozprávali o vystavenej expozícii. Chlapci si odniesli veľa nových poznatkov, spoznali klientov Domu sv. Kozmu a Damiána, ktorým vyčarili úsmev na tvári svojim záujmom a otázkami. Niektorí chlapci pomáhali personálu aj s vozíčkami, čím ukázali, že ešte stále sú mladí, ktorí vedia vzdať úctu starším, vypočuť ich a podať pomocnú ruku.

(viac…)

Čítať ďalej

„MY SME PREŠOV“

Mesto Prešov udelilo ocenenie „MY SME PREŠOV“ Domu sv. Kozmu a Damiána, ZOS, DSS a ŠP

V sobotu 7.júla 2018 v Prešove v rámci letných podujatí My sme východ sa na námestí uskutočnilo vyhlásenie ocenených „MY SME PREŠOV“. Ocenení boli v dvoch kategóriách a to v sociálnej a kultúrnej. V sociálnej oblasti za starostlivosť o ťažko chorých viceprimátor mesta Prešov Ing. Štefan Kužma odovzdal ocenenie „Tehla za budovanie mesta Prešov na Slovensku, vo svete a v Širokom okolí…“ Domu sv. Kozmu a Damiána, ktorého zriaďovateľom je Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie (ďalej SSNPM). Touto službou sestry napĺňajú charizmu Kongregácie na Slovensku už 90 rokov. Z neďalekej Ukrajiny ich v roku 1928 pozval bl. Peter Pavol Gojdič, Prešovský biskup. V Dome sv. Kozmu a Damiána sa už 17 rokov poskytuje starostlivosť o 21 ťažko chorých a zomierajúcich v ZOS, DSS a ŠP. 

text/foto: sr. Emanuela Rindošová

Čítať ďalej

Odpustová slávnosť sv. Kozmu

30. jún 2018 sa niesol v znamení slávenia odpustovej slávnosti patrónov nášho zariadenia, svätých Kozmu a Damiána. Ďakovnej svätej liturgii predsedal otec Peter Komanický a v homílii sa prítomným prihovoril otec Marek Belej. Na slávnosti v Dome sv. Kozmu a Damiána sa zúčastnili jeho klienti s rodinnými príslušníkmi i priatelia a dobrodinci tohto zariadenia. Po liturgii sa všetci stretli v spoločenskej miestnosti na slávnostnom agapé.

Čítať ďalej

Stretnutie rehoľných komunít v Poprade

V stredu 27. 6. 2018 v rehoľnom dome Zboru sv. Archanjela Michala Sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie v Poprade sa po dlhšom plánovaní uskutočnilo srdečné stretnutie troch ženských rehoľných komunít žijúcich v tejto oblasti. Stretnutie začalo v kaplnke našich sestier modlitbou, slávením Eucharistie a napokon agapé. Eucharistiu so sestrami slávil o. Peter Timko, SDB. Pri agapé nechýbalo podelenie sa zo zážitkami v rehoľnom povolaní. Stretnutie prispelo k lepšiemu spoznaniu, utužovaniu vzájomných vzťahov a duchovnej podpore v povolaní. Text/ foto: sr. Jozefka Maníková

Čítať ďalej

Duchovné cvičenia v Svjatouspenskej Univskej lavre u otcov Studitov na Ukrajine

V čase od 14.6. do 20.6.2018 päť sestier služobníc strávilo požehnaný čas na duchovných cvičeniach v Svjatouspenskej Univskej lavre otcov Studitov na Ukrajine. Pod vedením o. Jonáša Maxima prežili tieto dni rozjímaním nad udalosťami zo svätého písma. V atmosfére ticha, osobnej modlitby, i modlitby cirkevného pravidla mali možnosť zatiahnuť na hlbinu a počúvať Krista ako sa prihovára ich srdcu.

Čítať ďalej

Farský deň v Humennom

16.6.2018 sa konal Farský deň rodín v krásnej prírode okolia mesta Humenného. Program pre deti pripravila mládež zo zboru sv. Terezky, pod vedením sr. Simeony. Pre deti rôzneho veku pripravili rôzne súťaže, za ktoré dostávali pečiatky. Po získaní všetkých pečiatok boli odmenené sladkosťami. Dospelí farníci sa pod vedením o. dekana Miroslava Iľka venovali príprave gulášu a grilovaniu klobás. Tento deň bol veľkým požehnaním pre všetkých, plný milých stretnutí. Text: sr. Simeona Ferková

(viac…)

Čítať ďalej

„Na východe si žijeme ako jedna rodina“

  

„Na východe si žijeme ako jedna rodina“       LÁSKAVÉ RUKY, o. z.              

Pod spoločným patronátom Karpatskej nadácie, LEAR CORPORATION Seating Slovakia, s. r. o., a občianskeho združenia LÁSKAVÉ RUKY v rámci projektu „Na východe si žijeme ako jedna rodina“ sa 12. 6. 2018 uskutočnila VI. Kozmo-Damián olympiáda a zároveň Deň otvorených dverí.

Na športovom zápolení v areáli zariadenia Domu sv. Kozmu a Damiána v senior parku (Prešov, Rumanova 6) sa stretlo 105 športovcov všetkých vekových kategórií. Najmladší športovec Marek mal jeden rok a najstaršia športovkyňa pani Anna 93 rokov. Na športovisko nastúpili deti z Materskej školy (ďalej MŠ) na Sládkovičovej ulici č. 3, stredoškoláci zo Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého, vysokoškoláci z Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove, príbuzní seniorov, dobrovoľníci i návštevníci Dňa otvorených dverí. Niektorých možno od účasti odradili mračná sťahujúce sa nad Prešovom, ale tí, ktorí mali odvahu a prišli, neľutovali. Dážď športovcov trochu postrašil, ale nakoniec sa ukázal nádherný slnečný deň.

Olympijský oheň slávnostne zapálili reprezentanti seniorov, dobrovoľníci firmy LEAR CORPORATION a občianskeho združenia LÁSKAVÉ RUKY. Prítomným spoločne zaželali, aby tento deň bol nielen plný zapálených športových výkonov, ale aby aj ich srdcia horeli radosťou zo vzájomnej tímovej spolupráce. Hneď na začiatku podujatia nás čakalo milé prekvapenie, keď zástupca Karpatskej nadácie odovzdal seniorom vzácny dar – tri špeciálne mobilné polohovacie kreslá, ktoré majú slúžiť na aktiváciu a zároveň relax seniorov so špeciálnymi potrebami. Tento dar všetkých prítomných veľmi potešil, lebo otvoril nové možnosti trávenia voľného času i oddychu seniorov v interiéri i exteriéri zariadenia spolu s rodinou a dobrovoľníkmi. Svojou účasťou nás prišla povzbudiť aj primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová spolu s vedúcou odboru sociálnych služieb MsÚ a ďalšími zástupcami mesta Prešov. Ich prítomnosť viedla športovcov k ešte horlivejším športovým výkonom a zároveň mali možnosť spoločne si zasúťažiť.

Hneď prvá športová disciplína, pri ktorej sme na 60 m2 vytvorili „východoslovenské more“, preverila medzigeneračnú spoluprácu. Do jej realizácie sa zapojili všetci prítomní, držiac vo vzduchu obrovskú fóliu, pričom ich úlohou bolo spoločnými silami zvládať vetrom rozbúrené more a súčasne zabrániť, aby sa ryby (v podobe balónov a lôpt) nedostali na breh. Kriku a smiechu nebolo konca. Deti z MŠ túto aktivitu spestrili podlezením pod more a vyhadzovaním delfínov do vzduchu.

Ďalšou disciplínou bol štafetový beh. Spolu súťažili vždy dve družstvá. Športovci si tu preverili svoju pohotovosť, šikovnosť, schopnosť navzájom si pomáhať a brať ohľad na druhých, a to všetko v behu. Najmladší športovci si niesli tácky s pohárom naplneným vodou a plávajúcou loptičkou. Pomáhali im študenti aj dobrovoľníci. Športovci na vozíčkoch držali loptu. Ich úlohou bolo spoločne obehnúť bežeckú trať a pritom nespadnúť, nerozliať vodu a čo najrýchlejšie sa ako družstvo  dostať do cieľa. Pri vzájomnej tímovej spolupráci a pomoci ešte viac rezonovalo heslo dňa: Na východe si žijeme ako jedna rodina. Táto nevšedná disciplína sa stala veľmi populárnou, o čom svedčil aj veľký potlesk zo strany divákov.

Potom nasledovalo ďalších 9 športových disciplín, pri ktorých spoločne súťažilo päť družstiev pod dohľadom prísnych športových rozhodcov, ktorí zapisovali body a hodnotili jednotlivé výkony. Futbal, basketbal, hod do terča, hod pieskovým vreckom do diaľky, chytanie rybičiek z bazéna, cvičenie na exteriérovom mobiliári, stavanie pyramíd z plastových kruhov v rozlíšení podľa veľkostí a farieb, hod loptičkou do pyramídy plechoviek – to boli disciplíny, ktoré nenechali chladným ani jedného športovca.

Na záver bolo vyhodnotenie tých najlepších. Za skvelé výkony zástupcovia Karpatskej nadácie a Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o., odovzdali všetkým víťazom cenné medaily a diplomy.

Predškoláci milo prekvapili seniorov kultúrnym programom. Športový deň a Deň otvorených dverí spestrili spevom niekoľkých piesní v rusínskom aj slovenskom jazyku. Nakoniec táto spevavá nálada vyvrcholila spoločným spevom piesní, ktoré poznali viacerí zúčastnení. Týmto bodom programu za veľkého aplauzu sa ukončil oficiálny program a stretnutie v senior parku pokračovalo sľúbeným občerstvením a posilnením na cestu domov.

Deň sa schyľoval ku koncu a účastníci akcie sa chystali späť domov. So sebou si odnášali dobrý pocit i radosť z celého dňa. Dobrovoľníci aj študenti si dohovárali ďalšie možnosti stretnutí so seniormi z Domu sv. Kozmu a Damiána i spôsobov pomoci pre nich. Náplňou ich ďalšieho stretnutia tak pravdepodobne bude prezeranie fotografií zo spoločných aktivít pri pikniku alebo grilovačke, ako to v dobrej východniarskej rodine býva zvykom.

A na záver nesmieme zabudnúť dodať, že táto aktivita sa uskutočnila vďaka programu „Tu žijeme a pomáhame“ realizovanému Karpatskou nadáciou a vďaka podpore Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o.

 

 realizačný olympijský tím

 

                                                                                                           

Čítať ďalej

Opekačka v Humennom

Dnes, dňa 17.6.2018 sme sa my mladí z Humenného znova stretli u sestričiek, kde sme tvorili jedno veľké spoločenstvo. Spoločenstvo, ktoré je SPOLU pri rôznych chvíľach, či už sú to chvíle štúdia, oddychu, spevu atď. Dnešný deň sme sa tešili z ukončených štúdií našich študentiek. Spoločné chvíle spríjemnili pri grilovačke, kde samozrejme nemohla chýbať vynikajúca klobáska a rôzne iné dobrôtky. Ďakujeme Bohu za tento požehnaný čas aj naším sestričkám, ktoré pre nás takéto dobrotky prichystali.

Čítať ďalej