SSNPM

Vyhlásenie výberového konania

Kongregácia sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie na Slovensku, ako zriaďovateľ Cirkevnej materskej školy sestry Jozafáty v Ľutine v súlade s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje

Výberové konanie na miesto riaditeľa

Cirkevnej materskej školy sestry Jozafáty,  Ľutina 131

Viac informácii tu:   Výberové konanie na miesto riaditeľa