Skip to main content

Projekt „Stimulujúce prostredie pre ľudí na vozíčku“, 9.11. 2020

Názov projektu:
„Stimulujúce prostredie pre ľudí na vozíčku“
Cieľ projektu
Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb cez vytvorenie stimulujúceho prostredia pre ľudí na vozíčku. Ďalším splneným cieľom je rozvoj sociálnych služieb na komunitnej úrovni.
Aktivity projektu
Nákup materiálno-technického vybavenia a vybavenie prostredia hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru, ktorý pomôže zvýšiť kvalitu života ľudí s poruchou mobility v Dome sv. Kozmu a Damiána.
Kvantitatívne výsledky projektu: Zakúpili sa 3 ks – nové technické zariadenia, 3 ks – nové zdravotnícko-technické zariadenia priamo súvisiace s prevenciou, alebo aj liečbou koronavírusu COVID-19. Doplnilo sa materiálne vybavenie pre seniorov. Zrealizoval sa nákup a inštalácia informačno-komunikačných tabúľ 1 ks do exteriéru na priečelie budovy, 5 ks do interiéru zariadenia a jeden informačný samolepiaci panel do výťahu.
Našou víziou do budúcnosti je aj naďalej zvyšovať kvalitu života ľudí so špeciálnymi potrebami podľa ich individuálnych potrieb. Projekt má dlhodobý charakter a budeme v ňom pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.
Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Čítať ďalej

Odpoveď seniorov na „Pieseň vďaky…“

https://drive.google.com/file/d/1q-bMMgS83DO2coveWACD9Mr0aVsXF1_A/view?fbclid=IwAR3Q7VvIfbV_YTyt4Q6KWl8tyD7LwVLPrkmjJ2D_XpOX0agh8-c-FeDQHJY


Milí mladí priatelia z farnosti Košice – Staré mesto, s dojatím i so slzou v oku sme pozorne sledovali krásny a hodnotný program, ktorý ste pripravili a nafilmovali pre nás, seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána z Prešova. Máte krásne talenty spevu, rozprávania, recitácie, ale hlavne talent urobiť radosť nám, teraz v ťažkej dobe pandémie. Váš nápad nahrať a poslať videoklip, bol naozaj úžasný. Odkaz na neho sme preposlali aj do našich rodín, aby videli, akú úžasnú mladú generáciu máme na Slovensku a potešili sa spolu s nami. Ako sme sa ďalej dozvedeli od nášho personálu, obrazový odkaz je teraz umiestnený na hlavnej www stránke Domu sv. Kozmu a Damiána. Každý kto otvorí www.domkad.eu, privíta ho váš hudobno-slovno-tanečný pozdrav. A to považujeme tiež za veľkú vec, lebo môže inšpirovať ďalších mladých ľudí k podobným veľkým činom pre potechu a radosť tých, ktorým už čas postriebril vlasy a urobil vrásky. Veríme, že čas pandémie raz pominie a my vás pozývame na návštevu k nám do Prešova, keď to bude možné, ale tiež sa už teraz chystáme navštíviť Vás v Košiciach, lebo pre viacerých z nás je to mesto našich mladých liet.
Jedno staré príslovie hovorí, že „láska a radosť rozdávaním rastie…“
Milí mladí priatelia, prajeme vám veľa entuziazmu a radosti do života, ktorú potom rozdávajte ďalej.
Vďační seniori z Domu sv. Kozmu a Damiána
Táto aktivita sa uskutočnila vďaka projektov Active citizens fund ACF, KARPATSKEJ NADÁCIE a Nadácie Slovenskej sporiteľne, grantového programu #mamnato, o.z. LÁSKAVÉ RUKY, seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána a žiakov ZŠ, študentov z rôznych stredných a vysokých škôl.

Čítať ďalej

Seniori sa zapájajú do komunitného plánu Mesta Prešov, 30.9. 2020

Seniori sa zapájajú do komunitného plánu Mesta Prešov
V tomto „Covidovom“ čase, kedy nebolo bezpečné pre seniorov na vozíčku zúčastniť sa verejného zasadania, sa seniori z Domu sv. Kozmu a Damiána rozhodli, že stretnutia na Mestskom úrade sa v ich mene zúčastní Mgr. Mária Rindošová. Na pracovnom stretnutí sa prehodnotil Akčný plán za obdobie 2018-2020 a prerokoval Návrh akčného plánu na roky 2021-2023 v rámci Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2021-2023, v ktorom boli zahrnuté aj návrhy od seniorov za Dom sv. Kozmu a Damiána. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 29.09.2020 o 10:00 hod v zasadačke Mestského úradu v Prešove.
Seniorov s podrobnými informáciami zo stretnutia oboznámila Mgr. Mária Rindošová. Návrhy a závery sa prediskutovali na komunitnom stretnutí seniorov v spoločenskej miestnosti v Dome sv. Kozmu a Damiána na Rumanovej 6 v Prešove dňa 30.9.2020. Diskutujúcich napr. zaujali informácie ohľadne debarierizácie Prešova. Bolo spomenuté to, čo sa už uskutočnilo, ale aj to, že samotní občania majú možnosť hlásiť, kde ešte vnímajú bariéry v našom meste a mestské zastupiteľstvo sa týmto bude zaoberať. Určite budeme o týchto skutočnostiach informovať aj našich mladých dobrovoľníkov pri videohovoroch. Sme presvedčení, že aj naša iniciatíva v komunikácii so samosprávami prispeje k lepšej životnej úrovni nás seniorov a k tvorbe prostredia pripomínajúceho domov.
Seniori z Domu sv. Kozmu a Damiána
Táto aktivita sa uskutočnila vďaka projektu „Energia mladých a skúsenosti šedín“v spolupráci viacerých subjektov, a to: Active Citizens Fund – Slovakia, o.z. LÁSKAVÉ RUKY, seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána a študentov z rôznych stredných a vysokých škôl.

Čítať ďalej

70. výročie likvidácie kláštorov komunistickým režimom

V roku 2020 si pripomíname 70. výročie likvidácie kláštorov komunistickým režimom. Pri tejto príležitosti sa v nedeľu 4. októbra 2020 sestry trenčianskej komunity zúčastnili spomienkovej slávnosti v chráme Školských sestier de Notre Dame v Trenčíne. Prítomné boli aj sestry Kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta a veriaci. Po spoločnej modlitbe si prítomní vypočuli osobné svedectvá sestier a sprítomnili dokument zo série Barbarstvo moci. Spoločne tak poďakovali za sestry, ktoré nasadením vlastného života bránili svoje povolanie i povolanie budúcich generácií.
Text, foto: s. Benjamína Ondovčáková

Čítať ďalej

Stretnutie s arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom, SJ

V nedeľu 4. októbra 2020 slávil arcibiskup a metropolita Ján Babjak, SJ, s otcom Antonom Mojžišom v kaplnke sestier služobníc na Sázavského ulici v Prešove svätú liturgiu, na ktorej sa okrem sestier miestnej komunity zúčastnila aj provinciálna predstavená Emanuela Mária Rindošová so sestrami z provinciálneho domu. Pri tejto príležitosti vladyka Ján osobne zablahoželal novozvolenej provinciálnej predstavenej a zaželal jej hojnosť Božích milostí, veľa síl do novej služby a dobrú spoluprácu nielen s novou radou, ale aj so všetkými sestrami v provincii. Po svätej liturgii strávil vladyka v radostnom a družnom rozhovore počas agapé so sestrami ešte krátky, ale pre všetkých o to vzácnejší čas.
Text: sr. Romana Rusnáčková
Foto: sr. Martina Kociková 

Čítať ďalej

Odovzdanie úradu

Dňa 26. 9. 2020 Sestry Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie ukončili X. provinciálnu kapitulu slávnostnou sv. liturgiou o 9. 3O hod. v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Hlavným slúžiteľom bol arcibiskup a apoštolský administrátor Košickej eparchie Prof. ThDr. ICODr. Cyril Vasiľ, SJ, PhD.
Po sv. liturgii prebehol obrad odovzdania úradu novozvolenej provinciálnej predstavenej sr. Emanuele Márii Rindošovej a jej novozvolenej provinciálnej rade a zároveň aj poďakovanie za službu doterajšej provinciálnej predstavenej sr. Petre Eve Sičákovej a jej doterajšej provinciálnej rade.
NA MNOHAJA I BLAHAJA LITA!
Text: sr. Sofia Ondovčáková/ Foto: sr. Simeona Ferková

Čítať ďalej

Nové provinciálne vedenie

V dňoch 19. – 26. septembra 2020 sa v Provincii Svätého Ducha Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie koná X. Provinciálna kapitula na tému: “Zatiahni na hlbinu”. Počas kapituly sa dňa 24. septembra uskutočnili aj voľby nového provinciálneho vedenia na obdobie piatich rokov. Novou provinciálnou predstavenou sa stala sr. Emanuela Mária Rindošová. Za provinciálne radkyne boli zvolené sr. Natanaela A. Barnová, prvá radkyňa a provinciálna zástupkyňa, sr. Faustína K. Minčičová, druhá provinciálna radkyňa, sr. Hieronyma R. Kaščiková, tretia provinciálna radkyňa a sr. Marianna J. Gladišová, štvrtá provinciálna radkyňa.
Text: sr. Ivana Sojková/ Foto: sr. Simeona Ferková

Čítať ďalej