SSNPM

Pamiatka blaženej Matky Jozafaty

Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom si aj v tomto roku uctila pamiatku blaženej Matky Jozafaty. V tomto Roku zasväteného života sestry služobnice prezentovali v programe pred sv. liturgiou zasvätený život prostredníctvom predstavenia krátkych videí so sprievodným slovom zo života blaženej. Ľuďom priblížili život zasvätených osôb, ako žijú, kde pracujú, akú činnosť vykonávajú nielen v tejto farnosti, ale aj na iných miestach pôsobenia kongregácie.
Po sv. liturgii, ktorú slávil pozvaný kazateľ o. Mikuláš Fejko, nasledoval moleben k blahoslavenej Matke Jozafate s prednášaním prosieb, ktoré farníci písali od nedele a vhadzovali do modlitbovej schránky pred ikonou Matky Jozafaty s jej ostatkami. Po skončení pobožnosti nasledovalo uctenie ostatkov v ikone. Každý, kto vytrval v modlitbe až do konca, dostal ako spomienku na túto slávnosť srdce s myšlienkou do nasledujúcich dní.
Ó, BLAŽENÁ MATKA JOZAFATA PROS BOHA ZA NÁS!