SSNPM

Výberové konanie

 

Kongregácia sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie na Slovensku, ako zriaďovateľ Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície v Trenčíne v súlade s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje

Výberové konanie na miesto riaditeľa

Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, Olbrachtova 28, 911 01 Trenčín

Viac informácii tu: Výberové konanie