SSNPM

Púť zdravotníckych pracovníkov z Prešova na Skalku pri Trenčíne

Rada pre pastoráciu v zdravotníctve Konferencie biskupov Slovenska (KBS) zorganizovala pod vedením jej predsedu, prešovského pomocného biskupa Mons. Milana Lacha SJ, púť zdravotníkov. Uskutočnila sa 16. júla 2016 v spolupráci s pútnickým miestom Skalka pri Trenčíne. K pútnikom sa pripojili aj Prešovský zdravotníci z viacerých pracovísk a to z Domu sv. Kozmu a Damiána (ZOS, ŠZ), zo Slovenského Červeného kríža, územného spolku Prešov, z Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove a z Gréckokatolíckej Charity Prešov. Bohatý duchovný program pozostával z privítania pútnikov v areáli kláštora na Veľkej Skalke, kde sa všetci spolu pomodlili litánie k sv. pustovníkom a následne putovala procesia, sprevádzaná modlitbou posvätného ruženca, ku kostolu na Malej Skalke. Tam odzneli viaceré svedectvá zdravotníckych pracovníkov, ako oni vnímajú svoje poslanie v službe chorým a aké výzvy čakajú na kresťanov-zdravotníkov v budúcnosti. Vyvrcholením slávnostnej púte bola svätá omša a po nej zasvätenie slovenského zdravotníctva patrónom svätým Kozmovi a Damiánovi, ktorých relikvie si mohli prítomní uctiť po ukončení slávnosti. Záver stretnutia tvorilo agapé a milé priateľské stretnutia pútnikov. Celá púť sa niesla v duchu jednoty a spolupatričnosti. Všetkých prítomných spájala myšlienka, že svoj život venujú službe tým, ktorí to najviac potrebujú – chorým a trpiacim.
Prešovskí pútnici, ale ešte navyše, využili svoj čas na návštevu Evanjelizačného centra bl. Tarzície mučenice v Trenčíne, ktoré patrí Kongregácii sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Sestry z tejto kongregácie nám porozprávali o vzniku tohto centra a jeho činnosti. Milým prekvapením bola návšteva o. biskupa Milana Lacha, ktorí prišiel a strávil zopár chvíľ v družnom rozhovore a v spoločnej modlitbe s pútnikmi, čo bolo tiež veľmi silným duchovným momentom tohto pútnického dňa. Za spevu piesní a ďakovnej modlitby sa prešovčania vo večerných hodinách vrátili domov.
s. Emanuela SSNPM, účastníčka púte