SSNPM

Duchovná púť do Ríma s divotvornou ikonou Presvätej Bohorodičky z Klokočova

Prvý deň svojej rímskej púte začali aj naše sestry Alžbeta A. Gerberyová, Cyrila M. Molčaniová, Jozefka H. Maníková a Petronela A. Katreňak spolu s veriacimi Košickej eparchie  v Bazilike sv. Pavla za hradbami. Archijerejskú sv. liturgiu viedol vladyka Cyril Vasiľ SJ, novovymenovaný eparchiálny biskup, spolu s vladykom Mariánom A. Pacákom CSsR a prítomnými kňazmi. V homílii kardinál Leonardo Sandri pripomenul, že Presvätá Bohorodička svojím slzením tak v dejinách, ako aj dnes je spojená s našimi bolesťami. Takto nám ukazuje cestu, ako sa stať pravým učeníkom Ježiša Krista. Slávenie sprevádzal Zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc pod vedením dirigentky Lucie Lovašovej. Niektorých liturgických obradov púte sa zúčastnila aj Matka generálna SSNPM Sofia Lebedovič a niektorými sestrami z generálneho domu v Ríme.
         29. júna na sviatok sv. Petra a Pavla, mali pútnici pozvanie zúčastniť sa na eucharistickej slávnosti, ktorej predsedal Svätý Otec František v Bazilike sv. Petra.  Zúčastnilo sa vyše 500 slovenských pútnikov.  Eucharistická liturgia bola obohatená prítomnosťou tridsiatich štyroch novovymenovaných arcibiskupov metropolitov z celého sveta. Svätý Otec im posvätil páliá, ako znak ich novej pastierskej služby. V závere chór zaspieval mariánsku antifónu Salve Regina, počas ktorej Svätý Otec zotrval pred vystavenou milostivou ikonou Klokočovskej Bohorodičky a uctil si ju bozkom. 
V popoludňajších hodinách sa pútnici presunuli do Baziliky sv. Jána v Lateráne. V bazilike zaznel  Akatist ku Klokočovskej Bohorodičke. Na záver sa prítomným prihovoril J. Em. kardinál Jozef Tomko. Vyzdvihol Máriinu oddanosť Božiemu pozvaniu ku dielu spásy a nabádal veriacich zložiť všetku svoju biedu, špinu a zlobu k jej nohám. Nakoniec vyjadril svoj dôverný vzťah ku Klokočovu a odporúčal vzývať Pannu Máriu modlitbou posvätného ruženca i východnými mariánskymi hymnami. Vladyka Cyril Vasiľ poďakoval kardinálovi Jozefovi Tomkovi za jeho celoživotný prínos a venoval mu špeciálne vyrobenú ikonu Klokočovskej Matky. 
 30. júna bola znova možnosť pre pútnikov byť na Generálnej audiencii so Svätým Otcom. Na Nádvorí sv. Damaza pápež František pozdravil jednotlivých veriacich. Po katechéze sa osobitne prihovoril slovenským pútnikom týmito slovami:
„S láskou pozdravujem slovenských veriacich, osobitne účastníkov Ďakovnej púte Košickej eparchie, ktorá slávi 350. výročie plačúcej milostivej ikony Klokočovskej Bohorodičky, vedených jej ordinárom arcibiskupom Mons. Cyrilom Vasiľom. Bratia a sestry, táto oslava Matky Božej nech obnoví vo vašom ľude vieru a živé vedomie jej príhovoru na vašej ceste. Zo srdca žehnám všetkých vás i vašich drahých vo vlasti. Sláva Isusu Christu!“
V závere audiencie slovenskí pútnici zaspievali pápežskú hymnu „V sedmobrežnom kruhu Ríma“, počas ktorej Svätého Otca osobne pozdravili  arcibiskup Cyril Vasiľ SJ a biskup Marián Andrej Pacák CSsR. 
Popoludní pútnici slávili archijerejskú sv. liturgiu v Bazilike Santa Maria Maggiore, ktorej predsedal vladyka Cyril Vasiľ SJ. Príležitostnú kázeň predniesol vladyka Marián A. Pacák CSsR. Poukázal na to, že cesta do Ríma pri príležitosti 350. výročia slzenia klokočovskej ikony Bohorodičky nie je výlet, ale putovanie, čo pútnika niečo stojí.  
Po sv. liturgii boli Matkou generálnou Sofiou pozvaní hostia so sestrami na slávnostnú večeru do generálneho domu. V kaplnke generálneho domu Matka generálna privítala hostí a a vladyka Cyril Vasiľ podaroval sestrám do dreva vypálenú ikonu klokočovskej Bohorodičky a poďakoval za službu sestier a tiež vyzval na ďalšiu spoluprácu.
„Sme vďačné Bohu za bohaté duchovné milosti tejto púte, ktoré sme v Ríme vyprosovali pre celú našu Kongregáciu.“
Foto a text: s. Jozefka H. Maníková