SSNPM

Ukončenie Roku zasväteného života v Bratislavskej eparchii

Pri príležitosti Dňa zasväteného života, ktorý sa v Katolíckej cirkvi slávi 2. februára na sviatok Stretnutia Pána, sa konalo v pondelok 1. februára 2016 celoeparchiálne stretnutie rehoľníkov a rehoľných sestier s vladykom Petrom Rusnákom. Zúčastnili sa na ňom rehoľné sestry baziliánky a služobnice, rehoľný kňaz P. Martin Pavúk z rehole Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, dvaja jezuitskí frátri a o. Igog Cingeľ z Trenčína. Týmto podujatím sa tiež zakončil Rok zasväteného života na eparchiálnej úrovni.

Program sa začal spoločným obedom v aule Eparchiálneho úradu v Bratislave a pokračoval príhovorom vladyku o zasvätenom živote. O tretej hodine popoludní nasledovala spoločná modlitba deviatej hodinky, ktorú vystriedalo duchovné zamyslenie o. Vladimíra Skybu, generálneho vikára o jubilejnom Svätom roku milosrdenstva. Stretnutie vyvrcholilo archijerejskou liturgiou, ktorej predsedal vladyka Peter Rusnák, koncelebrovali viacerí kňazi. Krásu cirkevnoslovanskej bohoslužby obohatil spev katedrálneho zboru Kyrillomethodeon pod vedením dirigenta Ladislava Sabolčáka. Po liturgii sa rehoľníci pomodlili večiereň sviatku Stretnutia Pána a mohli prežiť bratské spoločenstvo pri spoločnom agapé. Slávenie dňa zasväteného života bolo príležitosťou k hlbšej otvorenosti pre službu, do ktorej povolal Pán zasvätené osoby. /autor S. Gábor/