SSNPM

Púť seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána do Ružencovej záhrady

Dňa 12.07.2016 sa uskutočnila púť seniorov do Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej. S myšlienkou usporiadania púte prišli naši seniori a spojili si tento úmysel s vďakou za 15 rokov existencie Domu sv. Kozmu a Damiána. Spolu skupinku tvorilo 23 pútnikov – seniori, zamestnanci a dobrovoľníci a postupne sa naše rady rozšírili aj o veriacich z domácej farnosti. Po privítaní a príhovore správcu Ružencovej záhrady, program pokračoval ďalej a to modlitbou svätého ruženca pretkávaného oslavnými piesňami. Potom nasledovala modlitba molebenu k Presvätej Bohorodičke. Po malom občerstvení sa pútnici rozišli po areály záhrady alebo strávili zopár pokojných chvíľ v modlitbe v tichu chrámu. Keď sa priblížilo poludnie, nastal čas návratu do Domu Svätého Kozmu a Damiána v Prešove. Všetci boli príjemne unavení, ale zároveň naplnení duchovným zážitkom a plní očakávaní budúceho putovania.