Skip to main content

Sviatok blaženej Jozafaty v Humennom

20. novembra, na sviatok Matky Jozafaty Hordaševskej, sa konala v Humennom veľká slávnosť. V bočnom priestore chrámu boli uložené ostatky svätých: sv. Jána Zlatoústeho a sv. Martina a blahoslavených: vladyku Petra Pavla Gojdiča, vladyku Vasiľa Hopka, o. Metoda Dominika Trčku a blahoslavenej Matky Jozafaty Hordaševskej k uctievaniu pre veriacich. Svätú liturgiu slávil otec vikár Martin Zlacký spolu s o. viceprovinciálom redemptoristov Metodom Marcelom Lukáčikom z Michaloviec. Po sv. liturgii sme sa spoločne pomodlili moleben k blahoslavenej Matke Jozafate, pri ktorom sa prednášali prosby konkrétnych veriacich, ktoré písali pri modlitbe pred jej ikonou pár dní vopred. Tak máme nové výzvy aby sme sa utiekali k našim svätým a blahoslaveným nielen s prosbami, aj s našou vďakou voči nášmu nebeskému Otcovi. Text/foto: sr. Sofia Ondovčáková

(viac…)

Čítať ďalej

20. výročie cirkevného gymnázia sv. Jána Zlatoústeho

 

Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho v Humennom oslávilo výročie svojho založenia.
„Je 20 rokov veľa, či málo? Vzhľadom na to, že cirkevné školstvo začalo dýchať až po revolúcii v osemdesiatom deviatom, si myslím že je to dosť,“ hodnotil vo svojom príhovore zastupujúci riaditeľ PaedDr. Emil Jaroš. Písal sa rok 1998, keď do lavíc prvého cirkevného gymnázia v meste Humenné, no zároveň prvého gymnázia Prešovského biskupstva, zasadlo 72 prvákov. Od toho času už škola vychovala 1028 absolventov a rozšírila ponuku štúdia o anglický bilingválny odbor. O kvalite školy svedčia nielen diplomy a medaily, výborné študijné výsledky študentov na vysokých školách, ale aj samotný program osláv dvadsiateho výročia, pripravený na takmer profesionálnej úrovni.
Oslavy začali archijerejskou sv. liturgiou v chráme Zosnutia presvätej Bohorodičky v Humennom, kde sa nám s Božím slovom prihovoril náš drahý otec arcibiskup a metropolita Ján Babjak. Spolu s učiteľmi, študentmi a ďalšími významnými hosťami, medzi ktorými nechýbali primátorka mesta pani J. Vaľová, prednosta okresného úradu Ondrej Mudry, či provinciálna predstavená SSNPM sestra Petra Sičáková, ďakoval za 20 rokov činnosti gymnázia. V svätom Jánovi Zlatoústom, predstavil všetkým prítomným príklad hodný nasledovania. V prvom rade však spolu s ďalšími prítomnými kňazmi, medzi ktorými nechýbali ani početní absolventi školy slúžil Eucharistiu, cez ktorú bude Pán i v ďalších rokoch posilňovať všetkých gymnazistov a ich pedagógov. Veľmi výnimočný dar prijalo gymnázium v závere sv. liturgie z rúk humenského vikára o. Martina Zlackého v podobe relikvií patróna, sv. Jána Zlatoústeho.
Duchovne posilnení sa všetci prítomní presunuli do mestského kultúrneho strediska, kde sa hodnotným programom predstavili tí najtalentovanejší študenti. Popri prezentovaní života školy a jej mnohých úspechov bolo počuť najrôznejšie hudobné čísla, recitáciu, či vidieť tanečné vystúpenia. Vrcholom určite bolo slávnostné uvedenie CD albumu – „Neboj sa“ hudobnej skupiny GJZ band pod vedením sr. Antónie. CD posvätil sám otec arcibiskup a celé dielo, i tých, ktorí sa na jeho nahrávaní podieľali požehnal. Pedagogickému zboru udelil vzácnu zlatú medailu bl. Petra Pavla Gojdiča, ktorou im poďakoval za záslužnú prácu, ktorú svedomite vykonávajú.
Na záver pozvaných hostí čakal slávnostný obed.
Do ďalšej desaťročnice vstupuje Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho plné entuziazmu, chuti prijímať nové výzvy a dôkladne napĺňať svoje poslanie, ktorým je kvalitne vzdelávať mladú generáciu a rozvíjať osobnosť študenta i v oblasti duchovnej.

Mgr. E. Jarošová
(foto: Nikola Koškovská)

 

(viac…)

Čítať ďalej

SPOLU za MLADÝCH

„SPOLOČENSTVO a SPOLUPRÁCA“ … práve tieto 2 slová boli motiváciou pre zrod stretnutí SPOLUzaMLADÝCH – čiže bojovníkov (animátorov, kňazov, rehoľníkov) za mládež v Košickom protopresbyteráte. A túto nedeľu, 4. novembra sa uskutočnilo SPOLUzaMLADÝCH vol. 1. Keďže kresťan buduje spoločenstvo pri modlitbe a jedle, tak sme začali Večierňou v našej katedrále a pokračovali sme Pizzou party. Bol to požehnaný čas plný rozhovorov, upevňovania vzťahov, jednoduchej vzájomnosti, ale aj smiechu a zábavy. Taktiež sme medzi nami privítali nových bojovníkov za mladých z duchovných radov – sr. Simeonu, o. Tomáša a o. Lukáša. Predstavili sme si stretnutia, ktoré organizuje Mládež Košického protopresbyterátu a taktiež ďalšiu myšlienku SPOLUzaMLADÝCH. Dohodli sme sa na 4 stretnutiach v roku, v budovaní 4 oblastí života (vzťahy – duchovný život – formácia – spoločenstvo). Pizza zjedená, srdcia plné … Bohu vďaka za všetko a za všetkých! /zdroj: Mládež Košického protopresbyterátu/

(viac…)

Čítať ďalej

Október je mesiac, v ktorom je striebro vo vlasoch vzácne…

 

V našej spoločnosti je mesiac október mesiacom, v ktorom sme vyzývaní k väčšej pozornosti a úcte k starším ľuďom. Vychovávame k tomu už malé deti. Učíme ich darovať starkým svoj úsmev i pohladenie. Naša úcta patrí tým, ktorí sa celý život dokázali obetovať pre svoje rodiny, našim rodičom a starým rodičom.

Aj v Dome sv. Kozmu a Damiána bol mesiac október 2018 veľmi pestrý. Hneď začiatkom mesiaca sme s našimi seniormi prijali pozvanie na benefičný koncert Prešovského samosprávneho kraja „Krídla túžby“ v Divadle Jonáša Záborského, ktorý sa konal pod záštitou predsedu PaedDr. Milana Majerského.
Voľný čas spríjemňovali v týchto slnečných jesenných dňoch našim seniorom deti z viacerých materských a základných škôl, ktoré si spolu s učiteľkami pripravili bohatý kultúrny, spoločenský aj športový program. Spievali, tancovali, recitovali, cvičili spolu so seniormi na mobiliári, skákali a behali po celom seniorparku. Každé dieťa malo pripravený svoj darček, ktorým chcelo potešiť. Deti z Cirkevnej materskej školy bl. Jozafaty v Ľutine spolu s rodičmi vyrobili nádherné srdiečka, ktoré spolu s objatím venovali všetkým seniorom. Deti zo Spojenej školy T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským na Sládkovičovej ulici v Prešove im zase na pamiatku priniesli vyrobené pozdravy a nakreslené obrázky.
Úsmev nestojí veľa, ale veľa dáva. Deti vytvorili pre seniorov atmosféru tepla domova a svojím postojom úprimnej radosti potvrdili, aké vzácne je striebro vo vlasoch našich seniorov. Vypadla nejedna slzička. Do budúcna deti prisľúbili, že prídu zas, keď k nám zavíta jar a znovu budú môcť tráviť čas so seniormi a šantiť vonku v prírode.

(viac…)

Čítať ďalej

Generálna vizitácia

Dňa 28.10.2018 sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie oslávili v Michalovciach krásne výročie sestier. Sestra Irena Protivňáková oslávila 80 rokov rehoľného života a sestra Mária Protivňákova oslávila krásne životné jubileum 90 rokov. Pri tejto príležitosti privítali Matku generálnu sestru Sofiu Lebedovič, ktorá začína generálnu vizitáciu sestier. Sestrám jubilantkám vyprosujeme plnosť Božích milostí na mnohaja i blahaja lita. /(text sr. Antónia Chovanová/

Čítať ďalej

Duchovné obnovy

Ak sa túžiš stíšiť, načúvať Bohu a svojmu srdcu, prehĺbiť svoj duchovný život a vzťah s Bohom, spoznať svoje miesto v Cirkvi, srdečne ťa pozývame na tieto víkendy. Trvalá radosť prichádza z poznania, že som Bohom milovaná. Na prvé stretnutie sa môžete prihlásiť na mail, ktorý je uvedený na plagáte do 20.11. 2018. Začíname v piatok o 18:00 v Starej Ľubovni v kláštore sestier Služobníc NPM. Tešíme sa na teba.

Čítať ďalej

Ďakovná púť gréckokakotolíkov v Ríme

V jubilejnom roku Prešovskej archieparchie a pri príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie sa v dňoch 6. a 7. októbra v Ríme konala ďakovná púť Gréckokatolíckej cirkvi. Tejto púte sa zúčastnilo 1300 pútnikov, medzi nimi aj niektoré naše sestry zo Slovenska ( sr. Emanuela, sr. Regina, sr. Natanaela, sr. Ignácia a sr. Anna a sr. Jozefka). Prijal ich aj Svätý Otec František na osobitnej audiencii. Púť sa začala audienciou Svätého Otca Františka v Aule Pavla VI. predpoludním v sobotu, kde po úvodných pozdravoch zazneli príhovory Sv. Otca a prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka. Ďalším spoločným bodom ďakovnej púte bola o 15. hodine cirkevnoslovanská archijerejská svätá liturgia pri hlavnom oltári v Bazilike Santa Maria Maggiore. Hlavným slúžiacim bol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak a koncelebrovali arcibiskup Cyril Vasiľ SJ a biskupi Milan Chutur CSsR, Peter Rusnák, Marián Andrej Pacák CSsR a Irenej Bilik OSBM a šesťdesiat kňazov.
V nedeľu púť pokračovala modlitbou Anjel Pána so Svätým Otcom Františkom na Námestí sv. Petra, kde sa spolu na jednom mieste zhromaždilo všetkých 1300 gréckokatolíckych pútnikov s červenými šálmi na pleciach. Ich červená farba symbolizuje skutočnosť, že Gréckokatolícka cirkev je cirkev mučeníkov.
V Bazilike sv. Petra Ďakovná púť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Ríma vyvrcholila archijerejskou svätou liturgiou za hlavným oltárom pri Katedre sv. Petra. Homíliu ohlásil hlavný slúžiteľ vladyka Ján Babjak.

Text/foto: sr. Jozefka H. Maníková

(viac…)

Čítať ďalej