Skip to main content
sky-690293_1920

SVIATOK ZOSNUTIA PRESVÄTEJ BOHORODIČKY

SVIATOK ZOSNUTIA PRESVÄTEJ BOHORODIČKY BOL PRE SESTRY SLUŽOBNICE V PREŠOVE VÝNIMOČNÝ

Sestry Služobníce Nepoškvrnenej Panny Márie oslávili sviatok Zosnutia presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, spolu s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, ktorý slúžil slávnostnú svätú liturgiu v Gréckokatolíckom kňazskom seminári blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove, spolu s rektorom, o. Miroslavom Dancákom, a prefektom seminára, o. Marekom Belejom, za asistencie bohoslovcov. Táto liturgia bola pre sestru Júliu Pribulovú spojená so zložením rehoľných sľubov poslušnosti, čistoty a chudoby na jeden rok. Vo svojej homílii vladyka pripomenul, aby práve rehoľné sľuby, modlitba a spoločný život boli prostriedkom pre konanie dobra, aktívnu službu blížnym a vydávanie svedectva lásky a milosrdenstva.

Autor: s. Regina Ľudmila Mitrová SNPM
Foto: s. Petra Eva Sičáková SNPM

(viac…)

Čítať ďalej

download

Camp 2016 Košickej eparchie

Od 5-7.8.2016 sa na Hatfe začal Camp 2016 Košickej eparchie. Prvý turnus otvorili študenti vysokých škôl a (ne)pracujúci. Prežili nádherné tri dni s Pánom a jeho Milosrdnou láskou. Stretnutie začali svätou liturgiou, ktorú slávil vladyka Milan Chautur, spolu s kňazmi Košickej eparchie. V homílii rozprával o šťastí raja. Po dobrej večeri nasledovala práca v skupinkách, kde spolu snívali svoje sny, aby bol svet krajší a vytvorili tak nádherné kvietky. Večerný program vyvrcholil modlitbou večierne pred sviatkom Premenenia Pána, do ktorej sa vykročilo so zažatými sviecami, aby tak každý človek priniesol Svetlo do tmy. V sobotu na samotný sviatok Premenenia Pána sa mohli účastníci sprevádzaní katechézou o.Martina Mráza postiť, pretože Adam sa nechcel postiť. V sviatosti zmierenia zažiť veľké Božie milosrdenstvo. Poobede boli pripravené športovo zábavné aktivity vo vodnom volejbale a basetbale. Večerný program začal katechézou o.Milana Kmeca na tému Prechod cez Červené more, kde vysvetlil, že v ťažkých časoch sa máme podľa vzoru Izraelitov pozerať dozadu, aké veľké veci Bokonal v našich životoch. V závere bola sprítomnená sedarová večera, do ktorej zúčastnených voviedol o.Milan Diheneščík. V nedeľu o 4.00 ráno sa areálom nieslo radostné Christos Voskrese!, keď sa mladí modlili utiereň vzkriesenia. Celý deň sa niesol v radostnom Duchu. Záverom programu bolo hudobné pásmo skupiny The Wind doplnené svedectvom o.Vlada Vargu, ktorý rozprával o Božom milosrdenstve v kríži synovej choroby a s. Jozafaty o svojom povolaní.

(viac…)

Čítať ďalej

Prodigal-SonRembrant

Dotknuté milosrdenstvom

Dňa 1. augusta 2016 popoludní sa skupina mladých pútnikov pod vedením otcov redemptoristov a sestier služobníc, vrátila späť z Krakova na Slovensko. Čas strávený na Svetových dňoch mládeže bol pre nich skutočne požehnaným časom, časom milostí. Mali možnosť čerpať živú vodu, ktorú Kristus rozdával v hojnosti cez sviatosti i svoje slovo. Nechať sa dotknúť a preniknúť jeho milosrdenstvom. Posilniť sa v živej viere cez spoločnú modlitbu miliónov mladých so Svätým Otcom Františkom,  nočnú adoráciu na Campuse Misericordiae i obnovu krstných sľubov. A takto naplnené radosťou, pokojom, posilnené vo viere a dotknuté milosrdenstvom môžu sa snažiť napĺňať odkaz Svätého Otca Františka: „Sme tu, Pane! Pošli nás deliť sa s tvojou milosrdnou láskou.“ /sr. Romana/

 

Čítať ďalej

still life with bible on the desk

Duchovné cvičenia v Sviatouspenskej Univskej lávre

 

V dňoch od 4.7 do 11.7 sa konali duchovné cvičenia v Sviatouspenskej Univskej lávre u otcov Studitov na Ukrajine, ktorých sa zúčastnilo 6 sestier služobníc a 1 sestra redemptoristka z Lomnice. Exercitátorom bol o.Pantelejmon Peter Gerbery, ktorý sa počas 6 dní snažil priblížiť sestrám “Reč na vrchu – Blahoslavenstvá. Počas tohto požehnaného času mohli sestry v tichu a osobnej modlitbe či liturgickej modlitbe cirkevného pravidla zatiahnuť na hlbinu a prehĺbiť tak svoj vzťah s Bohom. Po skončení duchovných cvičení sa s otcom Makarijom, predstaveným kláštora a bratom Jeremijášom vydali do neďalekého mestečka Ternopoľ, ktorého krásu mohli obdivovať. Zároveň navštívili vladyku Teodora Martynjuka pomocného Ternopoľsko-zborovského biskupa, ktorého sestry mali možnosť spoznať kým bol ešte ihumenom Sviatouspenskej Univskej lávry. (viac…)

Čítať ďalej

View of a sunflower fields

Púť zdravotníckych pracovníkov z Prešova na Skalku pri Trenčíne

Rada pre pastoráciu v zdravotníctve Konferencie biskupov Slovenska (KBS) zorganizovala pod vedením jej predsedu, prešovského pomocného biskupa Mons. Milana Lacha SJ, púť zdravotníkov. Uskutočnila sa 16. júla 2016 v spolupráci s pútnickým miestom Skalka pri Trenčíne. K pútnikom sa pripojili aj Prešovský zdravotníci z viacerých pracovísk a to z Domu sv. Kozmu a Damiána (ZOS, ŠZ), zo Slovenského Červeného kríža, územného spolku Prešov, z Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove a z Gréckokatolíckej Charity Prešov. Bohatý duchovný program pozostával z privítania pútnikov v areáli kláštora na Veľkej Skalke, kde sa všetci spolu pomodlili litánie k sv. pustovníkom a následne putovala procesia, sprevádzaná modlitbou posvätného ruženca, ku kostolu na Malej Skalke. Tam odzneli viaceré svedectvá zdravotníckych pracovníkov, ako oni vnímajú svoje poslanie v službe chorým a aké výzvy čakajú na kresťanov-zdravotníkov v budúcnosti. Vyvrcholením slávnostnej púte bola svätá omša a po nej zasvätenie slovenského zdravotníctva patrónom svätým Kozmovi a Damiánovi, ktorých relikvie si mohli prítomní uctiť po ukončení slávnosti. Záver stretnutia tvorilo agapé a milé priateľské stretnutia pútnikov. Celá púť sa niesla v duchu jednoty a spolupatričnosti. Všetkých prítomných spájala myšlienka, že svoj život venujú službe tým, ktorí to najviac potrebujú – chorým a trpiacim. (viac…)

Čítať ďalej

dandelion-199271_1920

Púť seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána do Ružencovej záhrady

Dňa 12.07.2016 sa uskutočnila púť seniorov do Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej. S myšlienkou usporiadania púte prišli naši seniori a spojili si tento úmysel s vďakou za 15 rokov existencie Domu sv. Kozmu a Damiána. Spolu skupinku tvorilo 23 pútnikov – seniori, zamestnanci a dobrovoľníci a postupne sa naše rady rozšírili aj o veriacich z domácej farnosti. Po privítaní a príhovore správcu Ružencovej záhrady, program pokračoval ďalej a to modlitbou svätého ruženca pretkávaného oslavnými piesňami. Potom nasledovala modlitba molebenu k Presvätej Bohorodičke. Po malom občerstvení sa pútnici rozišli po areály záhrady alebo strávili zopár pokojných chvíľ v modlitbe v tichu chrámu. Keď sa priblížilo poludnie, nastal čas návratu do Domu Svätého Kozmu a Damiána v Prešove. Všetci boli príjemne unavení, ale zároveň naplnení duchovným zážitkom a plní očakávaní budúceho putovania. (viac…)

Čítať ďalej