SSNPM

Púť cirkevných škôl Prešovského arcibiskupstva do Litmanovej

V utorok 8. septembra 2015 na sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky sa uskutočnila Púť učiteľov, žiakov a zamestnancov cirkevných škôl Prešovského arcibiskupstva v Litmanovej z príležitosti začiatku nového školského roka 2015/2016. Pozvanie prijal aj prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ, ktorý celebroval slávnostnú svätú liturgiu.
Na začiatku školského roka sa slávili sväté liturgie zvlášť pre každú školu. V Prešove slávil svätú liturgiu Mons. Milan Lach SJ, prešovský pomocný biskup, pre Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča, Cirkevnú základnú školu s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča a Strednú zdravotnícku školu sv. Bazila Veľkého. V Humennom v Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky slávil svätú liturgiu pre Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho súdny vikár otec Jurij Popovič. Vo Svidníku pre Cirkevnú základnú školu sv. Juraja v Chráme Božej Múdrosti slávil svätú liturgiu hovorca Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove otec Mons. Ľubomír Petrík, ktorý stál pri zrode tejto školy v čase, keď vo Svidníku pôsobil.
Púť do Litmanovej tak spojila pedagógov, žiakov a zamestnancov týchto škôl v jedno krásne spoločenstvo. V úvode púte bola spoločná modlitba svätého ruženca o 10:00. Potom o 10:30 nasledovala svätá liturgia za účasti duchovných správcov škôl a ostatných prítomných kňazov. V homílii vladyka Ján poukázal na tichosť a počúvanie, ktorému sa všetci musíme učiť od Panny Márie, aby sa tak zdokonaľoval a zlepšoval náš vzťah k Bohu i k ľuďom. Liturgiu svojím mládežníckym spevom obohacovali študenti Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho z Humenného na čele so sestričkou Antóniou. Po skončení slávnosti vladyka Ján prijal kvety v mene cirkevných škôl ako poďakovanie a pozval všetkých prítomných k spoločnej fotografii. Púť pokračovala prestávkou na občerstvenie i osobnú meditáciu na hore Zvir.
O 13.00 hod. predstavil pútnické miesto svojím slovom otec Michal Leščišin, rektor chrámu a kaplnky Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir. Na záver púte zaznela modlitba Molebenu k Presvätej Bohorodičke, ktorou sa všetci prítomní poďakovali za prijaté milosti a zverili celý začínajúci školský rok pod ochranu našej nebeskej matky.