Skip to main content

Nové provinciálne vedenie

V dňoch 19. – 26. septembra 2020 sa v Provincii Svätého Ducha Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie koná X. Provinciálna kapitula na tému: “Zatiahni na hlbinu”. Počas kapituly sa dňa 24. septembra uskutočnili aj voľby nového provinciálneho vedenia na obdobie piatich rokov. Novou provinciálnou predstavenou sa stala sr. Emanuela Mária Rindošová. Za provinciálne radkyne boli zvolené sr. Natanaela A. Barnová, prvá radkyňa a provinciálna zástupkyňa, sr. Faustína K. Minčičová, druhá provinciálna radkyňa, sr. Hieronyma R. Kaščiková, tretia provinciálna radkyňa a sr. Marianna J. Gladišová, štvrtá provinciálna radkyňa.
Text: sr. Ivana Sojková/ Foto: sr. Simeona Ferková

Čítať ďalej

Týždeň dobrovoľníctva 2020

Dom sv. Kozmu a Damiána v Prešove v spolupráci s OZ Láskavé ruky a Prešovským dobrovoľníckym centrom – o.z. sa zapojili do „Týždňa dobrovoľníctva 2020“. Náš deň aktívneho dobrovoľníctva bol v stredu dňa 16.09.2020. Rukávy si vyhrnulo spolu trinásť dobrovoľníkov – študentov zo Strednej odbornej školy služieb z odboru kaderník-vizážista na Košickej 20 v Prešove. Odhodlane sa pustili do údržby seniorparku, ktorý sa nachádza v exteriéri Domu sv. Kozmu a Damiána. Za štyri hodiny študenti – dobrovoľníci urobili poriadny kus práce na jesennej úprave nášho seniorparku, hrabali lístie, pleli burinu, kosili trávu, natierali drevené lavičky. Zvlášť šikovne im išlo vytváranie fazóny pri strihaní kríkov a zelene, ale hlavne svojou šikovnosťou, ochotou a zápalom pre dobrú vec, potešili našich seniorov. Seniori ich pozorne sledovali z bezpečia balkónov a terás.
Radosť z dobre vykonanej práce bolo vidieť na tvárach dobrovoľníkov aj na pochvalných gestách a slovách seniorov, veď náš park dostal nový jesenný zostrih a všetko sa rozvinulo do novej krásy a súladu.
Dobrovoľníci z LÁSKAVÝCH RÚK
Táto aktivita sa uskutočnila vďaka projektov Active citizens fund ACF, KARPATSKEJ NADÁCIE a Nadácie Slovenskej sporiteľne, grantového programu


Čítať ďalej

Košikárstvo – krásne remeslo našich otcov

Košikárstvo má na Slovensku dlhú tradíciu. My sme radi, že aj v Dome sv. Kozmu a Damiána sme sa tomuto remeslu mohli trochu priučiť, a to vďaka zručnej košikárke, ktorú sme projektom získali na pozíciu: pracovník pre odbornú činnosť – rozvoj pracovných zručností. Košikárske dopoludnie všetkých zaujalo svojou osobitou krásou a spomienkami na detstvo. Veď v časoch mladosti našich seniorov, v každej dedine mali svojho košikára a aj naša p. Marika sa tomuto remeslu priučila od svojho starého otca. Pletenie išlo od ruky a techniku si vyskúšali viacerí seniori. Plietli sa nádoby – dózy na ceruzy či príbor, ale aj štýlové dekoračné domčeky, ktoré budú vhodným darčekom pre návštevníkov nášho Domu sv. Kozmu a Damiána. Zaujímavé dopoludnie bude mať ešte jeden pozitívny aspekt, pri najbližšom skypovaní a videohovoroch s mladými dobrovoľníkmi, ukážeme im naše košikárske výrobky, a tak v nich aspoň trocha podnietime záujem o toto staré remeslo.
Na tomto projekte spolupracuje viacero subjektov, a to: Active Citizens Fund – Slovakia, o.z. mimoriadny zamestnanecký grantový program FÉROVEJ NADÁCIE O2 ročník 2020, LÁSKAVÉ RUKY, seniori z Domu sv. Kozmu a Damiána a študenti z rôznych stredných a vysokých škôl.
text: s. Emanuela

Čítať ďalej

Posviacka pamätnej tabule v Nižnej Vladiči

Dňa 13.9.2020 o 10:30 hod sa vo farnosti Nižná Vladiča konala odpustová slávnosť Narodenia Presvätej Bohorodičky, na ktorej sa zúčastnili ako hostia o. Šimon Gajan, o. Miroslav Liška CssR a za Kongregáciu sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie sestra provinciálna Petra Sičáková a jej zástupkyňa sestra Emanuela Rindošová. V závere slávnosti presbyter Peter Hríb posvätil tabuľu venovanú spomienke na rodáčku z Nižnej Vladiče, sestre Jeremii Júlii Galajdovej SNPM, ktorá nás predišla do večnosti dňa 2.8.2019, s vďakou za dar jej rehoľného zasvätenia. Po posviacke pamätnej tabule sa k prítomným prihovorila s. Petra Sičáková, ktorá s vďačnosťou za život, rehoľné povolanie i svedectvo života s. Jeremie Galajdovej, všetkých prítomných povzbudila k prežívaniu hĺbky Božieho milosrdenstva vo svojich životoch pod ochranou Presvätej Bohorodičky.
Pamätnú tabuľu z vďačnosti dali vyhotoviť správca farnosti o. Peter, veriaci farnosti, rodina a obec Nižná Vladiča. / text: s. Emanuela/

Čítať ďalej

Vízie seniorov

Vízie seniorov
Vďaka našim životným skúsenostiam, vieme čo potrebujeme. Preto sme sa rozhodli dňa 28.7.2020 napísať otvorený list predsedovi Prešovského samosprávneho kraja p. PaeDr. Milanovi Majerskému PhD. s prosbou o podporu projektu pre Dom sv. Kozmu a Damiána pod názvom: „Seniori vedia, čo potrebujú“. Odpoveď nedala na seba dlho čakať a z kancelárie predsedu PSK nám prišla odpoveď, že sa našou žiadosťou budú zaoberať. Veríme, že aj naša iniciatíva aktívnych občanov-seniorov nakoniec prispela k pozitívnemu výsledku a čiastočnej podpore nášho projektu.
Ďalším podnetným dňom bol 21. august 2020, kde sme počas posedenia v seniorparku uvažovali nad návrhom, ako sa zapojiť do Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2021-2023. Spoločne sme tvorili vízie na ďalšie obdobie. My seniori sme sa zamýšľali nad aktuálnymi potrebami nášho zariadenia. Naše vízie zahŕňali viaceré návrhy. Zhodnotili sme situáciu, ktorá je, a čo by sa dalo ešte zrealizovať. Situácia s Covidom nám ukázala, čo by sa zišlo dobudovať a viaceré iné vylepšenia. Veríme, že nájdeme podporu cez rôzne projekty a granty pre realizáciu týchto našich vízií v rámci komunitného plánu Mesta Prešov. Naše spísané návrhy sme odoslali 21.8.2020 emailovou poštou na Mesto Prešov. Naše iniciatívy sme konzultovali s viacerými dobrovoľníkmi-študentmi, ktorí aj počas koronarízy sú s nami v spojení cez video hovory a telefonické spojenie. Sme presvedčení, že aj naša iniciatíva v komunikácii so samosprávami prispeje k lepšej životnej úrovni nás seniorov a k tvorbe prostredia pripomínajúceho domov.
Seniori z Domu sv. Kozmu a Damiána
Táto aktivita sa uskutočnila vďaka projektu „Energia mladých a skúsenosti šedín“ v spolupráci viacerých subjektov, a to: Active Citizens Fund – Slovakia, o.z. LÁSKAVÉ RUKY, seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána a študentov z rôznych stredných a vysokých škôl.

Čítať ďalej