SSNPM

Cirkevná materská škola bl. Jozafaty v Ľutine

Viac informácii tu:
 
cirkevná materská škola bl. Jozafaty

 

Cirkevná materská škola sestry Jozafaty bola zriadená 1. 9. 1999 ako jednotriedna materská škola. Zriaďovateľom je Kongregácia Sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie so sídlom v Prešove, ktorá je zároveň vlastníkom budovy.

V školskom roku 2015/2016 máme zapísaných 24 detí.

Sme príspevkovou organizáciou. Náklady na prevádzku materskej školy hradíme z výnosu dane z príjmov územnej samospráve  a príspevkami od zákonných zástupcov.

V škole, kde pracujú 2 pedagogickí a 3 nepedagogickí pracovníci prevláda dôvera, vzájomná pomoc a spolupráca. Denné činnosti sa snažíme usporiadať tak, aby sa stal život detí v CMŠ radostný, zaujímavý a príťažlivý. 

Čo ponúkame:

-bezpečne oplotený a esteticko-prakticky zariadený školský dvor

-pekné a vkusne zariadený interiér CMŠ

-výchovno-vzdelávací proces v duchu Kristovej lásky, pokoja, porozumenia a odpustenia

-denná pestrá činnosť v súlade so Školským vzdelávacím programom Usilovný anjelik

-pravidelný pobyt vonku

-výuka anglického jazyka

-celoročná logopedická starostlivosť pod vedením odborníka

-práca s počítačom

-rôzne slávnosti, akcie, aktivity pre deti aj rodičov

-účasť na rôznych kultúrnych podujatiach