Skip to main content

Jasličková pobožnosť v Prešove

25. decembra 2016 popoludní sa náš katedrálny Chrám sv. Jána Krstiteľa na krátky čas zmenil na Betlehem. Tento rok sme v jasličkovej pobožnosti veriacim priblížili nielen udalosti, ktoré predchádzali narodeniu Ježiša Krista, a samotné narodenie Božieho Syna, ale v jednej zo scén sme podali perspektívny obraz Božieho plánu spásy: vtelenie, vzkriesenie a neustála prítomnosť Krista v eucharistii a slove.
Máme veľkú radosť, že aj takýmto spôsobom, cez dramatické stvárnenie betlehemských udalostí, sa môžeme v našom farskom spoločenstve vzájomne povzbudiť vo viere.

Čítať ďalej

Jasličková pobožnosť v Humennom

Christos Raždajetsja!
Tak ako každý rok, tak aj tento rok sa v našom chráme Zosnutia Presvätej Bohodičky v Humennom uskutočnila Jasličková pobožnosť. Zobrazili sme zrodenie sveta od Adama a Evy až po narodenie nášho Spasiteľa Ježiša Krista, „lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja“…Izaiáš 9,5

(viac…)

Čítať ďalej

Jasličková pobožnosť v Michalovciach

Betlehemský radca – takto sa nazývalo vianočné pásmo, ktoré bolo tvorené z troch scénok z rodinného prostredia. V nich bolo poukázané, ako rôzne sa dá pozerať na to, čo sa deje okolo nás, a pozvanie k tomu, aby sme sa učili nasledovať príklad Ježiša, ktorý prišiel, aby nás naučil milovať a žiť pre druhých.
Záver pásma patril našim deťom a ich Vianočnej abecede, v ktorej vyskladali pozdrav týchto dní – Christos raždajetsja!

Čítať ďalej

Čas filipovky

V rámci Adventných nedieľ, ktoré organizuje Msks v Humennom sa študenti gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom pod vedením sr. Antónie a Mgr. D. Weisovej zúčastnili zapálenia tretej adventnej sviece. Pripravili si pásmo slova a piesni. Predvianočné obdobie pre gréckokatolíkov, začína 14. novembra na sviatok apoštola Filipa. Aj preto sa zvyklo toto obdobie nazývať „filipovka“. Trvá 40 dní a jeho charakteristikou je ústredný motív vtelenie Slova, narodenie Božieho Syna v tele. V tomto období sa slávia pamiatky prorokov, praotcov a otcov, ba i niektorí apoštoli – celé generácie ľudí, ktorí očakávali, predpovedali alebo svojím vlastným životom predobrazovali príchod Záchrancu. Spiritualitu tohto obdobia výstižne pomenuje oslavný hymnus utierne – irmos: Krista narodeného oslávte! Krista z nebies vitajte! Kristus je na zemi, povzneste sa! Nech celá zem velebí Pána. Ľudia radostne jasajte, lebo tak sa preslávil! Je to teda čas zameraný na Krista, ktorý prichádza a je medzi nami. Viac, než nostalgická spomienka jeho niekdajšieho telesného narodenia, je toto obdobie charakterizované jeho stálou prítomnosťou v Slove a v Eucharistii. Kristus prichádza, rodí sa…spievajú a modlia sa gréckokatolíci, aby zvýraznili Ježišovu túžbu nanovo vstúpiť do života každého z nás. Je to teda obdobie prijímania Slova, stíšenia, načúvania. (viac…)

Čítať ďalej