Skip to main content

Popoludnie s deťmi

Takto by sme mohli charakterizovať dnešné stretnutie s deckami. Deti mali na výber zopár hier – Človeče nehnevaj sa, pexeso, puzzle, hravá abeceda a podľa toho ako chceli, tak si vybrali hru, ktorá ich na nejaký čas oslovila. Je to jeden zo spôsobov ako ich viesť k spoločnej hre v skupine, či učiť sa vzájomnej tolerancii a pomoci. Po vyšantení sa a súťažení bola rozprávka z knihy – Slovenské rozprávky: O dvanástich mesiačikoch. Sme vďační Bohu za dnešný čas a tešíme sa na karnevál, ktorý nás čaká už túto sobotu.

Čítať ďalej

Archieparchiálna púť zasvätených osôb v Ľutine.

Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ a pomocný biskup Milan Lach SJ sa v sobotu 4. februára stretli s rehoľníkmi a rehoľníčkami na archieparchiálnej púti zasvätených osôb v Ľutine. Zároveň kňazi a veriaci z prešovského protopresbyterátu slávili Fatimskú sobotu.

Hlavným slúžiacim bol vladyka Ján, ktorý ohlásil aj homíliu. Zameral sa v nej na slová z Druhého listu sv. apoštola Pavla Timotejovi: „Spoľahlivé je to slovo: Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť. Ak vytrváme, s ním budeme aj kraľovať. Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás. Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže.“ Rozdelil toto slovo na štyri roviny: 1. „Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť.“ Pozval zasvätených odumierať hriechu a brať veľmi vážne zasvätenie sa, lebo je na celý život, ba na celú večnosť a aj Boh ho berie vážne. 2. „Ak vytrváme, s ním budeme aj kraľovať.“ Dnešný človek nevie dodržať sľub, ale opierajúc sa o Boha a dôverujúc mu je možné zostať verným a dodržať sľub. 3. „Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás.“ Tieto slová znamenajú, že Boh rešpektuje našu slobodnú vôľu, slobodu človeka. Vladyka v tejto súvislosti povedal, aby sme nikoho neodsudzovali, ale sa modlili za tých, ktorí zapreli svoje povolanie. 4. „Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže.“ Ježiš čaká na návrat každého z nás, každého hriešnika. A dáva každému svoje milosti, aby sa obrátil, hoci aj na smrteľnej posteli.

Po svätej liturgii a po zverení sa pod ochranu Fatimskej Panny Márie nasledovala v Dome sv. Mikuláša prednáška otca augustiniána Milana Hermanovského OSA z Košíc, ktorý zasväteným hovoril na tému Zasvätený život dnes. Rozdelil ju do troch bodov. Venoval sa najprv duši človeka vychádzajúc z Božieho slova v knihe Genezis, potom Božiemu milosrdenstvu prostredníctvom evanjeliovej udalosti o Zachejovi a nakoniec povolaniu z Markovho evanjelia, keď povoláva svojich učeníkov. Zaujímavá prednáška rozprúdila diskusiu, ktorá pokračovala aj počas spoločného obeda, po ktorom si zasvätení pozreli nový dokumentárny film o gréckokatolíckom rehoľnom kňazovi Jánovi Ivanovi Mastiliakovi CSsR, ktorého proces o živote, hrdinských čnostiach, o povesti svätosti a znameniach prebieha na archieparchiálnej úrovni v Prešove.

Na stretnutí sa zúčastnilo 60 rehoľníkov a rehoľných sestier. V Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku pôsobia baziliáni (OSBM), ktorých je 11, redemptoristi (CSsR) – gréckokatolícka viceprovincia, ktorých je 33. Ďalej sú to sestry Rádu sv. Bazila Veľkého – baziliánky, ktorých je v provincii Božej Matky 35 a vo viceprovincii sv. Cyrila a Metoda 18. V Kongregácii sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie pôsobí 60 sestier a 5 sestier redemptoristiek je v kontemplatívnej reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa. /zdroj: grkatpo.sk/

(viac…)

Čítať ďalej

Stretnutie zasvätených Košickej eparchie

V Bazilike minor v Michalovciach sa na februárovej fatimskej sobote zúčastnili zasvätené osoby rehoľných komunít na území Košickej eparchie a následne sa stretli s miestnym košickým eparchom vladykom Milanom Chauturom CSsR. Program začal modlitbou posvätného ruženca, ktorý viedli Sestry služobnice z Michaloviec. Nasledovala modlitba tretej hodinky a po nej prednáška, ktorú pripravila a predniesla sestra Naukracia Zavacká OSBM, nová viceprovinciálna predstavená Sestier Rádu sv. Bazila Veľkého. Archijerejskej svätej liturgii predsedal vladyka Milan, ktorý v homílii podotkol, že zasvätenosť nie je len otázkou vonkajšieho vzhľadu, ale predovšetkým úplné vloženie sa do toho, čo človek žije, a následne pripomenul, že rehoľník musí sústrediť svoj život na to, čo sľuboval. Po obede nasledovalo stretnutie vladyku Milana so zasvätenými osobami. Na tomto stretnutí zaznelo svedectvo o. Pimena Medviďa, ktorý predstavil mníšsky spôsob života. Pripomenul, že dôležitými prvkami mníšskeho života je spoločná modlitba a spoločná trapéza, čiže spoločne stolovanie. Vladimír Seman, televízny producent, moderátor, režisér a publicista, predstavil dokumentárny film o živote o. Jána Ivana Mastiliaka CSsR, ktorý bol následne premietnutý. Nasledoval priestor na osobné podelenie sa o dojmy z tohto dokumentu alebo na výpovede a svedectvá tých, ktorí o. Ivana poznali osobne. Po krátkej prestávke dostali priestor niektorí rehoľníci, aby predstavili svoje komunity a ich plány do budúcna. Priestor medzi inými dostali aj Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie, ktoré v tomto roku oslavujú 125-te výročie vzniku svojej kongregácie. Stretnutie zasvätených osôb s vladykom Milanom sa zavŕšilo modlitbou molebenu k bl. Dominikovi Metodovi Trčkovi CSsR v bazilike. /zdroj: www.bazilikaredemptoristi.sk/

(viac…)

Čítať ďalej

Deň zasväteného života v Bratislavskej eparchii

Pri príležitosti Dňa zasväteného života sa v Bratislave na Eparchiálnom úrade 1. februára 2017 konalo celodenné stretnutie zasvätených osôb a kňazov, ktorí pôsobia v bratislavskej eparchii. Program začal liturgickou modlitbou tretej hodinky, ktorú viedol vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha. Následne vladyka privítal všetkých zúčastnených a vyzval ich k tomu, aby spoločne ďakovali Pánovi za svoje povolanie a vyjadril nádej, že v tento deň prežijeme spoločenstvo s Kristom i medzi sebou. Potom sa prítomným prihovoril protosynkel Vladimír Skyba a predstavil program celého dňa. Vyjadril radosť zo stretnutia a pripomenul, že pastorácia v podmienkach našej eparchie, je náročná a neľahká. Je preto veľmi dobré, že sa duchovenstvo i zasvätení pôsobiaci v eparchii môžu raz za čas spoločne stretnúť, aby sa navzájom povzbudili, zdieľali a vytvárali spoločenstvo. Doobedňajší blok patril prednáške súdneho vikára košickej eparchie, o. ICDr. Jozefa Ivana, PhD., ktorý predstavil reformu kánonického procesu na vyhlásenie neplatnosti manželstva, ktorú zaviedol pápež František apoštolským listom Mitis et misericors Iesus .V druhej časti svojej prednášky sa súdny vikár venoval predstaveniu posynodálnej apoštolskej exhortácii pápeža Františka, Amoris laetitia a podrobnejšie predstavil všetky jej kapitoly. Po obede bol program venovaný zasväteným, ktorým sa prihovoril kňaz-jezuita o. Ján Burda, ktorý sa v eparchii venuje pastorácii mládeže. Vo svojom duchovnom zamyslení vychádzal z úryvku Markovho evanjelia o ustanovení dvanástich učeníkov (Mk 3, 13-19), ktorých si Ježiš vyvolil, „aby boli s ním“. Celodenné stretnutie vyvrcholilo slávením archijerejskej liturgie v Katedrále Povýšenia svätého Kríža o 17:00, ktorú slávil vladyka Peter Rusnák spolu s prítomným rehoľným a eparchiálnym klérom, a následne modlitbou Veľkej večierne s lítiou zo sviatku Stretnutia Pána po ktorej nasledovalo spoločné agapé, v priestoroch Eparchialného úradu.

(viac…)

Čítať ďalej

Jasličková pobožnosť v Prešove

25. decembra 2016 popoludní sa náš katedrálny Chrám sv. Jána Krstiteľa na krátky čas zmenil na Betlehem. Tento rok sme v jasličkovej pobožnosti veriacim priblížili nielen udalosti, ktoré predchádzali narodeniu Ježiša Krista, a samotné narodenie Božieho Syna, ale v jednej zo scén sme podali perspektívny obraz Božieho plánu spásy: vtelenie, vzkriesenie a neustála prítomnosť Krista v eucharistii a slove.
Máme veľkú radosť, že aj takýmto spôsobom, cez dramatické stvárnenie betlehemských udalostí, sa môžeme v našom farskom spoločenstve vzájomne povzbudiť vo viere.

Čítať ďalej

Jasličková pobožnosť v Humennom

Christos Raždajetsja!
Tak ako každý rok, tak aj tento rok sa v našom chráme Zosnutia Presvätej Bohodičky v Humennom uskutočnila Jasličková pobožnosť. Zobrazili sme zrodenie sveta od Adama a Evy až po narodenie nášho Spasiteľa Ježiša Krista, „lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja“…Izaiáš 9,5

(viac…)

Čítať ďalej