Skip to main content

Prvý decembrový týždeň plný aktivít

Na začiatku týždňa nám Pán doprial dožiť sa slávenia krásnych jubileí, počas ktorých sme mu ďakovali za dar života. Pani Mária oslávila krásnych 85 rokov života a ďalšia oslávenkyňa, pani Eva, sa dožila pekných 90 rokov. Spolu s ostatnými seniormi sme si posedeli pri sladkej torte a zaspievali si so sprievodom gitary a tak sa tešili z prítomnej chvíle. Ďalšie dni boli zamerané na blížiace sa vianočné sviatky. Dokončovali sa vianočné darčeky, ktoré si seniori pripravovali pre svojich blízkych. Uplietli pre nich farebné košíky, ktoré budú slúžiť na rôzne drobnosti, a ozdobili ich vianočnými pozdravmi. Vyvrcholením tohto týždňa bola štvordňová duchovná obnova seniorov, ktorá začala vo štvrtok na sviatok sv. Mikuláša svätou liturgiou, ktorú slúžil o. Marcel. Program pokračoval aj v nasledujúci deň, prvý piatok v mesiaci. Seniori sa opäť zjednotili v tichu a v liturgickej modlitbe. Svätú liturgiu, po ktorej nasledovala eucharistická pobožnosť, slúžil o. Marek. Popoludní k nám zavítal sv. Mikuláš, ktorého sprevádzali bohoslovci z Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. P. P. Gojdiča. Pre seniorov pripravili program s duchovným odkazom. Za mohutného spevu rozdali seniorom nielen sladké dary, ale aj úsmev, milé slovo či pohladenie. Duchovná obnova skončila svätou liturgiou v nedeľu.
Čas duchovnej obnovy bol časom naplneným spoločnou modlitbou i sviatosťou zmierenia. Spoločne sme ďakovali Pánovi za dary, ktoré nám bohato dáva.

Čítať ďalej

Duchovná obnova pre dievčatá

Duchovná obnova – „Boží zámer s človekom.“ Nad touto témou sa zamýšľali dievčatá a sestry na duchovnej obnove v Starej Ľubovni, ktorá sa konala 23.11. – 25.11.2018. Dievčatá tak mali účasť nielen na prednáškach, ktoré dávala sestra Hieronyma a sestra Ester, ale aj na spoločnom živote, na modlitbách a spoločnom stole spolu so sestrami z rôznych komunít. Bol to požehnaný čas poznávania, stíšenia, modlitby pre všetkých. Bohu vďaka.

Čítať ďalej

S Bohom môžem všetko vykonať… bl.Jozafata

20. november oslavujeme sviatok blaženej Jozafaty Hordaševskej. Preto sme sa tiež spolu s klientmi zariadenia Domu svätého Kozmu a Damiána spoločne stretli a pripomenuli si život tejto blaženej sestry. Nasledovalo spoločné premietanie filmu o jej živote, o jej odhodlaní a službe, ktorý pokračoval zábermi zo života sestier Služobníc NPM na Slovensku. Vyvrcholením sviatku bolo uctenie si jej relikvií a tiež spoločná modlitba a pieseň. Nech sa blažená Jozafata prihovára za nás u dobrotivého Pána.

Čítať ďalej

Sviatok blaženej Jozafaty v Humennom

20. novembra, na sviatok Matky Jozafaty Hordaševskej, sa konala v Humennom veľká slávnosť. V bočnom priestore chrámu boli uložené ostatky svätých: sv. Jána Zlatoústeho a sv. Martina a blahoslavených: vladyku Petra Pavla Gojdiča, vladyku Vasiľa Hopka, o. Metoda Dominika Trčku a blahoslavenej Matky Jozafaty Hordaševskej k uctievaniu pre veriacich. Svätú liturgiu slávil otec vikár Martin Zlacký spolu s o. viceprovinciálom redemptoristov Metodom Marcelom Lukáčikom z Michaloviec. Po sv. liturgii sme sa spoločne pomodlili moleben k blahoslavenej Matke Jozafate, pri ktorom sa prednášali prosby konkrétnych veriacich, ktoré písali pri modlitbe pred jej ikonou pár dní vopred. Tak máme nové výzvy aby sme sa utiekali k našim svätým a blahoslaveným nielen s prosbami, aj s našou vďakou voči nášmu nebeskému Otcovi. Text/foto: sr. Sofia Ondovčáková

(viac…)

Čítať ďalej

20. výročie cirkevného gymnázia sv. Jána Zlatoústeho

 

Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho v Humennom oslávilo výročie svojho založenia.
„Je 20 rokov veľa, či málo? Vzhľadom na to, že cirkevné školstvo začalo dýchať až po revolúcii v osemdesiatom deviatom, si myslím že je to dosť,“ hodnotil vo svojom príhovore zastupujúci riaditeľ PaedDr. Emil Jaroš. Písal sa rok 1998, keď do lavíc prvého cirkevného gymnázia v meste Humenné, no zároveň prvého gymnázia Prešovského biskupstva, zasadlo 72 prvákov. Od toho času už škola vychovala 1028 absolventov a rozšírila ponuku štúdia o anglický bilingválny odbor. O kvalite školy svedčia nielen diplomy a medaily, výborné študijné výsledky študentov na vysokých školách, ale aj samotný program osláv dvadsiateho výročia, pripravený na takmer profesionálnej úrovni.
Oslavy začali archijerejskou sv. liturgiou v chráme Zosnutia presvätej Bohorodičky v Humennom, kde sa nám s Božím slovom prihovoril náš drahý otec arcibiskup a metropolita Ján Babjak. Spolu s učiteľmi, študentmi a ďalšími významnými hosťami, medzi ktorými nechýbali primátorka mesta pani J. Vaľová, prednosta okresného úradu Ondrej Mudry, či provinciálna predstavená SSNPM sestra Petra Sičáková, ďakoval za 20 rokov činnosti gymnázia. V svätom Jánovi Zlatoústom, predstavil všetkým prítomným príklad hodný nasledovania. V prvom rade však spolu s ďalšími prítomnými kňazmi, medzi ktorými nechýbali ani početní absolventi školy slúžil Eucharistiu, cez ktorú bude Pán i v ďalších rokoch posilňovať všetkých gymnazistov a ich pedagógov. Veľmi výnimočný dar prijalo gymnázium v závere sv. liturgie z rúk humenského vikára o. Martina Zlackého v podobe relikvií patróna, sv. Jána Zlatoústeho.
Duchovne posilnení sa všetci prítomní presunuli do mestského kultúrneho strediska, kde sa hodnotným programom predstavili tí najtalentovanejší študenti. Popri prezentovaní života školy a jej mnohých úspechov bolo počuť najrôznejšie hudobné čísla, recitáciu, či vidieť tanečné vystúpenia. Vrcholom určite bolo slávnostné uvedenie CD albumu – „Neboj sa“ hudobnej skupiny GJZ band pod vedením sr. Antónie. CD posvätil sám otec arcibiskup a celé dielo, i tých, ktorí sa na jeho nahrávaní podieľali požehnal. Pedagogickému zboru udelil vzácnu zlatú medailu bl. Petra Pavla Gojdiča, ktorou im poďakoval za záslužnú prácu, ktorú svedomite vykonávajú.
Na záver pozvaných hostí čakal slávnostný obed.
Do ďalšej desaťročnice vstupuje Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho plné entuziazmu, chuti prijímať nové výzvy a dôkladne napĺňať svoje poslanie, ktorým je kvalitne vzdelávať mladú generáciu a rozvíjať osobnosť študenta i v oblasti duchovnej.

Mgr. E. Jarošová
(foto: Nikola Koškovská)

 

(viac…)

Čítať ďalej

SPOLU za MLADÝCH

„SPOLOČENSTVO a SPOLUPRÁCA“ … práve tieto 2 slová boli motiváciou pre zrod stretnutí SPOLUzaMLADÝCH – čiže bojovníkov (animátorov, kňazov, rehoľníkov) za mládež v Košickom protopresbyteráte. A túto nedeľu, 4. novembra sa uskutočnilo SPOLUzaMLADÝCH vol. 1. Keďže kresťan buduje spoločenstvo pri modlitbe a jedle, tak sme začali Večierňou v našej katedrále a pokračovali sme Pizzou party. Bol to požehnaný čas plný rozhovorov, upevňovania vzťahov, jednoduchej vzájomnosti, ale aj smiechu a zábavy. Taktiež sme medzi nami privítali nových bojovníkov za mladých z duchovných radov – sr. Simeonu, o. Tomáša a o. Lukáša. Predstavili sme si stretnutia, ktoré organizuje Mládež Košického protopresbyterátu a taktiež ďalšiu myšlienku SPOLUzaMLADÝCH. Dohodli sme sa na 4 stretnutiach v roku, v budovaní 4 oblastí života (vzťahy – duchovný život – formácia – spoločenstvo). Pizza zjedená, srdcia plné … Bohu vďaka za všetko a za všetkých! /zdroj: Mládež Košického protopresbyterátu/

(viac…)

Čítať ďalej

Október je mesiac, v ktorom je striebro vo vlasoch vzácne…

 

V našej spoločnosti je mesiac október mesiacom, v ktorom sme vyzývaní k väčšej pozornosti a úcte k starším ľuďom. Vychovávame k tomu už malé deti. Učíme ich darovať starkým svoj úsmev i pohladenie. Naša úcta patrí tým, ktorí sa celý život dokázali obetovať pre svoje rodiny, našim rodičom a starým rodičom.

Aj v Dome sv. Kozmu a Damiána bol mesiac október 2018 veľmi pestrý. Hneď začiatkom mesiaca sme s našimi seniormi prijali pozvanie na benefičný koncert Prešovského samosprávneho kraja „Krídla túžby“ v Divadle Jonáša Záborského, ktorý sa konal pod záštitou predsedu PaedDr. Milana Majerského.
Voľný čas spríjemňovali v týchto slnečných jesenných dňoch našim seniorom deti z viacerých materských a základných škôl, ktoré si spolu s učiteľkami pripravili bohatý kultúrny, spoločenský aj športový program. Spievali, tancovali, recitovali, cvičili spolu so seniormi na mobiliári, skákali a behali po celom seniorparku. Každé dieťa malo pripravený svoj darček, ktorým chcelo potešiť. Deti z Cirkevnej materskej školy bl. Jozafaty v Ľutine spolu s rodičmi vyrobili nádherné srdiečka, ktoré spolu s objatím venovali všetkým seniorom. Deti zo Spojenej školy T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským na Sládkovičovej ulici v Prešove im zase na pamiatku priniesli vyrobené pozdravy a nakreslené obrázky.
Úsmev nestojí veľa, ale veľa dáva. Deti vytvorili pre seniorov atmosféru tepla domova a svojím postojom úprimnej radosti potvrdili, aké vzácne je striebro vo vlasoch našich seniorov. Vypadla nejedna slzička. Do budúcna deti prisľúbili, že prídu zas, keď k nám zavíta jar a znovu budú môcť tráviť čas so seniormi a šantiť vonku v prírode.

(viac…)

Čítať ďalej