SSNPM

Sviatok svätého Jána Zlatoústeho v Humennom

Deň 14.11.2022 bol obzvlášť radostným dňom na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom – slávili sviatok patróna svojej školy, sv. Jána Zlatoústeho. Na prvých dvoch hodinách sa triedne kolektívy oboznamovali so životom a odkazom bl. Carla Acutisa a v ich závere porovnali svoje poznatky formou Kahoot kvízu. O desiatej program pokračoval vo farskom chráme, kde sa prihovoril študentom a pedagógom školy o. František Sochovič, ktorý slúžil spolu s duchovným správcom o. Jánom Frandoferom sv. liturgiu. V homílii všetkých povzbudil, aby nežili pretvárku, ale boli úprimní pred Bohom. Povzbudení Božím slovom a Eucharistiou program pokračoval rozjímavým pásmom mladých – našich študentov, ktoré dopĺňal spev gospelových piesni zboru pod vedením sr. Antónie. Bohu vďaka za požehnaný čas i za 24 školských rokov existencie Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho.