Skip to main content
View of a sunflower fields

Púť zdravotníckych pracovníkov z Prešova na Skalku pri Trenčíne

Rada pre pastoráciu v zdravotníctve Konferencie biskupov Slovenska (KBS) zorganizovala pod vedením jej predsedu, prešovského pomocného biskupa Mons. Milana Lacha SJ, púť zdravotníkov. Uskutočnila sa 16. júla 2016 v spolupráci s pútnickým miestom Skalka pri Trenčíne. K pútnikom sa pripojili aj Prešovský zdravotníci z viacerých pracovísk a to z Domu sv. Kozmu a Damiána (ZOS, ŠZ), zo Slovenského Červeného kríža, územného spolku Prešov, z Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove a z Gréckokatolíckej Charity Prešov. Bohatý duchovný program pozostával z privítania pútnikov v areáli kláštora na Veľkej Skalke, kde sa všetci spolu pomodlili litánie k sv. pustovníkom a následne putovala procesia, sprevádzaná modlitbou posvätného ruženca, ku kostolu na Malej Skalke. Tam odzneli viaceré svedectvá zdravotníckych pracovníkov, ako oni vnímajú svoje poslanie v službe chorým a aké výzvy čakajú na kresťanov-zdravotníkov v budúcnosti. Vyvrcholením slávnostnej púte bola svätá omša a po nej zasvätenie slovenského zdravotníctva patrónom svätým Kozmovi a Damiánovi, ktorých relikvie si mohli prítomní uctiť po ukončení slávnosti. Záver stretnutia tvorilo agapé a milé priateľské stretnutia pútnikov. Celá púť sa niesla v duchu jednoty a spolupatričnosti. Všetkých prítomných spájala myšlienka, že svoj život venujú službe tým, ktorí to najviac potrebujú – chorým a trpiacim. (viac…)

Čítať ďalej

dandelion-199271_1920

Púť seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána do Ružencovej záhrady

Dňa 12.07.2016 sa uskutočnila púť seniorov do Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej. S myšlienkou usporiadania púte prišli naši seniori a spojili si tento úmysel s vďakou za 15 rokov existencie Domu sv. Kozmu a Damiána. Spolu skupinku tvorilo 23 pútnikov – seniori, zamestnanci a dobrovoľníci a postupne sa naše rady rozšírili aj o veriacich z domácej farnosti. Po privítaní a príhovore správcu Ružencovej záhrady, program pokračoval ďalej a to modlitbou svätého ruženca pretkávaného oslavnými piesňami. Potom nasledovala modlitba molebenu k Presvätej Bohorodičke. Po malom občerstvení sa pútnici rozišli po areály záhrady alebo strávili zopár pokojných chvíľ v modlitbe v tichu chrámu. Keď sa priblížilo poludnie, nastal čas návratu do Domu Svätého Kozmu a Damiána v Prešove. Všetci boli príjemne unavení, ale zároveň naplnení duchovným zážitkom a plní očakávaní budúceho putovania. (viac…)

Čítať ďalej

IMG_8519_tuz

Výberové konanie

 

Kongregácia sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie na Slovensku, ako zriaďovateľ Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície v Trenčíne v súlade s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje

Výberové konanie na miesto riaditeľa

Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, Olbrachtova 28, 911 01 Trenčín

Viac informácii tu: Výberové konanie

Čítať ďalej

abstract-music-wallpaper-full-hd-04w1oa

Tábor v Herľanoch 2016

Od 4.7.- 8.7. 2016 sa 66 deti z Košíc – Staré mesto zúčastnili letného tábora v Herľanoch.Tábor pripravili s.Jozafata spolu s animátormi farnosti. Duchovným vodcom bol o.Pavol Bardzák.Témou tábora bolo milosrdenstvo. Pre deti bol pripravený bohatý program: olympiáda milosrdenstva, pustovníci, nočná hra, zábavné večery, súťaže a kvízy, futbal s vladykom Milanom Chauturom, večer spoločenského tanca.V nádhernom prostredí si našli nových kamarátov. Každý deň sme slávili svätú liturgiu a prišiel medzi nás aj novokňaz o.Tomaš Fischer.

 

Čítať ďalej

maxresdefault

Dom sv. Kozmu a Damiána oslávil 15. výročie svojej existencie

Dom sv. Kozmu a Damiána oslávil 15. výročie svojej existencie

Prvý júlový deň bol významným pre všetkých, ktorí patria do komunity Domu sv. Kozmu a Damiána. V tento deň spoločne slávili odpustovú slávnosť obidvoch svojich patrónov a zároveň ďakovali Bohu za 15 rokov svojej existencie na Rumanovej 6 v Prešove.

Slávnostnú sv. liturgiu slúžil vladyka Milan Chautur, košický eparcha, spolu s ďalšími 12 kňazmi. Homíliou sa k ich srdciam prihovoril vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha. K seniorom, ich rodinám, lekárom, všetkým dobrodincom i priaznivcom komunity sa prihovorila generálna predstavená sr. Tereza Slota z Ríma, sr. Petra Sičáková, provinciálna predstavená, a sr. Dária Krajňáková, zakladateľka tohto zariadenia.

Sestrám služobniciam, teda zriaďovateľovi Domu, odovzdala primátorka p. Ing. Andrea Turčanová za mesto Prešov ďakovný list za dlhoročnú službu starším, chorým a opusteným ľuďom.  V liste vyjadrila vďaku všetkým rehoľným sestrám, odborným zamestnancom i ostatnému personálu za profesionálny a ľudský  prístup v duchu kresťanskej etiky k tým, ktorí si už sami pomôcť nemôžu. (viac…)

Čítať ďalej

sunset-815270_1920

Odpustová slávnosť v cirkevnej materskej škole v Trenčíne

V pondelok 27.6.2016 sa konala prvá odpustová slávnosť cirkevnej materskej školy bl. mučenice Tarzície, ktorá je zároveň aj patrónkou kaplnky sestier trenčianskej komunity. Tento deň bol zároveň aj dňom 15. výročia beatifikácie bl. mučenice Tarzície. Slávnostnej sv. liturgii, ktorá sa konala v kaplnke sestier predsedal vladyka Peter Rusnák bratislavský eparcha spolu s kňazmi biskupského úradu a miestnym kňazom o. Igorom Cingeľom, ktorý je taktiež duchovným správcom CMŠ. Slávnosti sa zúčastnila aj generálna predstavená sestier služobníc sr. Tereza Slota z Ríma spolu so svojou sekretárkou sr. Paulou Hojdra a provinciálna predstavená sestier sr. Petra Sičaková. Slávnosť prebiehala za hojnej účasti deti, rodičov a našich farníkov. Po slávnosti sa v priestoroch CMŠ konalo spoločne agappe. Touto slávnosťou sa oficiálne ukončil školský rok, pri ktorej sme ďakovali Bohu za prijate milostí a dobrodenia.

(viac…)

Čítať ďalej

download

Breakfestival 2016

V tomto roku sa konal v poradí už siedmy ročník akcie pre mladých a mladé rodiny s deťmi pod názvom Breakfestival. Konal sa 26.6.2016 v areáli Dunajec v Červenom kláštore. Každý rok organizátori, ktorými sú redemptoristi v spolupráci s mladými, vyberajú tému, ako hlavné posolstvo ročníka. Od svojho začiatku sa vystriedali takéto témy:
Daj si pauzu
Čas na zmenu
Oplatí sa investovať?
Believe To Belive
V tíme
Zasvätení
Tento rok sa niesol v duchu výzvy “si kľúčový”. Organizátori sa nechali inšpirovať skupinou mladých občianskych aktivistov, ktorí založili projekt pod názvom “si kľúčový”.
Program, sa začal slávnostnou svätou liturgiou o 10.30 hodine, kde kazateľom bol páter Michal Zamkovský CSsR. Ďalší program pokračoval vystúpením tvorivej hudobnej skupiny Poetica musica. Program pre deti odštartoval Kúzelnik Wolf na hlavnom pódiu, po ktorom boli pripravené atraktívne tvorivé a zábavné workshopy v areáli. Z gospelových skupín to boli kapela Sión, kapela F6, Peter Milenky band a na záver misijné spoločenstvo so svojou kapelou Rieka života, počas ktorého vystúpil so slovom líder tohto spoločenstva Bohuš Živčák.
(viac…)

Čítať ďalej

nebo

Ikona blaženej Jozafaty v Poprade

Počas dvoch týždňov pobytu ikony bl. Jozafaty s relikviou v našej popradskej komunite, sme o jej živote, o jej čnostiach rozprávali veriacim vo viacerých farnostiach. Priviezli nám ju spolusestry z trenčianskej komunity.

Program prebiehal v jednotlivých farnostiach približne rovnako. Všade sme sa najprv predstavili, kto sme a prečo sme tu, priblížili sme krátky životopis a čnosti bl. Jozafaty. Nasledovala sv. liturgia, kde sme sa spolu s veriacimi mohli modliť a vyprosovať hojné milosti pre ľudí tejto farnosti a ich rodiny, aj na príhovor bl Jozafaty. Po sv. liturgii sme sa modlili moleben k bl. Jozafate a počas neho si ľudia mohli uctiť relikvie bl. Jozafaty a tiež bola chvíľka na osobnú modlitbu. Navštívili sme aj chorých vo Svite, Telgarte, Poprade a výnimočne sme tiež zavítali do Hospicu sv. Alžbety v Ľubici, kde sme mali mimoriadne duchovné zážitky. Bl. Jozafata, príhovor sa u Nebeského Otca za všetkých ľudí a ich potreby v jednotlivých farnostiach, kde sme putovali, tiež za všetkých, ktorí sa zapísali do knihy.

(viac…)

Čítať ďalej