Skip to main content

Chcem, čo chce Ježiš, hľadám, čo chce On, milujem, čo miluje On /sv. Terezka Ježiškova/

V zapršanú jesennú nedeľu 29. októbra 2017 sa v chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom konala oslava 30. výročia založenia Zboru sv. Terezky Ježiškovej. V tento deň si terajší aj bývalí členovia zboru spoločne pripomenuli začiatky, úspechy aj prínos Zboru sv. Terezky Ježiškovej vo farnosti. Už mnoho rokov sprevádzajú mesto Humenné piesňami, akadémiami, vystúpeniami a inými aktivitami a samozrejme aktívne pôsobia aj v miestnom farskom spoločenstve. Slávnostnú svätú liturgiu slúžil o. vikár Martin Zlacký. V slávnostnej homílii priblížil a dal za príklad život sv. Terezky Ježiškovej, jej odvahu robiť malé veci s veľkou láskou na oslavu Boha, ako nás vyzývala aj stáť nedeľňajšieho evanjelia, kde Ježiš prikázal mužovi z ktorému vyhnal zlých duchov: „Vráť sa domov a rozprávaj, aké veľké veci ti urobil Boh!“
Po svätej liturgii sa konal spoločný slávnostný obed súčasných členov zboru s rodinnými príslušníkmi, miestnym o. dekanom Miroslavom Iľkom a o. kaplánom Pavlom Dancákom. Poobede o 15.00 hodine sa konala slávnostná akadémia, ktorú si pripravili členovia zboru. Prostredníctvom slova, scénok, prezentácií a spevu si pripomenuli úplné začiatky zboru. Zbor nosí meno sv. Terezky Ježiškovej z vďačnosti k o. Mastiľakovi CSsR, ktorého dlhý život sprevádzala láska k tejto jednoduchej a nenápadnej dievčinke, ktorá naplno spustila loďku svojho života na vlny dôvery a lásky v úplnej odovzdanosti Bohu.
5. februára 1987 bol založený maličký Zbor sv. Terezky Ježiškovej z veľkej túžby zasiať semienko do lona gréckokatolíckej cirkvi, aby rástlo a pritiahlo mladých ľudí k Pánovi. Nemalú zásluhu na vzniku zboru majú manželia Jakubovci, ktorí okrem svojich vlastných detí prijali ďalších dvadsať, aby im pomáhali, povzbudzovali ich, chránili a viedli na ceste k Pánovi.
Aj vďaka ich snahám začali prvé spievané sväté liturgie, jasličkové pobožnosti a akadémie. V pravoslávnom chráme sa 26. decembra 2003 uskutočnil ekumenický koncert, na ktorom samozrejme nechýbali. V roku 2004 sa v našom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky nahralo prvé CD. Nahrávalo sa pre potreby členov zboru.
Ďalšie obdobie prinieslo pre spoločenstvo a zbor nemalé zmeny. Značná časť mladých odišla do iných miest na štúdium. Do zboru prichádzali noví mladí členovia, ktorí opäť potrebovali čas na spoznávanie sa. Zbor prechádzal premenou, v zbore sa vystriedalo množstvo detí a mladých členov. V súčasnosti ho tvoria rozmanití mladí ľudia, obohatení rôznymi darmi a talentami, ktorí sú otvorení pre službu Cirkvi. Činnosť zboru nadväzovala na predchádzajúcu tradíciu. V súčasnosti sa stretávajú na spoločných nácvikoch v rehoľnom dome Sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Každú nedeľu a v sviatky o 10. 30 hod. pred svätou liturgiou v sakristii chrámu.
Záver akadémie patril ďakovaniam. V prvom rade Pánu Bohu za jeho požehnanie, a duchovných otcom, ktorí pôsobia vo farnosti. Neodmysliteľná vďaka patrila aj rodičom za to, že vedú svoje deti po ceste k Pánovi. Pri ďakovaní vypadla aj nejedna slzička z dojatia, keď ďakovali už zosnulým duchovným otcom Michalovi Ivankovi a Emilovi Sičákovi, vzácnym kňazom, ktorí počas svojho života podporovali toto miestne spoločenstvo. Zbor svätej Terezky Ježiškovej si na túto slávnostnú chvíľu pripravil hymnu k sv. Terezke Ježiškovej, ktorá odznela ako vrchol celého slávnostného spomienkového stretnutia.  (viac…)

Čítať ďalej

Formačno-pracovná konferencia pastorácie

 

V dňoch 19. – 22. októbra 2017 sa v priestoroch Kongresového centra UK v Modre – Harmónii uskutočnila celoslovenská formačno-pracovná konferencia pastorácie povolaní pod názvom Majte to isté cítenie ako Kristus. Pripravila ju Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS, ktorej predsedá žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Na konferencii sa zúčastnilo viac ako sto ľudí – koordinátorov pastorácie povolaní v diecézach a rehoľných spoločenstvách, predstavených kňazských seminárov zodpovedných za formáciu bohoslovcov, kňazov pracujúcich v univerzitných pastoračných centrách, kňazov zodpovedných za diecézne centrá mládeže, formátorov mužských a formátoriek ženských rehoľných spoločenstiev. Hlavnú tému: Ako formovať povolaných k zasvätenému životu a kňazstvu v rozmere emócií a sexualityv jednotlivých prednáškových blokoch predniesol dekan Inštitútu psychológie Pápežskej Gregorovej univerzity v Ríme prof. Dr. Hans Zollner SJ. Pomocný biskup Košickej arcidiecézy Mons. PhDr. PsLic. Marek Forgáč, PhD. rozšíril pohľad na danú problematiku zameraním sa na psychologické a spirituálne faktory, ktoré sú vhodným predpokladom na úspešnú formáciu ku kňazstvu a rehoľnému zasväteniu. Za našu Kongregáciu sa Konferencie zúčastnili s. Ester Andrea Mikitová a s. Jozefka Helena Maníková

Čítať ďalej

Milión detí sa modlí ruženec

V takmer 70 krajinách sa deti 18. októbra 2017 o 9.00 h zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom. Aj deti z Humenného západného a východného obradu sa v kostole všetkých svätých v Humennom spojili v modlitbe ruženca. Buďme hlasom Božej Matky v tomto nepokojnom svete a pomáhajme našim deťom, aby od útleho detstva zakúšali, že iba cez modlitbu ruženca, to znamená, keď sa budú držať ruky Panny Márie, sa dá na tejto zemi vybudovať spoločnosť, kde bude možné harmonické spolužitie a spravodlivosť.

Čítať ďalej

Návšteva z Ukrajiny

 Dňa 12. až 13. októbra trenčiansku komunitu a CMŠ bl. Tarzície navštívi sestry služobnice z Ukrajiny, ktoré pracujú v školstve a ich cieľom bolo oboznámiť sa s okolnosťami cirkevného školstva na Slovensku. Keďže pre mnohé z nich to bola prvá návšteva Slovenska, navštívili aj trenčiansky hrad, pútnické miesto Skalka a cirkevnú školu v Žiline. Ďakujeme za krásne spoločenstvo a vzájomné obohatenie.

Čítať ďalej

V Dome sv. Kozmu a Damiána začala zaujímavá jeseň

Mesiac október sa niesol v znamení kultúrnych podujatí. Spolu s našimi  klientmi  sme  sa  2. októbra 2017 zúčastnili na regionálnej súťaži „Krídla túžby“, ktorá sa konala v divadle Jonáša Záborského. Táto súťaž sa niesla pod záštitou Prešovského samosprávneho kraja. Zaujímavý kultúrny program a divadelné scénky klientov z iných zariadení, nás veľmi zaujali a pobavili.

Na zaver súťaže boli oceňovaní najlepší prijímatelia, poskytovatelia a zamestnanci sociálnych zariadení.

Ďalšie zaujímavé podujatie, ktoré sme s klientmi navštívili 5. októbra 2017 bolo folklórne vystúpenie „Kandráčovcov“. Vystúpenie sa konalo pri príležitosti mesiaca úcty k starším v Parku kultúry a oddychu v Prešove a usporiadateľom bolo Mesto Prešov. Podujatie plné spevu a hudby pripomenulo našim klientom ich mladosť a s radostným srdcom sa ku spevu známych pesničiek pridali.

Na spestrenie jesenných dní a skrášlenie interiéru nášho zariadenia spoločne sme s klientmi zhotovili koláž na tému „Jesenná krajinka.“ Pri jej vytváraní nešetrili dobrými nápadmi, fantáziou a svojim talentom. Vytvorili čarovnú krajinku plnú  jesenných motívov a farieb.

(viac…)

Čítať ďalej

Jubileum sestier

Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie si krásnou slávnosťou 7. októbra 2017 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove pripomenuli 25 rokov, kedy 7 sestier povedalo Bohu svoje ÁNO. Sestra Maximiliána, Hieronyma, Emanuela, Marianna, Augustína, Serafína a Martina oslávili svoje 25-ročné rehoľné jubileum sv. liturgiou za účasti metropolitu arcibiskupa Jána Babjaka, biskupa Jána Eugena Kočiša a ostatných kňazov, rehoľníkov, spolusestier a pozvaných príbuzných. Milú slávnosť doprevádzal spevom Bohoslovecký zbor sv. Romana Sladkopevca aj spolusestry. Povznášajúci duchovný zážitok dotvorilo aj spoločné stretnutie jubilantiek s pozvanými hosťami a spolusestrami pri slávnostnom stole v gréckokatolíckom seminári na Sládkovičovej ulici.
Drahé jubilantky, nech vás Boh žehná na MNOHAJA I BLAHAJA LITA!

(viac…)

Čítať ďalej

Blahorečenie Títusa Zemana

V sobotu 30. septembra 2017 veriaci z Popradu-Veľkej skoro ráno putovali autobusom do Bratislavy na Blahorečenie dona Títusa Zemana, mučeníka za duchovné povolania. Slávnosť začala o 10.30 h v Petržalke na priestranstve pri Kostole Svätej rodiny.
Na pontifikálnej sv. omši blahorečenia predsedal a obrad blahorečenia vykonal legát Svätého otca Františka – kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. Zúčastnilo sa množstvo biskupov, kňazov, bohoslovcov, zasvätených osôb, veriacich z celého Slovenska. Na záver si mohli všetci veriaci uctiť a modliť sa pri relikviách blahoslaveného mučeníka Títusa Zemana.
Blahoslavený Títus Zeman, prihováraj sa za nás.

Čítať ďalej