Skip to main content

Krížová cesta v Humennom

Aj sestry služobnice z Humenného 19. marca 2017 podporili bohoslovcov z Prešova účasťou na ich akcii. Spoločne so zúčastnenými veriacimi spolu mohli rozjímať nad zastaveniami Krížovej cesty so skupinou Anastasis práve v tretiu pôstnu krížupoklonnú nedeľu. Všetci účinkujúci tak netradične prispeli k duchovnej príprave veriacich z rôznych farností na sviatky Paschy.

Čítať ďalej

Duchovný výlet spoločenstva sv. Terezky Ježiškovej z farnosti Humenné

Od​ 10.3​.​ – 12.​ ​3.​ ​2017 mládež zo spoločenstva sv. Terezky Ježiškovej z farnosti Humenné mesto prijala pozvanie sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie na duchovný výlet do Trenčína. Hlavnou témou tohto stretnuti​a​ bolo SPOLOČENSTVO. Spoločenstvo je miesto viery, kde zažívame sp​á​s​u​. Mladí uvažovali o tom, čo im prináša toto spoločenstvo a ako ho oni rozvíjajú. Správca farnosti Trenčín, o. Igor Cingeľ​,​ mal pre nich katechézu ​pod názvom​ „Spoločenstv​o​ ako vzor Najsvätejšej Trojice“. Program bol bohatý, naplnený ​aj ​liturgickou modlitbou​ a ​nechýbala ani návšteva Trenčianskeho hradu a okolia. Večerný program patril aktivitám zameraným na prehĺbenie vzťahov a samozrejme aj spoločnej ďakovnej adorácii. V nedeľu po slávnostnej liturgii​ s miestnym spoločenstvom veriacich​ a dobrom obede sa vydali na cestu domov. ​​ (viac…)

Čítať ďalej

Karneval v CMŠ bl. Tarzície

14.2. 2017 sa v CMŠ bl. Tarzície v Trenčíne konal Karneval Z rozprávky do rozprávky, pri ktorom sa vyšantili rozprávkové bytosti – hlavne princezny, rytieri, zvieratká… ale nechýbal ani kuchár, vodník, Janko Hraško, princ Bajaja… veľká Šmoulina i rozprávka o Červenej Čiapočke, lebo ani p. učiteľky si nenechali újsť príležitosť vrátiť sa do rozprávkových čias. Bolo nám veľmi dobre a veselo 🙂

Čítať ďalej

Karneval v Michalovciach

Tentokrát sa rodinky stretli na IV. ročníku karnevalu, ktorý sa konal pod názvom Naša nebeská matka Mária. V úvode nás prišiel pozdraviť Vladyka Milan, s ktorým sme sa spoločne pomodlili Otče náš….. a takto s Božím požehnaním otvorili túto akciu. Potom už nastal čas rôznych súťaží, ktoré moderovala milá žabka, po ktorých sme sa občerstvili a pokračovali v zábave, kde sme si spolu so sr. Augustínou zaspievali veľa krásnych pesničiek. Po nich sme sa ešte vyšantili pri tanci až do konca karnevalu. Každej maske odovzdal diplom spolu so sladkou odmenou o. Maroš. Poďakovanie patrí každému, kto svojou troškou prispel k nádherne prežitému popoludniu. Už teraz sa veľmi tešíme na V. ročník…

Čítať ďalej

Popoludnie s deťmi

Takto by sme mohli charakterizovať dnešné stretnutie s deckami. Deti mali na výber zopár hier – Človeče nehnevaj sa, pexeso, puzzle, hravá abeceda a podľa toho ako chceli, tak si vybrali hru, ktorá ich na nejaký čas oslovila. Je to jeden zo spôsobov ako ich viesť k spoločnej hre v skupine, či učiť sa vzájomnej tolerancii a pomoci. Po vyšantení sa a súťažení bola rozprávka z knihy – Slovenské rozprávky: O dvanástich mesiačikoch. Sme vďační Bohu za dnešný čas a tešíme sa na karnevál, ktorý nás čaká už túto sobotu.

Čítať ďalej

Archieparchiálna púť zasvätených osôb v Ľutine.

Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ a pomocný biskup Milan Lach SJ sa v sobotu 4. februára stretli s rehoľníkmi a rehoľníčkami na archieparchiálnej púti zasvätených osôb v Ľutine. Zároveň kňazi a veriaci z prešovského protopresbyterátu slávili Fatimskú sobotu.

Hlavným slúžiacim bol vladyka Ján, ktorý ohlásil aj homíliu. Zameral sa v nej na slová z Druhého listu sv. apoštola Pavla Timotejovi: „Spoľahlivé je to slovo: Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť. Ak vytrváme, s ním budeme aj kraľovať. Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás. Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže.“ Rozdelil toto slovo na štyri roviny: 1. „Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť.“ Pozval zasvätených odumierať hriechu a brať veľmi vážne zasvätenie sa, lebo je na celý život, ba na celú večnosť a aj Boh ho berie vážne. 2. „Ak vytrváme, s ním budeme aj kraľovať.“ Dnešný človek nevie dodržať sľub, ale opierajúc sa o Boha a dôverujúc mu je možné zostať verným a dodržať sľub. 3. „Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás.“ Tieto slová znamenajú, že Boh rešpektuje našu slobodnú vôľu, slobodu človeka. Vladyka v tejto súvislosti povedal, aby sme nikoho neodsudzovali, ale sa modlili za tých, ktorí zapreli svoje povolanie. 4. „Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže.“ Ježiš čaká na návrat každého z nás, každého hriešnika. A dáva každému svoje milosti, aby sa obrátil, hoci aj na smrteľnej posteli.

Po svätej liturgii a po zverení sa pod ochranu Fatimskej Panny Márie nasledovala v Dome sv. Mikuláša prednáška otca augustiniána Milana Hermanovského OSA z Košíc, ktorý zasväteným hovoril na tému Zasvätený život dnes. Rozdelil ju do troch bodov. Venoval sa najprv duši človeka vychádzajúc z Božieho slova v knihe Genezis, potom Božiemu milosrdenstvu prostredníctvom evanjeliovej udalosti o Zachejovi a nakoniec povolaniu z Markovho evanjelia, keď povoláva svojich učeníkov. Zaujímavá prednáška rozprúdila diskusiu, ktorá pokračovala aj počas spoločného obeda, po ktorom si zasvätení pozreli nový dokumentárny film o gréckokatolíckom rehoľnom kňazovi Jánovi Ivanovi Mastiliakovi CSsR, ktorého proces o živote, hrdinských čnostiach, o povesti svätosti a znameniach prebieha na archieparchiálnej úrovni v Prešove.

Na stretnutí sa zúčastnilo 60 rehoľníkov a rehoľných sestier. V Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku pôsobia baziliáni (OSBM), ktorých je 11, redemptoristi (CSsR) – gréckokatolícka viceprovincia, ktorých je 33. Ďalej sú to sestry Rádu sv. Bazila Veľkého – baziliánky, ktorých je v provincii Božej Matky 35 a vo viceprovincii sv. Cyrila a Metoda 18. V Kongregácii sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie pôsobí 60 sestier a 5 sestier redemptoristiek je v kontemplatívnej reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa. /zdroj: grkatpo.sk/

(viac…)

Čítať ďalej

Stretnutie zasvätených Košickej eparchie

V Bazilike minor v Michalovciach sa na februárovej fatimskej sobote zúčastnili zasvätené osoby rehoľných komunít na území Košickej eparchie a následne sa stretli s miestnym košickým eparchom vladykom Milanom Chauturom CSsR. Program začal modlitbou posvätného ruženca, ktorý viedli Sestry služobnice z Michaloviec. Nasledovala modlitba tretej hodinky a po nej prednáška, ktorú pripravila a predniesla sestra Naukracia Zavacká OSBM, nová viceprovinciálna predstavená Sestier Rádu sv. Bazila Veľkého. Archijerejskej svätej liturgii predsedal vladyka Milan, ktorý v homílii podotkol, že zasvätenosť nie je len otázkou vonkajšieho vzhľadu, ale predovšetkým úplné vloženie sa do toho, čo človek žije, a následne pripomenul, že rehoľník musí sústrediť svoj život na to, čo sľuboval. Po obede nasledovalo stretnutie vladyku Milana so zasvätenými osobami. Na tomto stretnutí zaznelo svedectvo o. Pimena Medviďa, ktorý predstavil mníšsky spôsob života. Pripomenul, že dôležitými prvkami mníšskeho života je spoločná modlitba a spoločná trapéza, čiže spoločne stolovanie. Vladimír Seman, televízny producent, moderátor, režisér a publicista, predstavil dokumentárny film o živote o. Jána Ivana Mastiliaka CSsR, ktorý bol následne premietnutý. Nasledoval priestor na osobné podelenie sa o dojmy z tohto dokumentu alebo na výpovede a svedectvá tých, ktorí o. Ivana poznali osobne. Po krátkej prestávke dostali priestor niektorí rehoľníci, aby predstavili svoje komunity a ich plány do budúcna. Priestor medzi inými dostali aj Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie, ktoré v tomto roku oslavujú 125-te výročie vzniku svojej kongregácie. Stretnutie zasvätených osôb s vladykom Milanom sa zavŕšilo modlitbou molebenu k bl. Dominikovi Metodovi Trčkovi CSsR v bazilike. /zdroj: www.bazilikaredemptoristi.sk/

(viac…)

Čítať ďalej