SSNPM

Sviatok blaženej Jozafaty v Humennom

20. novembra, na sviatok Matky Jozafaty Hordaševskej, sa konala v Humennom veľká slávnosť. V bočnom priestore chrámu boli uložené ostatky svätých: sv. Jána Zlatoústeho a sv. Martina a blahoslavených: vladyku Petra Pavla Gojdiča, vladyku Vasiľa Hopka, o. Metoda Dominika Trčku a blahoslavenej Matky Jozafaty Hordaševskej k uctievaniu pre veriacich. Svätú liturgiu slávil otec vikár Martin Zlacký spolu s o. viceprovinciálom redemptoristov Metodom Marcelom Lukáčikom z Michaloviec. Po sv. liturgii sme sa spoločne pomodlili moleben k blahoslavenej Matke Jozafate, pri ktorom sa prednášali prosby konkrétnych veriacich, ktoré písali pri modlitbe pred jej ikonou pár dní vopred. Tak máme nové výzvy aby sme sa utiekali k našim svätým a blahoslaveným nielen s prosbami, aj s našou vďakou voči nášmu nebeskému Otcovi. Text/foto: sr. Sofia Ondovčáková