Skip to main content

Večná jej pamiatkaNEKROLÓG  Sr.  IrenY  AnnY  ProtivňákoVEJ
„Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo,
ani do ľudského srdca nevystúpilo,
čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“
1 Kor 2, 9
 
 
Sr. Irena Anna Protivňáková sa narodila 24. januára 1922 vo Vydrani, okres Medzilaborce. Na piaty deň po svojom narodení prijala sviatosť krstu a myropomazania. Po absolvovaní ľudovej školy v rodnej obci a meštianskej školy v Medzilaborciach 16. septembra 1938 vstúpila do rehole sestier služobníc v Prešove. Po ukončení  noviciátu 23. marca 1941 zložila dočasné rehoľné sľuby a  28. augusta 1947 doživotné.
V školskom roku 1940/41 absolvovala jednoročný kurz na Štátnej dievčenskej meštianskej škole v Prešove a o rok neskôr získala na Štátnej slovenskej učiteľskej akadémii v Bratislave spôsobilosť na prácu v detských opatrovniach (dnešné MŠ).
V rokoch 1945 – 1947 pôsobila ako učiteľka v Trebišove a do roku 1950 v Ľutine, kde ju zastihla likvidácia reholí. V civilnom oblečení odišla do Michaloviec, aby sa spolu so sestrou Isajou Mitrovkou starala o chorú dobrodinku Teréziu Sotákovú. Do roku 1958 pracovala v našej zoštátnenej materskej škole ako školníčka a potom do roku 1969 v Združenej výrobe v Michalovciach. Jeden rok pracovala na fare v Topoľanoch ako kuchárka, kde pôsobil redemptorista o. Štefan Lazor.  Do odchodu na dôchodok v roku 1979 pracovala opäť ako školníčka v MŠ v Michalovciach. Ako dôchodkyňa naďalej vypomáhala otcom redemptoristom. V roku 1998 odišla do komunity v Humennom a od roku 2005 žila opäť v komunite v Michalovciach. V obidvoch komunitách sa venovala apoštolátu modlitby, domácim prácam, pečeniu a krájaniu prosfory a práci na záhrade.
Svoj zasvätený život prežívala v hlbokej láske, vernosti a intímnom vzťahu s Ježišom Kristom, k  čomu povzbudzovala aj iné sestry. Bola múdra a rozvážna, čo jej pomáhalo byť dobrou predstavenou svojím spolusestrám. Veľa času trávila v domácej kaplnke. Mala dobré a citlivé srdce a medzi sestrami bola obľúbená pre svoj láskavý humor. Bola radostná, pokojná a veľmi vďačná.
Posledné mesiace života sa jej zdravotný stav postupne zhoršoval, zvlášť posledné týždne, keď už bola pripútaná na lôžko, čo si vyžadovalo celodennú starostlivosť, ktorú jej sestry s láskou poskytovali.
Pán života si ju vo svojej dobrote k sebe povolal 1. marca 2021. Zaopatrená sviatosťami, zomrela ticho a pokojne, v prítomnosti  spolusestier vo veku 99. rokov  a  v  82. roku rehoľného zasvätenia.
  Večná jej pamiatka!

Čítať ďalej

Oslava jubilea

Kto zanechá ľudí, aby našiel Boha , v Bohu nájde ľudí. Kto nechá Boha kvôli ľuďom, je vždy rozdelený.
(Kiko Argüello, Zápisky)
Dňa 28. februára 2021 sme z Božej dobroty oslávili 25. rokov rehoľného života sr. Ivany Jany Sojkovej. V úzkom spoločenstve sestier sme ďakovali Bohu za dar rehoľného povolania a vyprosovali pre sr. Ivanu ale aj pre nás a všetky sestry našej provincie dôveru každý deň sa opierať o Ježiša Krista a jeho lásku, ktorá sa zjavuje v našich životoch a dovoliť, aby z nás urobil nové, nerozdelené stvorenia na svoj obraz. Po spoločnej modlitbe sme strávili ďalšie spoločné chvíle pri sviatočnom obede.

Čítať ďalej

Pohreb sr. Terézie Pavlíny Strelcovej, SNPM

Pohreb sr. Terézie Pavlíny Strelcovej sa konal v Dome smútku v Prešove dňa 7. januára 2021. Pohrebné obrady slúžil vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, spolu s ním slúžili otec Daniel Šarišský, synovec zomrelej sr. Terézie a ceremonár otec Pavol Vasiľ. Vladyka Ján v príhovore vyzdvihol krásu života s Bohom v zasvätení a spomenul, že sr. Teréziu poznal ako pokornú a vždy hľadajúcu Božiu vôľu pre svoj život. Sr. Terézia bola pochovaná na mestskom cintoríne v Prešove. Zádušnú svätú liturgiu slávil vladyka Ján Babjak v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove.
Vičnaja jej pamjať, blaženyj pokoj!
Za modlitby a spomienku na ňu vám ďakujú
Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie a príbuzní

Čítať ďalej

Názov projektu: Spolu chráňme seniorov

Metóda realizácie projektu: spolupráca medzi MOV LÁSKAVÉ RUKY o.z., pobytového sociálneho zariadenia určeného pre seniorov s poruchou mobility a špeciálnymi potrebami Domom sv. Kozmu a Damiána na Rumanovej 6 v Prešove (ŠZ, DSS, ZOS) a realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja.

Projektovým zámerom je zvýšiť kvalitu života seniorov s poruchou mobility a pomôcť im rozhodovať o svojej prítomnosti i budúcnosti a v čase mimoriadnej situácie pandémie koronavírusu Covid -19. Viac o projekte: Spolu chráňme seniorov – Dom sv. Kozmu a Damiána (domkad.eu)

Čítať ďalej

50. rokov zasväteného života sestry Agáty

Bohu vzdávame vďaku za 50. rokov zasväteného života
Dňa 21.11.2020 v Michalovskej komunite sestier služobníc NPM oslávila s. Agáta Helena Sokolová 50. rokov zasväteného života v kruhu svojej komunity. Dňa 22.11.2020 jej k významnému jubileu prišli zablahoželať v mene celej provincie sestra Emanuela M. Rindošová, provinciálna predstavená a jej zástupkyňa s. Natanaela A. Barnová. Spoločne pri modlitbe Bohu vzdávali vďaku za dar jej rehoľného povolania. Stretnutie pokračovalo spomienkami a radostnou atmosférou pri spoločnom agapé. 

Čítať ďalej

Červená streda

V stredu 25.11. 2020 sme sa v našej CMŠ sestry Jozafaty spojili s Cirkvou tzv. ČERVENÁ STREDA. Ďakujeme rodičom za spoluprácu v oblečení našich detí. Pomodlili sme sa spoločne v kaplnke sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie k našim mučeníkom, ktorých sme prosili o silu, aby sme dokázali my
a aj naše rodiny niesť to, čo mučeníci minulej a dnešnej doby.
ĎAKUJEME ZA VAŠE VZORY ŽIŤ ŽIVOT PLNÝ VIERY A NÁDEJE V BOHA.
Text/Foto: sr. Joachima Barabasová

Čítať ďalej