SSNPM

Archieparchiálna púť zasvätených osôb v Ľutine.

Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ a pomocný biskup Milan Lach SJ sa v sobotu 4. februára stretli s rehoľníkmi a rehoľníčkami na archieparchiálnej púti zasvätených osôb v Ľutine. Zároveň kňazi a veriaci z prešovského protopresbyterátu slávili Fatimskú sobotu.

Hlavným slúžiacim bol vladyka Ján, ktorý ohlásil aj homíliu. Zameral sa v nej na slová z Druhého listu sv. apoštola Pavla Timotejovi: „Spoľahlivé je to slovo: Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť. Ak vytrváme, s ním budeme aj kraľovať. Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás. Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže.“ Rozdelil toto slovo na štyri roviny: 1. „Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť.“ Pozval zasvätených odumierať hriechu a brať veľmi vážne zasvätenie sa, lebo je na celý život, ba na celú večnosť a aj Boh ho berie vážne. 2. „Ak vytrváme, s ním budeme aj kraľovať.“ Dnešný človek nevie dodržať sľub, ale opierajúc sa o Boha a dôverujúc mu je možné zostať verným a dodržať sľub. 3. „Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás.“ Tieto slová znamenajú, že Boh rešpektuje našu slobodnú vôľu, slobodu človeka. Vladyka v tejto súvislosti povedal, aby sme nikoho neodsudzovali, ale sa modlili za tých, ktorí zapreli svoje povolanie. 4. „Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže.“ Ježiš čaká na návrat každého z nás, každého hriešnika. A dáva každému svoje milosti, aby sa obrátil, hoci aj na smrteľnej posteli.

Po svätej liturgii a po zverení sa pod ochranu Fatimskej Panny Márie nasledovala v Dome sv. Mikuláša prednáška otca augustiniána Milana Hermanovského OSA z Košíc, ktorý zasväteným hovoril na tému Zasvätený život dnes. Rozdelil ju do troch bodov. Venoval sa najprv duši človeka vychádzajúc z Božieho slova v knihe Genezis, potom Božiemu milosrdenstvu prostredníctvom evanjeliovej udalosti o Zachejovi a nakoniec povolaniu z Markovho evanjelia, keď povoláva svojich učeníkov. Zaujímavá prednáška rozprúdila diskusiu, ktorá pokračovala aj počas spoločného obeda, po ktorom si zasvätení pozreli nový dokumentárny film o gréckokatolíckom rehoľnom kňazovi Jánovi Ivanovi Mastiliakovi CSsR, ktorého proces o živote, hrdinských čnostiach, o povesti svätosti a znameniach prebieha na archieparchiálnej úrovni v Prešove.

Na stretnutí sa zúčastnilo 60 rehoľníkov a rehoľných sestier. V Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku pôsobia baziliáni (OSBM), ktorých je 11, redemptoristi (CSsR) – gréckokatolícka viceprovincia, ktorých je 33. Ďalej sú to sestry Rádu sv. Bazila Veľkého – baziliánky, ktorých je v provincii Božej Matky 35 a vo viceprovincii sv. Cyrila a Metoda 18. V Kongregácii sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie pôsobí 60 sestier a 5 sestier redemptoristiek je v kontemplatívnej reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa. /zdroj: grkatpo.sk/