Skip to main content

50. rokov zasväteného života sestry Agáty

Bohu vzdávame vďaku za 50. rokov zasväteného života
Dňa 21.11.2020 v Michalovskej komunite sestier služobníc NPM oslávila s. Agáta Helena Sokolová 50. rokov zasväteného života v kruhu svojej komunity. Dňa 22.11.2020 jej k významnému jubileu prišli zablahoželať v mene celej provincie sestra Emanuela M. Rindošová, provinciálna predstavená a jej zástupkyňa s. Natanaela A. Barnová. Spoločne pri modlitbe Bohu vzdávali vďaku za dar jej rehoľného povolania. Stretnutie pokračovalo spomienkami a radostnou atmosférou pri spoločnom agapé. 

Čítať ďalej

Červená streda

V stredu 25.11. 2020 sme sa v našej CMŠ sestry Jozafaty spojili s Cirkvou tzv. ČERVENÁ STREDA. Ďakujeme rodičom za spoluprácu v oblečení našich detí. Pomodlili sme sa spoločne v kaplnke sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie k našim mučeníkom, ktorých sme prosili o silu, aby sme dokázali my
a aj naše rodiny niesť to, čo mučeníci minulej a dnešnej doby.
ĎAKUJEME ZA VAŠE VZORY ŽIŤ ŽIVOT PLNÝ VIERY A NÁDEJE V BOHA.
Text/Foto: sr. Joachima Barabasová

Čítať ďalej

Sviatok blaženej Jozafaty v Ľutine

20. november je už tradične deň, kedy slávime sviatok našej spoluzakladateľky bl. Matky Jozafaty v Cirkevnej materskej škole v Ľutine. Sv. liturgiu slávil o. Peter Iľko, ktorý nás v homìlii povzbudzoval k svätosti, podľa príkladu bl. Jozafaty. Na slávnosti sa zúčastnila aj sestra provincálna Emanuela Rindošová. Nech sa blažená Jozafata prihovára za nás u dobrotivého Pána.

Čítať ďalej

Prvé oficiálne a pracovné stretnutie vladyku Cyrila Vasiľa SJ

V stredu 18. novembra sa uskutočnilo prvé oficiálne a pracovné stretnutie vladyku Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského administrátora Košickej eparchie, v sprievode otca archimandritu Jaroslava Lajčiaka, košického protosynkela, s provinciálnou predstavenou sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Nová predstavená sr. Emanuela Mária Rindošová spolu s jej zástupkyňou sr. Natanaelou Alenou Barnovou prijali vladyku Cyrila v provinciálnom dome v Prešove.
Návšteva sestier služobníc sa začala krátkou modlitbou v kaplnke domu. Vladyka Cyril pekne pozdravil novú sestru predstavenú i jej zástupkyňu a vyjadril túžbu po ďalšej spolupráci s ich kongregáciou. Zároveň poďakoval sestre predstavenej za neúnavnú prácu sestier a vytváranie rodinnej atmosféry na rôznych miestach ich pôsobenia v Košickej eparchii, predovšetkým na biskupskom úrade ako aj v katedrále. Pri rozhovore sa venovali aj aktuálnej situácii počas pandémie ako aj hľadaniu nových spôsobov ako zviditeľniť misiu o význam kongregácie sestier služobníc. Na záver vladyka zanechal odkaz a pozdrav v kronike provinciálneho domu. Foto/Text: TSKE

Čítať ďalej

Projekt „Stimulujúce prostredie pre ľudí na vozíčku“, 9.11. 2020

Názov projektu:
„Stimulujúce prostredie pre ľudí na vozíčku“
Cieľ projektu
Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb cez vytvorenie stimulujúceho prostredia pre ľudí na vozíčku. Ďalším splneným cieľom je rozvoj sociálnych služieb na komunitnej úrovni.
Aktivity projektu
Nákup materiálno-technického vybavenia a vybavenie prostredia hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru, ktorý pomôže zvýšiť kvalitu života ľudí s poruchou mobility v Dome sv. Kozmu a Damiána.
Kvantitatívne výsledky projektu: Zakúpili sa 3 ks – nové technické zariadenia, 3 ks – nové zdravotnícko-technické zariadenia priamo súvisiace s prevenciou, alebo aj liečbou koronavírusu COVID-19. Doplnilo sa materiálne vybavenie pre seniorov. Zrealizoval sa nákup a inštalácia informačno-komunikačných tabúľ 1 ks do exteriéru na priečelie budovy, 5 ks do interiéru zariadenia a jeden informačný samolepiaci panel do výťahu.
Našou víziou do budúcnosti je aj naďalej zvyšovať kvalitu života ľudí so špeciálnymi potrebami podľa ich individuálnych potrieb. Projekt má dlhodobý charakter a budeme v ňom pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.
Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Čítať ďalej

Odpoveď seniorov na „Pieseň vďaky…“

https://drive.google.com/file/d/1q-bMMgS83DO2coveWACD9Mr0aVsXF1_A/view?fbclid=IwAR3Q7VvIfbV_YTyt4Q6KWl8tyD7LwVLPrkmjJ2D_XpOX0agh8-c-FeDQHJY


Milí mladí priatelia z farnosti Košice – Staré mesto, s dojatím i so slzou v oku sme pozorne sledovali krásny a hodnotný program, ktorý ste pripravili a nafilmovali pre nás, seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána z Prešova. Máte krásne talenty spevu, rozprávania, recitácie, ale hlavne talent urobiť radosť nám, teraz v ťažkej dobe pandémie. Váš nápad nahrať a poslať videoklip, bol naozaj úžasný. Odkaz na neho sme preposlali aj do našich rodín, aby videli, akú úžasnú mladú generáciu máme na Slovensku a potešili sa spolu s nami. Ako sme sa ďalej dozvedeli od nášho personálu, obrazový odkaz je teraz umiestnený na hlavnej www stránke Domu sv. Kozmu a Damiána. Každý kto otvorí www.domkad.eu, privíta ho váš hudobno-slovno-tanečný pozdrav. A to považujeme tiež za veľkú vec, lebo môže inšpirovať ďalších mladých ľudí k podobným veľkým činom pre potechu a radosť tých, ktorým už čas postriebril vlasy a urobil vrásky. Veríme, že čas pandémie raz pominie a my vás pozývame na návštevu k nám do Prešova, keď to bude možné, ale tiež sa už teraz chystáme navštíviť Vás v Košiciach, lebo pre viacerých z nás je to mesto našich mladých liet.
Jedno staré príslovie hovorí, že „láska a radosť rozdávaním rastie…“
Milí mladí priatelia, prajeme vám veľa entuziazmu a radosti do života, ktorú potom rozdávajte ďalej.
Vďační seniori z Domu sv. Kozmu a Damiána
Táto aktivita sa uskutočnila vďaka projektov Active citizens fund ACF, KARPATSKEJ NADÁCIE a Nadácie Slovenskej sporiteľne, grantového programu #mamnato, o.z. LÁSKAVÉ RUKY, seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána a žiakov ZŠ, študentov z rôznych stredných a vysokých škôl.

Čítať ďalej

Seniori sa zapájajú do komunitného plánu Mesta Prešov, 30.9. 2020

Seniori sa zapájajú do komunitného plánu Mesta Prešov
V tomto „Covidovom“ čase, kedy nebolo bezpečné pre seniorov na vozíčku zúčastniť sa verejného zasadania, sa seniori z Domu sv. Kozmu a Damiána rozhodli, že stretnutia na Mestskom úrade sa v ich mene zúčastní Mgr. Mária Rindošová. Na pracovnom stretnutí sa prehodnotil Akčný plán za obdobie 2018-2020 a prerokoval Návrh akčného plánu na roky 2021-2023 v rámci Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2021-2023, v ktorom boli zahrnuté aj návrhy od seniorov za Dom sv. Kozmu a Damiána. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 29.09.2020 o 10:00 hod v zasadačke Mestského úradu v Prešove.
Seniorov s podrobnými informáciami zo stretnutia oboznámila Mgr. Mária Rindošová. Návrhy a závery sa prediskutovali na komunitnom stretnutí seniorov v spoločenskej miestnosti v Dome sv. Kozmu a Damiána na Rumanovej 6 v Prešove dňa 30.9.2020. Diskutujúcich napr. zaujali informácie ohľadne debarierizácie Prešova. Bolo spomenuté to, čo sa už uskutočnilo, ale aj to, že samotní občania majú možnosť hlásiť, kde ešte vnímajú bariéry v našom meste a mestské zastupiteľstvo sa týmto bude zaoberať. Určite budeme o týchto skutočnostiach informovať aj našich mladých dobrovoľníkov pri videohovoroch. Sme presvedčení, že aj naša iniciatíva v komunikácii so samosprávami prispeje k lepšej životnej úrovni nás seniorov a k tvorbe prostredia pripomínajúceho domov.
Seniori z Domu sv. Kozmu a Damiána
Táto aktivita sa uskutočnila vďaka projektu „Energia mladých a skúsenosti šedín“v spolupráci viacerých subjektov, a to: Active Citizens Fund – Slovakia, o.z. LÁSKAVÉ RUKY, seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána a študentov z rôznych stredných a vysokých škôl.

Čítať ďalej

70. výročie likvidácie kláštorov komunistickým režimom

V roku 2020 si pripomíname 70. výročie likvidácie kláštorov komunistickým režimom. Pri tejto príležitosti sa v nedeľu 4. októbra 2020 sestry trenčianskej komunity zúčastnili spomienkovej slávnosti v chráme Školských sestier de Notre Dame v Trenčíne. Prítomné boli aj sestry Kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta a veriaci. Po spoločnej modlitbe si prítomní vypočuli osobné svedectvá sestier a sprítomnili dokument zo série Barbarstvo moci. Spoločne tak poďakovali za sestry, ktoré nasadením vlastného života bránili svoje povolanie i povolanie budúcich generácií.
Text, foto: s. Benjamína Ondovčáková

Čítať ďalej