SSNPM

Prvé Metropolitné zhromaždenie Gréckokatolíckej cirkvi

Prvé Metropolitné zhromaždenie Gréckokatolíckej cirkvi suiiuris na Slovensku v jej histórii sa konalo v piatok 23. septembra na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Je vyvrcholením procesu, ktorý začal 7. januára 2013, kedy bola na základe rozhodnutia Rady hierarchov slávnostne otvorená jeho prvá etapa, ktorá pozostávala zo zasadnutí archieparchiálneho a eparchiálnych zhromaždení. Tie sa konali v predchádzajúcich dvoch rokoch. Na Metropolitnom zhromaždení sa zúčastnili všetci hierarchovia Gréckokatolíckej cirkvi suiiuris na Slovensku – prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, ktorý zhromaždeniu predsedal, košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR, bratislavský eparchiálny biskup Peter Rusnák a pomocný prešovský biskup Milan Lach SJ. Začalo Molebenom vzývania Svätého Ducha pred začiatkom cirkevného zhromaždenia a bolo ukončené modlitbou k Božiemu milosrdenstvu.

51 všetkých účastníkov zhromaždenia, ktorí sú zástupcami kňazov, rehoľníkov a laikov z Prešovskej archieparchie, Košickej eparchie a Bratislavskej eparchie, sa venovalo trom hlavným témam: evanjelizácii rodín, evanjelizácii Rómov a vysluhovaniu iniciačných sviatostí vrátane udeľovania Eucharistie deťom.

Ku každej téme boli prezentované úvodné vstupy a moderovaná diskusia členov zhromaždenia. Podľa rozhodnutia metropolitu nasledovalo v prípade potreby tajné hlasovanie. Výsledky sú poradným hlasom k následnému rozhodnutiu Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi suiiuris na Slovensku ohľadom jednotlivých prerokovaných tém.

Metropolitné zhromaždenie je poradné spoločenstvo metropolitnej cirkvi suiiuris, ktoré metropolitovi a Rade hierarchov poskytuje radu v záležitostiach väčšieho významu, najmä apoštolátu a cirkevnej disciplíny, so zreteľom na súčasnosť a spoločné dobro Cirkvi. Predsedá mu metropolita, ktorý ho má zvolať raz za päť rokov. Gréckokatolícka cirkev na Slovensku bola na metropolitný stupeň povýšená pápežom Benediktom XVI. 30. januára 2008. Na základe rozhodnutia Rady hierarchov prvá etapa Metropolitného zhromaždenia začala 7. januára 2013. Členmi zhromaždenia sú biskupi a zástupcovia kňazov, rehoľníkov a laikov.Celý proces metropolitného zhromaždenia sa riadi princípmi zakotvenými v kánonoch Kódexu kánonov východných cirkví a Štatútom Metropolitného zhromaždenia. Jeho závery, po rozhodnutí Rady hierarchov, budú publikované v záväznom dokumente, aby slúžili ďalšiemu rozvoju života miestnej cirkvi. /zdroj: www.grkatpo.sk