Skip to main content
maxresdefault

Nedeľné stretnutie v Michalovciach

Nedeľné stretnutie 23.10. 2016 sa nieslo v duchu prípravy jasličkovej pobožnosti. Rozdelili sme si úlohy, ktoré súvisia so spomínaným vianočným pásmom. Najprv sa deti zabávali obľúbenými hrami vo vnútri a potom sa ešte chvíľu vyšantili aj v záhrade. Chlapci si zahrali futbal a dievčatá si užili šmýkačku i kreslenie v prírode. /sr. Augustína/

Čítať ďalej

nebo

Duchovná obnova študentov GJZ v Humennom

V dňoch od 20. 10. – 21. 10. 2016 si študenti GJZ v Humennom vykonali duchovnú obnovu v Juskovej Voli. Viedol ju o. ThDr. Vasiľ Kindja PhD. a katolícke spoločenstvo Marana Tha z Prešova. Hudobnou animátorkou bola sr. Antónia. Veľmi silné boli osobné svedectva a scénky, ktoré pripravilo spoločenstvo Marana Tha. Boh sa dotýkal svojou láskou cez večerné chvály a modlitbu príhovoru. Ďakujeme za modlitby a nech je oslávené Jeho meno v životoch každého z nás. (viac…)

Čítať ďalej

dandelion-199271_1920

Duchovná obnova pre mládež

V dňoch 14-16.októbra sa 7 mladých s o. kaplánom Tomášom Fischerom a sr.Jozafatou zúčastnili duchovnej obnovy vo Svite. Sestra Jozafata mala na starosti telesný pokrm pre mladých a o.Tomáš sa staral o ducha. Ubytovanie nám poskytli sestry služobníčky vo Svite vo svojom kláštore.V piatok sme sa na miestnom cintoríne pomodlili panychídu za zomrelých.V sobotu sme začali modlitbou 1.hodinky po nej sme slávili svätú liturgiu, po ktorej sme mali duchovné slovko o.Tomáša a po ňom bol čas na stíšenie a dotyk Boha. Po obede sme mali siestu a vybrali sme sa na kratšiu prechádzku do prírody. Modlitbou večierne sme začali vchádzať do nedele vzkriesenia. Večer si mladí pripravili zábavný program.V nedeľu sme sa pomodlili utiereň, po ktorej bola sv.liturgia, ktorú sme slávili spolu s ľudmi zo Svitu a s miestnym kňazom o.Marekom Kaľatom. Po obede bol čas na zdieľanie. Mladí odchádzali plní nadšenia a radosti už teraz sa tešia na pokračovanie v ich duchovnom živote. /sr. Jozafata/ (viac…)

Čítať ďalej

still life with bible on the desk

Formačný deň v Prešove

V dňoch od 7. – 9. 10. 2016 sa v Prešove konal formačný deň sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie na tému: „Kríza či rast v zasvätenom živote“ pod vedením sr. Marty Andraščíkovej, SSS. Kríza a rast so sebou súvisia. Možno ju chápať ako etapu očisťovania smerujúcu k novému pochopeniu hodnôt. V nej človek kriticky poznáva kritérium pomáhajúce odhaliť mu pravé hodnoty. Je to stav, keď sa človek pýta, ako ďalej. Je hodenou rukavicou vyzývajúcou k vývoju. Jednoducho patrí kživotu. Kríza z pohľadu viery nie je tragédiou, ale kairos – časom obozretnosti, príležitosťou skvalitniť život. Je smrťou i vzkriesením, zlomom i znovuzjednocovaním, rozhodovaním a očisťovaním. Zvláštnym druhom náboženskej krízy známym medzi mystikmi je temná noc. Temná noc je obdobím v modlitbovom a duchovnom živote, keď nás Boh chce viesť k jednoduchej modlitbe bez slov, myšlienok a citov. Každá kríza v duchovnom živote prináša zisk. Človek lepšie spozná svoju identitu, postupne sa začne zbavovať všetkého malicherného, nepodstatného, deštruujúceho vo svojom živote, duchovne sa zregeneruje, narastie v pokore pred Bohom a v dôvere v neho. Kríza je šanca, dotyk Boha, pozvanie k rastu, cesta od seba k sebe a k Bohu. Je to možnosť nového prežívania identity, ktorá sa môže prejaviť v novom správaní, novou dimenziou prežívania seba, sveta a novým prežívaním zmyslu a toho, že vieme ešte žiť a nakladať so životom.

Čítať ďalej

IMG_8519_tuz

Prvé Metropolitné zhromaždenie Gréckokatolíckej cirkvi

Prvé Metropolitné zhromaždenie Gréckokatolíckej cirkvi suiiuris na Slovensku v jej histórii sa konalo v piatok 23. septembra na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Je vyvrcholením procesu, ktorý začal 7. januára 2013, kedy bola na základe rozhodnutia Rady hierarchov slávnostne otvorená jeho prvá etapa, ktorá pozostávala zo zasadnutí archieparchiálneho a eparchiálnych zhromaždení. Tie sa konali v predchádzajúcich dvoch rokoch. Na Metropolitnom zhromaždení sa zúčastnili všetci hierarchovia Gréckokatolíckej cirkvi suiiuris na Slovensku – prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, ktorý zhromaždeniu predsedal, košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR, bratislavský eparchiálny biskup Peter Rusnák a pomocný prešovský biskup Milan Lach SJ. Začalo Molebenom vzývania Svätého Ducha pred začiatkom cirkevného zhromaždenia a bolo ukončené modlitbou k Božiemu milosrdenstvu. (viac…)

Čítať ďalej

View of a sunflower fields

Výlet na Šarišský hrad

V sobotu dna 10.9.2016 sa spoločenstvo sv. Terezky Ježiškovej z farnosti Humenné mesto vybrala na výlet. Ich cieľom bolo navštíviť hrad Šariš. Tešili sa, že Pán i doprial pekný horúci deň. Pozreli si krásy hradu, ktorý sa momentálne opravuje, urobili si pár fotografii. Pán je dobrý a všetko okolo neho hovorí o jeho kráse. Na záver výletu ako poďakovanie a prosbu i ochranu sa spoločne pomodlili modlitbu sv. Ruženca. /sr. Simeona/

(viac…)

Čítať ďalej

maxresdefault

Nový školský rok v materskej škole bl. Tarzície v Trenčíne

5. septembra 2016 Cirkevná materská škola bl. Tarzície v Trenčíne už po druhýkrát otvorila svoje brány štyridsiatim piatim deťom. Nový školský rok začali spolu s rodičmi modlitbou k blaženej mučenici Tarzícii a privítaním nových detí, po ktorom o. Igor, duchovný správca školy, slávnostne posvätil nové detské ihrisko v areáli školy. Toto miesto hry zveril ochrane sv. archanjela Michala, ktorého ikonu umiestnil v domčeku, aby naň deti pamätali. (viac…)

Čítať ďalej