SSNPM

Projekt „Stimulujúce prostredie pre ľudí na vozíčku“, 9.11. 2020

Názov projektu:
„Stimulujúce prostredie pre ľudí na vozíčku“
Cieľ projektu
Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb cez vytvorenie stimulujúceho prostredia pre ľudí na vozíčku. Ďalším splneným cieľom je rozvoj sociálnych služieb na komunitnej úrovni.
Aktivity projektu
Nákup materiálno-technického vybavenia a vybavenie prostredia hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru, ktorý pomôže zvýšiť kvalitu života ľudí s poruchou mobility v Dome sv. Kozmu a Damiána.
Kvantitatívne výsledky projektu: Zakúpili sa 3 ks – nové technické zariadenia, 3 ks – nové zdravotnícko-technické zariadenia priamo súvisiace s prevenciou, alebo aj liečbou koronavírusu COVID-19. Doplnilo sa materiálne vybavenie pre seniorov. Zrealizoval sa nákup a inštalácia informačno-komunikačných tabúľ 1 ks do exteriéru na priečelie budovy, 5 ks do interiéru zariadenia a jeden informačný samolepiaci panel do výťahu.
Našou víziou do budúcnosti je aj naďalej zvyšovať kvalitu života ľudí so špeciálnymi potrebami podľa ich individuálnych potrieb. Projekt má dlhodobý charakter a budeme v ňom pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.
Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.