Skip to main content

Posviacka pamätnej tabule v Nižnej Vladiči

Dňa 13.9.2020 o 10:30 hod sa vo farnosti Nižná Vladiča konala odpustová slávnosť Narodenia Presvätej Bohorodičky, na ktorej sa zúčastnili ako hostia o. Šimon Gajan, o. Miroslav Liška CssR a za Kongregáciu sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie sestra provinciálna Petra Sičáková a jej zástupkyňa sestra Emanuela Rindošová. V závere slávnosti presbyter Peter Hríb posvätil tabuľu venovanú spomienke na rodáčku z Nižnej Vladiče, sestre Jeremii Júlii Galajdovej SNPM, ktorá nás predišla do večnosti dňa 2.8.2019, s vďakou za dar jej rehoľného zasvätenia. Po posviacke pamätnej tabule sa k prítomným prihovorila s. Petra Sičáková, ktorá s vďačnosťou za život, rehoľné povolanie i svedectvo života s. Jeremie Galajdovej, všetkých prítomných povzbudila k prežívaniu hĺbky Božieho milosrdenstva vo svojich životoch pod ochranou Presvätej Bohorodičky.
Pamätnú tabuľu z vďačnosti dali vyhotoviť správca farnosti o. Peter, veriaci farnosti, rodina a obec Nižná Vladiča. / text: s. Emanuela/

Čítať ďalej

Vízie seniorov

Vízie seniorov
Vďaka našim životným skúsenostiam, vieme čo potrebujeme. Preto sme sa rozhodli dňa 28.7.2020 napísať otvorený list predsedovi Prešovského samosprávneho kraja p. PaeDr. Milanovi Majerskému PhD. s prosbou o podporu projektu pre Dom sv. Kozmu a Damiána pod názvom: „Seniori vedia, čo potrebujú“. Odpoveď nedala na seba dlho čakať a z kancelárie predsedu PSK nám prišla odpoveď, že sa našou žiadosťou budú zaoberať. Veríme, že aj naša iniciatíva aktívnych občanov-seniorov nakoniec prispela k pozitívnemu výsledku a čiastočnej podpore nášho projektu.
Ďalším podnetným dňom bol 21. august 2020, kde sme počas posedenia v seniorparku uvažovali nad návrhom, ako sa zapojiť do Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2021-2023. Spoločne sme tvorili vízie na ďalšie obdobie. My seniori sme sa zamýšľali nad aktuálnymi potrebami nášho zariadenia. Naše vízie zahŕňali viaceré návrhy. Zhodnotili sme situáciu, ktorá je, a čo by sa dalo ešte zrealizovať. Situácia s Covidom nám ukázala, čo by sa zišlo dobudovať a viaceré iné vylepšenia. Veríme, že nájdeme podporu cez rôzne projekty a granty pre realizáciu týchto našich vízií v rámci komunitného plánu Mesta Prešov. Naše spísané návrhy sme odoslali 21.8.2020 emailovou poštou na Mesto Prešov. Naše iniciatívy sme konzultovali s viacerými dobrovoľníkmi-študentmi, ktorí aj počas koronarízy sú s nami v spojení cez video hovory a telefonické spojenie. Sme presvedčení, že aj naša iniciatíva v komunikácii so samosprávami prispeje k lepšej životnej úrovni nás seniorov a k tvorbe prostredia pripomínajúceho domov.
Seniori z Domu sv. Kozmu a Damiána
Táto aktivita sa uskutočnila vďaka projektu „Energia mladých a skúsenosti šedín“ v spolupráci viacerých subjektov, a to: Active Citizens Fund – Slovakia, o.z. LÁSKAVÉ RUKY, seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána a študentov z rôznych stredných a vysokých škôl.

Čítať ďalej

Seminár Otcovo srdce

V dňoch od 15.7. – 21.7.2020 na Donovaloch v penzióne Zornička prebiehal seminár Otcovo srdce, ktorý je zameraný na zakorenenie sa v identite Božích synov a dcér. Seminára sa zúčastnili aj naše sestry sr. Jozefka, sr. Ester a sr. Hieronyma. Seminár Otcovo srdce je určený pre každého, kto chce spoznať Boha ako svojho nebeského Otca a zakúsiť jeho otcovskú lásku, dobrotu odpustenia alebo jednoducho túži po niečom viac. Cez katechézy a modlitby sme spoznávali, že Boh má pre nás vždy niečo viac, aby sme boli „zakorenení a upevneni v láske, a tak mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby nás naplnila Božia plnosť celá“ (Ef 3, 17 – 18). Bol to pre každú sestru požehnaný čas milostí a zakotvenia v Božom náručí. Text/foto: sr. Jozefka SNPM

Čítať ďalej

Spomienka odchodu do večnosti bl. Tarzície

V sobotu 18. júla 2020 si sestry trenčianskej komunity pripomenuli odchod do večnosti svojej patrónky bl. mučenice Tarzície, spoločnou modlitbou molebenu ku jej cti a slávnostným agapé v rodinnom kruhu trenčianskeho farára o. Igora Cingeľa.
„V tvojom čistom srdci, prepodobná mučenica Tarzícia, sme našli lásku, ktorá prikrýva množstvo hriechov. Ponúkla si život, aby iní žili, túžila si po záchrane nepriateľov. Tvoju krásnu hlavu ozdobil nenapodobiteľný veniec a jagavo sa trblietal perlami tvojej krvi. Keď ťa takto ozdobenú uzrel Ženích, prijal ťa do svojich radostí.“ (tropár blahoslavenej)
Text, foto: s. Benjamína SNPM

Čítať ďalej

Ochutnávka dobrovoľníctva

„Ochutnávka dobrovoľníctva“ pozvanie na spoluprácu s Mestom Prešov
Dňa 25 júna 2020 o 13:00 hodine v zasadačke MÚ na Jarkovej ulici v Prešove, sa naše 3 členky o.z. LÁSKAVÉ RUKY zúčastnili na „Ochutnávke dobrovoľníctva“. Na toto informačné a zoznamovacie stretnutie ich pozvalo Prešovské dobrovoľnícke centrum o.z. a Mestský úrad v Prešove, odbor služieb pre občanov. Stretnutie sa začalo verejným poďakovaním dobrovoľníkom nápomocným počas pandémie, ktorým ocenenie odovzdal viceprimátor Mesta Prešov JUDr. Vladimír Feľbaba a poďakoval za obetavú pomoc dobrovoľníkov pri zvládaní pandémie. Ďalej Bc. Juliana Hajduková, predsedníčka PDC, o.z. vysvetlila „Čo je dobrovoľníctvo, kto je dobrovoľníkom, legislatíva – základné informácie“. Nasledovala živá diskusia, predstavenie národnej akcie Týždeň dobrovoľníctva a pozvanie ku vzájomnej spolupráci. Skúsenosti nazbierané počas pandémie nás vedú k poznaniu, že najúčinnejšia a najefektívnejšia pomoc občanom v núdzi je spájanie sa a spolupráca rôznych subjektov – samosprávy, občianskych združení a iniciatív i jednotlivých občanov z ochotou pomôcť.
Táto aktivita sa uskutočnila vďaka projektu „Enargia mladých a skúsenosti šedín“ v spolupráci viacerých subjektov, a to: Active Citizens Fund – Slovakia, o.z. LÁSKAVÉ RUKY, seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána a študentov z rôznych stredných a vysokých škôl.

Čítať ďalej