SSNPM

Formačný deň v Prešove

V dňoch od 7. – 9. 10. 2016 sa v Prešove konal formačný deň sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie na tému: „Kríza či rast v zasvätenom živote“ pod vedením sr. Marty Andraščíkovej, SSS. Kríza a rast so sebou súvisia. Možno ju chápať ako etapu očisťovania smerujúcu k novému pochopeniu hodnôt. V nej človek kriticky poznáva kritérium pomáhajúce odhaliť mu pravé hodnoty. Je to stav, keď sa človek pýta, ako ďalej. Je hodenou rukavicou vyzývajúcou k vývoju. Jednoducho patrí kživotu. Kríza z pohľadu viery nie je tragédiou, ale kairos – časom obozretnosti, príležitosťou skvalitniť život. Je smrťou i vzkriesením, zlomom i znovuzjednocovaním, rozhodovaním a očisťovaním. Zvláštnym druhom náboženskej krízy známym medzi mystikmi je temná noc. Temná noc je obdobím v modlitbovom a duchovnom živote, keď nás Boh chce viesť k jednoduchej modlitbe bez slov, myšlienok a citov. Každá kríza v duchovnom živote prináša zisk. Človek lepšie spozná svoju identitu, postupne sa začne zbavovať všetkého malicherného, nepodstatného, deštruujúceho vo svojom živote, duchovne sa zregeneruje, narastie v pokore pred Bohom a v dôvere v neho. Kríza je šanca, dotyk Boha, pozvanie k rastu, cesta od seba k sebe a k Bohu. Je to možnosť nového prežívania identity, ktorá sa môže prejaviť v novom správaní, novou dimenziou prežívania seba, sveta a novým prežívaním zmyslu a toho, že vieme ešte žiť a nakladať so životom.