Skip to main content

Projekt: Pomôžme nájsť nové impulzy pre zvýšenie mobility seniorov

Správna rada Komunitnej nadácie Veľký Šariš schválila projekt OZ Láskavé ruky pod názvom “Pomôžme nájsť nové impulzy pre zvýšenie mobility seniorov”.
Cieľom bolo zakúpiť 1 kus Motomed Viva – prístroj na precvičenie nôh a rúk na podporenie liečebného procesu u pacientov s rôznym typom poškodenia centrálnej alebo periférnej nervovej sústavy ako aj pri poruchách kostrosvalového systému.

Čítať ďalej

Zvýšme kvalitu informovanosti pri starostlivosti o tých najzraniteľnejších

Zvýšme kvalitu  informovanosti pri starostlivosti o tých najzraniteľnejších

Prešov 23.09.2021

Školením 22. septembra 2021 sme v Dome sv. Kozmu a Damiána ukončili realizáciu projektu, ktorý bol zameraný rozvoj informačných technológii a počítačových zručností. Na prvý pohľad bol projekt zameraný na odborný rast zamestnancov, pretože sa ním aplikovalo zavedenie informačného systému DODS do praxe. Je to informačný systém, ktorý má pomôcť pri evidencii napr. opatrovateľských a ošetrovateľských úkonov, opatrovateľskej starostlivosti, sociálnej práce s klientom, dochádzky a dovoleniek, skladového systému a stravovania, a má mnohé iné možnosti. Skúšobnú prevádzku sme začali už v r. 2019, zakúpila sa licencia a niekoľko notebookov. Dotáciu z projektu sme využili na zakúpenie dochádzkového terminálu, ktorý zároveň slúži ako ntb na evidenciu jednotlivých úkonov. Taktiež sme zakúpili evidenčné karty pre zamestnancov a školiace moduly. Dobre pripravený a zorganizovaný tím je predpokladom pre odborne a  kvalitne vykonanú a s láskou preukázanú starostlivosť.

Projekt je zameraný na vytvorenie krajšieho a stimulujúceho domova pre našich obyvateľov, ľudí na vozíčku. V aktivitách projektu budeme naďalej pokračovať a spoločne s ľuďmi dobrej vôle sa budeme snažiť vytvárať domov a radostnú pohodu, duchovné zázemie podporené ich modlitbou.

Realizátori projektu:

  • PSK – VÝZVA PREDSEDU 2021 – Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Cieľ programu :   Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK neverejnými poskytovateľmi.

  • Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie

Podrobnejšie informácie o projekte nájdete na:

https://sluzobnice.sk

Čítať ďalej

Chráňme a starajme sa o tých najzraniteľnejších

Chráňme a starajme sa o tých najzraniteľnejších                   

Prešov 23.09.2021

S veľkou radosťou sme 15. 08.2021 v Dome sv. Kozmu a Damiána ukončili realizáciu projektu, ktorý bol zameraný na vytvorenie krajšieho a stimulujúceho domova pre našich obyvateľov, ľudí na vozíčku. Súčasťou projektu bolo vybudovanie dvoch kúpeľní priamo na izbách klientov a vytvorenie priameho vstupu do kúpeľne izolačnej izby. Pre zamestnancov sa nám podarilo vytvoriť oddychovú zónu, resp. šatňu pri covidovej udalosti.  

Našou snahou je zvyšovanie kvality života seniorov z  Domu sv. Kozmu a Damiána cez aktivity zamerané na posilňovanie ich vitality a sebestačnosti a následne ich návratu do vlastných rodín a spoločnosti. V aktivitách projektu budeme naďalej pokračovať a spoločne s ľuďmi dobrej vôle sa budeme snažiť vytvárať domov a radostnú pohodu, duchovné zázemie podporené ich modlitbou.

Realizátori projektu:

  • PSK – VÝZVA PRE REGIÓN 2021 – Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Cieľ programu :   Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK neverejnými poskytovateľmi.

  • Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie

Podrobnejšie informácie o projekte nájdete na:

Čítať ďalej

Rehoľné jubilea


V deň predsviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky v spoločenstve prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ, kňazov, príbuzných a známych sestry služobnice ďakovali sv. liturgiou v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa za rehoľné jubileá. Sestra Miriam M. Dzubáková a Tarzícia M. Kravcová oslávili 50 rokov a sestra Ivana J. Sojková 25 rokov rehoľného života v Kongregácii sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Sestra Jana Hupcejová si obnovila dočasné rehoľné sľuby.
V homílii vladyka Ján povzbudil sestry k vďačnosti a odvahe v zasvätenom živote. Po sv. liturgii slávnosť pokračovala spoločným agapé.

Čítať ďalej

Duchovná púť do Ríma s divotvornou ikonou Presvätej Bohorodičky z Klokočova

Prvý deň svojej rímskej púte začali aj naše sestry Alžbeta A. Gerberyová, Cyrila M. Molčaniová, Jozefka H. Maníková a Petronela A. Katreňak spolu s veriacimi Košickej eparchie  v Bazilike sv. Pavla za hradbami. Archijerejskú sv. liturgiu viedol vladyka Cyril Vasiľ SJ, novovymenovaný eparchiálny biskup, spolu s vladykom Mariánom A. Pacákom CSsR a prítomnými kňazmi. V homílii kardinál Leonardo Sandri pripomenul, že Presvätá Bohorodička svojím slzením tak v dejinách, ako aj dnes je spojená s našimi bolesťami. Takto nám ukazuje cestu, ako sa stať pravým učeníkom Ježiša Krista. Slávenie sprevádzal Zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc pod vedením dirigentky Lucie Lovašovej. Niektorých liturgických obradov púte sa zúčastnila aj Matka generálna SSNPM Sofia Lebedovič a niektorými sestrami z generálneho domu v Ríme.
         29. júna na sviatok sv. Petra a Pavla, mali pútnici pozvanie zúčastniť sa na eucharistickej slávnosti, ktorej predsedal Svätý Otec František v Bazilike sv. Petra.  Zúčastnilo sa vyše 500 slovenských pútnikov.  Eucharistická liturgia bola obohatená prítomnosťou tridsiatich štyroch novovymenovaných arcibiskupov metropolitov z celého sveta. Svätý Otec im posvätil páliá, ako znak ich novej pastierskej služby. V závere chór zaspieval mariánsku antifónu Salve Regina, počas ktorej Svätý Otec zotrval pred vystavenou milostivou ikonou Klokočovskej Bohorodičky a uctil si ju bozkom. 
V popoludňajších hodinách sa pútnici presunuli do Baziliky sv. Jána v Lateráne. V bazilike zaznel  Akatist ku Klokočovskej Bohorodičke. Na záver sa prítomným prihovoril J. Em. kardinál Jozef Tomko. Vyzdvihol Máriinu oddanosť Božiemu pozvaniu ku dielu spásy a nabádal veriacich zložiť všetku svoju biedu, špinu a zlobu k jej nohám. Nakoniec vyjadril svoj dôverný vzťah ku Klokočovu a odporúčal vzývať Pannu Máriu modlitbou posvätného ruženca i východnými mariánskymi hymnami. Vladyka Cyril Vasiľ poďakoval kardinálovi Jozefovi Tomkovi za jeho celoživotný prínos a venoval mu špeciálne vyrobenú ikonu Klokočovskej Matky. 
 30. júna bola znova možnosť pre pútnikov byť na Generálnej audiencii so Svätým Otcom. Na Nádvorí sv. Damaza pápež František pozdravil jednotlivých veriacich. Po katechéze sa osobitne prihovoril slovenským pútnikom týmito slovami:
„S láskou pozdravujem slovenských veriacich, osobitne účastníkov Ďakovnej púte Košickej eparchie, ktorá slávi 350. výročie plačúcej milostivej ikony Klokočovskej Bohorodičky, vedených jej ordinárom arcibiskupom Mons. Cyrilom Vasiľom. Bratia a sestry, táto oslava Matky Božej nech obnoví vo vašom ľude vieru a živé vedomie jej príhovoru na vašej ceste. Zo srdca žehnám všetkých vás i vašich drahých vo vlasti. Sláva Isusu Christu!“
V závere audiencie slovenskí pútnici zaspievali pápežskú hymnu „V sedmobrežnom kruhu Ríma“, počas ktorej Svätého Otca osobne pozdravili  arcibiskup Cyril Vasiľ SJ a biskup Marián Andrej Pacák CSsR. 
Popoludní pútnici slávili archijerejskú sv. liturgiu v Bazilike Santa Maria Maggiore, ktorej predsedal vladyka Cyril Vasiľ SJ. Príležitostnú kázeň predniesol vladyka Marián A. Pacák CSsR. Poukázal na to, že cesta do Ríma pri príležitosti 350. výročia slzenia klokočovskej ikony Bohorodičky nie je výlet, ale putovanie, čo pútnika niečo stojí.  
Po sv. liturgii boli Matkou generálnou Sofiou pozvaní hostia so sestrami na slávnostnú večeru do generálneho domu. V kaplnke generálneho domu Matka generálna privítala hostí a a vladyka Cyril Vasiľ podaroval sestrám do dreva vypálenú ikonu klokočovskej Bohorodičky a poďakoval za službu sestier a tiež vyzval na ďalšiu spoluprácu.
„Sme vďačné Bohu za bohaté duchovné milosti tejto púte, ktoré sme v Ríme vyprosovali pre celú našu Kongregáciu.“
Foto a text: s. Jozefka H. Maníková

Čítať ďalej

Na ľudovú nôtu

V pondelok 28. Júna 2021 o 10.00 hod. k nám zavítali šiestaci z Cirkevnej základnej školy sv. Gorazda z Prešova. V máji nás príjemne prekvapili svojimi pozdravmi, ktoré vlastnoručne vyrobili. Tentokrát si pre nás pripravili zaujímavý program plný ľudovej a gospelovej hudby, piesní, tancov a divadelného predstavenia „Páračky“. Každému z nás podarovali bielu ružu na znak úcty a vďaky. My sme ich obdarovali veľkým potleskom a radosťou a P. Albínka im zarecitovala báseň Vyznanie. Boli to radostné chvíle, seniori sa potešili mladým, vznikli nové priateľstvá a nezabudnuteľné zážitky.

Táto aktivita sa uskutočnila vďaka vzájomnej spolupráci a projektom Active citizens fund ACF, Karpatskej nadácie a OZ Láskavé ruky.

Spracovala: Mgr. Juliana Knutová

Čítať ďalej

Deň ľudových tradícií

15. jún 2021 sa do našich sŕdc zapísal veľkými písmenami. Bol to deň na ktorý sa tak ľahko nezabúda. Dopoludnie strávené pri tvorbe, hudbe a ľudových remeslách. Vypletanie košíčkov z prútia, maľovanie na keramiku, či pletenie podsedákov bolo zaujímavým spestrením a oprášením našich zručností a predovšetkým spomienok. O výbornú tanečnú atmosféru sa postarala živá ľudová hudba zo Sabinova. Nechýbalo ani občerstvenie a nádherné slnečné počasie.

Táto aktivita sa uskutočnila vďaka vzájomnej spolupráci a projektom Active citizens fund ACF, Karpatskej nadácie a OZ Láskavé ruky.

Spracovala: Mgr. Juliana Knutová

Čítať ďalej