Skip to main content

125. výročie založenia Kongregácie sestier služobníc nepoškvrnenej Panny Márie na Ukrajine a 70. výročie zriadenia Viceprovincie Svätého Ducha na Slovensku

Dňa 8. mája 2017 si Kongregácia sestier služobníc nepoškvrnenej Panny Márie na Slovensku pripomenula 125. výročie svojho založenia na západnej Ukrajine a 70. výročie zriadenia Viceprovincie Svätého Ducha na Slovensku. Kongregáciu na sviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky v roku 1892 založili: bazilián o. Jeremiáš Lomnický, o. Cyril Selecký a prvá sestra služobnica – blahoslavená Jozafata Michaela Hordaševská. Božie dielo sa rýchlo rozrástlo a už o niekoľko rokov sestry odchádzali na misie za hranice Ukrajiny. Na Slovensko do Prešova prišli   10. septembra 1928 na pozvanie blahoslaveného vladyku Pavla Petra Gojdiča, aby tu cez apoštolskú prácu žili charizmu kongregácie. Odvtedy sa venujú školskej a farskej katechizácii, starostlivosti o chorých a starých ľudí a o krásu Božích chrámov. V súčasnosti sestry pôsobia na 8 miestach, prevažne na východnom Slovensku.

Čítať ďalej

Biblická súťaž Bratislavskej eparchie

Dňa 6.5. 2017 sa v Trenčíne v CMŠ bl. Tarzície uskutočnila biblická súťaž, ktorej sa zúčastnilo 23 detí z Bratislavskej eparchie. Prvé miesta obsadili družstvá z Bratislavy, na druhom a štvrtom mieste sa umiestnili družstvá z Trenčína a na treťom mieste družstvá z Trnavy. Na súťaži bol prítomný aj bratislavský protosynkel o. Vladimír Skyba, ktorý súťažiacich povzbudil a poukázal na podstatu biblickej súťaže – načúvať Božiemu slovu. (viac…)

Čítať ďalej

Celoslovenská formačno-pracovná konferencia

 

V dňoch od 27.4 do 30.4.2017 sa v priestoroch Rehoľno – formačného centra pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch pri Spišskej Novej Vsi konala Celoslovenská formačno-pracovná konferencia, ktorú organizoval Celoslovenský tím pre pastoráciu povolaní. Na Konferencii sa stretlo spolu niekoľko desiatok zasvätených osôb a kňazov, usilujúcich sa o pastoráciu povolaní, tých ktorí pracujú vo formácii v kňazských seminárov, pastorácii mládeže a sprevádzaní povolaní.
Na stretnutí sa vystriedalo viacero hostí. PaedDr. Pavol Danko nám predstavil duchovnú prípravu na národne stretnutie mládeže v Prešove P18, ktoré bude prebiehať na budúci rok v prepojení na SDM v 2019 v Paname. Páter Ján Kušnír SVD sa s nami podelil o svoje skúsenosti a zážitky z Medzinárodného kongresu o pastorácii povolaní 2016 v Ríme, ktoré malo 3 hlavné body „vyjsť, hľadieť, povolať“. Rozhovor ako nástroj rastu sprevadzajúceho a sprevádzaného nám vysvetlila sr. Marta Andraščíkova SSS. Súčasťou konferencie bolo aj predstavenie jednotlivých diecéznych týmov pastorácie povolaní, kde sa všetci mohli osobnejšie spoznať, vzájomne sa povzbudiť a obohatiť o osobné skúsenosti jednotlivých členov týmov v tejto oblasti. Z našej kongregácie sa konferencie zúčastnili sr. Jozefka H. Maníková a sr. Ester A. Mikitová.

Čítať ďalej

Byť blízko Teba

29. 4. 2017 sa mládež zo zboru sv. Terezky Ježiškovej zúčastnili duchovnej obnovy v Litmanovej, ktorú organizovala sr. Simeona s o. Marošom. Témou tohto výletu bolo BYŤ BLÍZKO TEBA. Hneď po príchode do Litmanovej sa na hore Zvir zúčastnili spoločnej sv. liturgie, po ktorej mali čas modlitbu a možnosť duchovného rozhovoru s našimi zasvätenými. Samozrejme nemohol chýbať ani obed a návšteva Ľubovnianskeho hradu.

Čítať ďalej

Týždeň modlitieb za duchovné povolania 28. 4. – 7. 5. 2017

 

 

V týždni od 28. apríla do 7. mája 2017 nás pápež František povzbudzuje  k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev.  V posolstve k 54. Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše:

„Preto prosím farské spoločenstvá, združenia a početné modlitbové skupiny v Cirkvi: odolávajte pokušeniu malomyseľnosti a ďalej sa modlite k Pánovi, aby poslal robotníkov na svoju žatvu a dal nám kňazov, ktorí milujú evanjelium a sú schopní byť nablízku bratom a sestrám, a tak sa stať živým znamením milosrdnej Božej lásky.“

Diecézy, farnosti, rehoľné spoločenstvá, tímy pastorácie povolaní v tomto týždni pripravujú duchovné podnety, podujatia  a aktivity ktoré vytvoria priestor mladým pre načúvanie Pánovho hlasu v srdci, k schopnosti odpovedať na volanie a urobiť rozhodný krok k darovaniu života do služby Jemu.

Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS ponúka  podnety  na modlitby v každom dni tohto týždňa formou brožúry, plagátov, podnetov na osobné rozlišovanie pre mladých. 

Pápež František povzbudzuje: „Drahí bratia a sestry, aj dnes môžeme znovu nájsť zápal pre evanjelium a povzbudzovať mladých predovšetkým k nasledovaniu Krista. Namiesto rozšíreného pocitu apatickej viery či viery zúženej len na „povinnosti, ktoré treba plniť“, túžia naši mladí objaviť stále aktuálnu príťažlivosť Ježišovej osoby, nechať sa ním osloviť a vyprovokovať jeho slovami a jeho gestami    a napokon vďaka nemu sniť o plnom ľudskom živote, ktorý sa s radosťou obetuje v láske.“

V modlitbe a dôvere vo veľkosť daru povolania
Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS ​

Čítať ďalej