Skip to main content

POZVÁNKA: ŠKOLA MODLITBY BLAŽENEJ SESTRY JOZAFÁTY

Sestry služobnice Vás pozývajú na školu modlitby blaženej sestry Jozafáty, ktorá bola zakladateľkou a prvou Sestrou Služobnicou. Kto sú Sestry Služobnice? Je to Kongregácia Sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie patriacej do byzantskej tradície. Ak sa chcete naučiť niečo nové, neváhajte sa prostredníctvom nášho vysielania LOGOS TV zapojiť do tejto školy modlitby vždy 20. deň v mesiaci. ❗❗Prvé vysielanie sa však uskutoční už zajtra 7. apríla, tak si nás neváhajte zapnúť. Tešíme sa na Vás a na tento požehnaný čas.

 

Čítať ďalej

ZJEDNOTENÍ – ONLINE duchovná obnova pre mladých

ONLINE duchovná obnova spojená s modlitbami za mladých gréckokatolíkov na Slovensku, ktorá bude prebiehať na metropolitnej úrovni (PO, KE, BA).

Aktivita ZJEDNOTENÍ bude prebiehať od piatka večera 26. marca, celú sobotu až do nedele 28. marca.

Celý program bude prebiehať online (naživo) cez facebookovústránku: Komisia pre mládež Prešovskej archieparchie:

https://www.facebook.com/KPMPOA

Čítať ďalej

Mimoriadna generálna kapitula

Mimoriadna generálna kapitula
Svätou liturgiou slávenou v kaplnke generálneho domu sa začala XIV. Mimoriadna generálna kapitula Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, ktorá má za cieľ prijať Konštitúcie a Direktiívy Kongregácie. Téma kapituly – Konštitúcie Kongregácie – učiteľ, vodca a ukazovateľ cesty do svätosti. Kapitula sa realizuje formou online na platforme ZOOM kvôli pandémii vírusu COVID-19. Účastníčkami kapituly sú sestry generálneho vedenia, provinciálne predstavené a delegátky z provincií.
Svätú liturgiu slávil vladyka Dionizij Ľachovič, apoštolský exarcha v Taliansku. Vo svojom príhovore nás povzbudil, aby sme kráčali v šľapajách odkazu blaženej spoluzakladateľky sestry Jozafáty „Slúžiť tam, kde je najväčšia potreba“. Svätú liturgiu online sledovali sestry služobnice po celom svete.
XIV. mimoriadna generálna kapitula bude trvať v čase od 21.3.2021 – 30.3.2021. Za slovenskú provinciu sú účastné mimoriadnej generálnej kapituly provinciálna predstavená sr. Emanuela M. Rindošová, delegátky sr. Petra E. Sičáková a sr. Natanaela A. Barnová.

Čítať ďalej

Pohreb sr. Ireny Anny Protivňákovej, SNPM

Zádušná sv. liturgia a pohrebné obrady sr. Ireny Anny Protivňákovej sa konali vo štvrtok 4. marca 2021 o 10.00 hod. v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha pri Kláštore otcov redemptoristov v Michalovciach. Pohrebné obrady slúžil protosynkel Košickej eparchie Jaroslav Lajčiak a spoluslúžiteľom bol viceprovinciálny predstavený otcov redemptoristov o. Metod M. Lukačik CSsR. V príhovore otec Jaroslav vyzdvihol krásu života s Bohom v zasvätení a spomenul, že sr. Irena bola pripravená na stretnutie s Pánom. Ako múdre panny si uchovala v bdení a očakávaní na svojho ženícha – olej modlitby, služby a lásky k blížnym. Vyzdvihol tiež, že aj napriek ťažkým životným okolnostiam 2. svetovej vojny, zrušeniu kláštorov a komunistickému režimu, žila horlivo svoje rehoľné zasvätenie a dokázala byť vernou sestrou služobnicou za všetkých okolností k čomu povzbudzovala aj svoje spolusestry.
Sr. Irena bola pochovaná na mestskom cintoríne v Michalovciach.
Vičnaja jej pamjať, blaženyj pokoj!
Za modlitby a spomienku na ňu vám ďakujú
sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie a príbuzní

Čítať ďalej

Večná jej pamiatkaNEKROLÓG  Sr.  IrenY  AnnY  ProtivňákoVEJ
„Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo,
ani do ľudského srdca nevystúpilo,
čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“
1 Kor 2, 9
 
 
Sr. Irena Anna Protivňáková sa narodila 24. januára 1922 vo Vydrani, okres Medzilaborce. Na piaty deň po svojom narodení prijala sviatosť krstu a myropomazania. Po absolvovaní ľudovej školy v rodnej obci a meštianskej školy v Medzilaborciach 16. septembra 1938 vstúpila do rehole sestier služobníc v Prešove. Po ukončení  noviciátu 23. marca 1941 zložila dočasné rehoľné sľuby a  28. augusta 1947 doživotné.
V školskom roku 1940/41 absolvovala jednoročný kurz na Štátnej dievčenskej meštianskej škole v Prešove a o rok neskôr získala na Štátnej slovenskej učiteľskej akadémii v Bratislave spôsobilosť na prácu v detských opatrovniach (dnešné MŠ).
V rokoch 1945 – 1947 pôsobila ako učiteľka v Trebišove a do roku 1950 v Ľutine, kde ju zastihla likvidácia reholí. V civilnom oblečení odišla do Michaloviec, aby sa spolu so sestrou Isajou Mitrovkou starala o chorú dobrodinku Teréziu Sotákovú. Do roku 1958 pracovala v našej zoštátnenej materskej škole ako školníčka a potom do roku 1969 v Združenej výrobe v Michalovciach. Jeden rok pracovala na fare v Topoľanoch ako kuchárka, kde pôsobil redemptorista o. Štefan Lazor.  Do odchodu na dôchodok v roku 1979 pracovala opäť ako školníčka v MŠ v Michalovciach. Ako dôchodkyňa naďalej vypomáhala otcom redemptoristom. V roku 1998 odišla do komunity v Humennom a od roku 2005 žila opäť v komunite v Michalovciach. V obidvoch komunitách sa venovala apoštolátu modlitby, domácim prácam, pečeniu a krájaniu prosfory a práci na záhrade.
Svoj zasvätený život prežívala v hlbokej láske, vernosti a intímnom vzťahu s Ježišom Kristom, k  čomu povzbudzovala aj iné sestry. Bola múdra a rozvážna, čo jej pomáhalo byť dobrou predstavenou svojím spolusestrám. Veľa času trávila v domácej kaplnke. Mala dobré a citlivé srdce a medzi sestrami bola obľúbená pre svoj láskavý humor. Bola radostná, pokojná a veľmi vďačná.
Posledné mesiace života sa jej zdravotný stav postupne zhoršoval, zvlášť posledné týždne, keď už bola pripútaná na lôžko, čo si vyžadovalo celodennú starostlivosť, ktorú jej sestry s láskou poskytovali.
Pán života si ju vo svojej dobrote k sebe povolal 1. marca 2021. Zaopatrená sviatosťami, zomrela ticho a pokojne, v prítomnosti  spolusestier vo veku 99. rokov  a  v  82. roku rehoľného zasvätenia.
  Večná jej pamiatka!

Čítať ďalej