SSNPM

Čas filipovky

V rámci Adventných nedieľ, ktoré organizuje Msks v Humennom sa študenti gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom pod vedením sr. Antónie a Mgr. D. Weisovej zúčastnili zapálenia tretej adventnej sviece. Pripravili si pásmo slova a piesni. Predvianočné obdobie pre gréckokatolíkov, začína 14. novembra na sviatok apoštola Filipa. Aj preto sa zvyklo toto obdobie nazývať „filipovka“. Trvá 40 dní a jeho charakteristikou je ústredný motív vtelenie Slova, narodenie Božieho Syna v tele. V tomto období sa slávia pamiatky prorokov, praotcov a otcov, ba i niektorí apoštoli – celé generácie ľudí, ktorí očakávali, predpovedali alebo svojím vlastným životom predobrazovali príchod Záchrancu. Spiritualitu tohto obdobia výstižne pomenuje oslavný hymnus utierne – irmos: Krista narodeného oslávte! Krista z nebies vitajte! Kristus je na zemi, povzneste sa! Nech celá zem velebí Pána. Ľudia radostne jasajte, lebo tak sa preslávil! Je to teda čas zameraný na Krista, ktorý prichádza a je medzi nami. Viac, než nostalgická spomienka jeho niekdajšieho telesného narodenia, je toto obdobie charakterizované jeho stálou prítomnosťou v Slove a v Eucharistii. Kristus prichádza, rodí sa…spievajú a modlia sa gréckokatolíci, aby zvýraznili Ježišovu túžbu nanovo vstúpiť do života každého z nás. Je to teda obdobie prijímania Slova, stíšenia, načúvania.